1 Cronicas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Kapitulo 1

Si Adam, Set, Enos,
2 Cainan, Mahalaleel, Jared,
3 Enoc, Matusalem, Lamech,
4 Noe, Sem, Cham, ug Japhet.
5 Ang mga anak nga lalake ni Japhet: si Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesec, ug Thiras.
6 Ang mga anak nga lalake ni Gomer: si Azkenaz, ug si Riphat, ug si Thogarma.
7 Ug ang mga anak nga lalake ni Javan; si Elisa ug si Tharsis, Kitim, ug si Dodanim.
8 Ang mga anak nga lalake ni Cham: si Chus, Misraim, Put ug si Canaan,
9 Ug ang mga anak nga lalake ni Chus: si Seba, ug si Havilla, Sabtha, Raema, ug si Sabtecha. Ug ang mga anak nga lalake ni Raema: si Seba ug si Dedan.
10 Ug si Chus nanganak kang Nimrod; nagsugod siya sa pagkamakusganon sa yuta.
11 Ug si Mizraim nanganak kang Ludim, ug kang Anamim, ug kang Laabim, ug kang Nephtuim,
12 Ug kang Phatrusim ug Casluim, (diin gumikan ang mga Filistehanon), ug Caphtorim.
13 Ug si Canaan nanganak kang Sidon nga iyang kamagulangan, ug kang Heth.
14 Ug ang Jebusehanon, ug ang Amorehanon, ug ang Gergesehanon,
15 Ug ang Hebehanon ug ang Arcehanon, ug ang Cinehanon;
16 Ug ang Arabadehanon, ug ang Semarehanon, ug ang Hamotehanon.
17 Ang mga anak nga lalake ni Sem: Elam, Assur, Arphaxad, Lud, Aram, Hus, Hul, Gether, ug Mesec,
18 Ug si Arphaxad nanganak kang Sela, ug si Sela nanganak kang Heber.
19 Ug kang Heber natawo ang duha ka anak nga lalake: ang ngalan sa usa mao si Peleg; kay sa iyang mga adlaw ang yuta nabahin; ang ngalan sa iyang igsoon nga lalake mao si Joctan.
20 Ug si Joctan nanganak kang Elmodad, ug kang Seleph, ug kang Asarmabeth, ug kang Jera,
21 Ug kang Adoram, ug Uzal ug Dicla,
22 Ug Ebal, Abimael, ug Seba,
23 Ug Ophir, ug Havila, ug Jobab. Kining tanan mga anak nga lalake ni Joctan.
24 Sem, Arphaxad, Sela,
25 Heber, Peleg, Reu,
26 Serug, Nachor, Thare,
27 Abram (mao si Abraham).
28 Ang mga anak nga lalake ni Abraham mao si Isaac ug si Ismael.
29 Kini mao ang ilang mga kaliwatan: ang kamagulangan ni Ismael, si Nabajoth; unya si Cedar, ug si Adbeel, ug si Misam,
30 Misma, ug si Duma, Maasa, Hadad, ug si Thema;
31 Jetur, Naphis ug Cedma. Kini mao ang mga anak nga lalake ni Ismael.
32 Ug ang mga anak nga lalake ni Cethura, nga puyo-puyo ni Abraham: siya nanganak kang Zimram, ug Jocsan, ug Medan, ug Madian, ug Isba, ug Sua. Ug ang mga anak nga lalake ni Jocsan: si Seba, ug si Dedan.
33 Ug ang mga anak nga lalake ni Madian: Epha, ug Epher, ug Henoch, ug si Abida, ug Eldaa. Kining tanan mao ang mga anak nga lalake ni Cethura.
34 Ug si Abraham nanganak kang Isaac. Ang mga anak nga lalake ni Isaac: Si Esau ug si Israel.
35 Ang mga anak nga lalake ni Esau: Si Eliphas, Rehuel, Jeus, Jalam, ug Core.
36 Ang mga anak nga lalake ni Eliphas: Theman, ug Omar, Sephi, ug Hatham, ug Chenas, ug Timna ug Amalec.
37 Ang mga anak nga lalake ni Rehuel: Si Nahath, Zera, Samma, ug Mizza.
38 Ang mga anak nga lalake ni Seir: Si Lotan, ug Sobal, ug Sibeon, ug Ana, ug Dison, ug Eser ug Disan.
39 Ug ang mga anak nga lalake ni Lotan: si Hori, ug Homam; ug si Timna, igsoon nga babaye ni Lotan.
40 Ang mga anak nga lalake ni Sobal: si Alian, ug si Manahach ug si Ebal, ug si Sephi, ug Onan. Ug ang mga anak nga lalake ni Zibeon: si Aia, ug si Ana.
41 Ang mga anak nga lalake ni Ana: si Dison, ug ang mga anak nga lalake ni Dison: si Hamran, ug Hesban ug Ithran, ug Cheran.
42 Ang mga anak nga lalake ni Eser: si Bilhan, ug Zaavan, ug Jaacan. Ang mga anak nga lalake ni Disan: si Hus ug Aran.
43 Karon mao kini ang mga hari nga naghari sa Edom, sa wala pay hari nga naghari sa mga anak sa Israel: si Belah ang anak nga lalake ni Beor; ug ang ngalan sa iyang lungsod Dinaba.
44 Ug si Belah namatay, ug si Jobab ang anak nga lalake ni Zera sa Bosra naghari ilis kaniya.
45 Ug si Jobab namatay, ug si Husam sa yuta sa mga Themanhon naghari ilis kaniya.
46 Ug si Husam namatay, ug si Adad anak nga lalake ni Bedad, nga midaug kang Madian sa kapatagan sa Moab, naghari ilis kaniya; ug ang ngalan sa iyang lungsod mao ang Avith.
47 Ug si Adad namatay, ug si Samla sa Masreca maoy naghari ilis kaniya.
48 Ug si Samla namatay, ug si Saul sa Rehobot tupad sa Suba naghari ilis kaniya.
49 Ug namatay si Saul, ug si Baal-hanan anak nga lalake ni Achbor naghari ilis kaniya.
50 Ug si Baal-hanan namatay, ug si Adad naghari ilis kaniya; ug ang ngalan sa iyang lungsod mao ang Pai: ug ang ngalan sa iyang asawa mao si Mehetabel, anak nga babaye ni Matred, ang anak nga babaye ni Mesahab.
51 Ug si Adad namatay. Ug ang pangulo sa Edom mao si pangulo Timna, pangulo Alba, pangulo Jetet,
52 Si pangulo Aholibama, pangulo Ela, pangulo Pinon,
53 Si pangulo Kenas, pangulo Teman, pangulo Mibzar,
54 Si pangulo Magdiel, pangulo Iram. Kini mao ang mga pangulo sa Edom.