1 Cronicas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Kapitulo 6

Ang mga anak nga lalake ni Levi: si Gerson, Coath, ug Marari.
2 Ang mga anak nga lalake ni Coath: si Amram, si Ishar, ug si Hebron ug si Uzziel;
3 Ug ang mga anak ni Amram: si Aaron, si Moises, ug si Miriam. Ang mga anak nga lalake ni Aaron: si Nadab, ug si Abiu, ug si Eleazar, ug si Ithamar.
4 Si Eleazar nanganak kang Pinees, ug si Pinees nanganak kang Abisua,
5 Ug si Abisua nanganak kang Bucci, ug si Bucci nanganak kang Uzzi,
6 Ug si Uzzi nanganak kang Zeraias, ug si Zeraias nanganak kang Meraioth,
7 Ug si Meraioth nanganak kang Amarias, ug si Amarias nanganak kang Achitob;
8 Ug si Achitob nanganak kang Sadoc, ug si Sadoc nanganak kang Achimaas,
9 Ug si Achimaas nanganak kang Azarias, ug si Azarias nanganak kang Johanan,
10 Ug si Johanan nanganak kang Azarias (siya ang nagtuman sa katungdanan sa sacerdote sa balay nga gitukod ni Salomon sa Jerusalem):
11 Ug si Azarias nanganak kang Amarias, ug si Amarias nanganak kang Achitob.
12 Ug si Achitob nanganak kang Sadoc, ug si Sadoc nanganak kang Sallum,
13 Ug si Sallum nanganak kang Hilcias, ug si Hilcias nanganak kang Azarias,
14 Ug si Azarias nanganak kang Seraiah, ug si Seraiah nanganak kang Josadec;
15 Ug si Josadec miadto sa pagkabihag sa diha nga gidala ni Jehova ang Juda ug Jerusalem pinaagi sa kamot ni Nabucodonosor.
16 Ang mga anak nga lalake ni Levi: si Gerson, Coath ug Merari,
17 Ug kini mao ang mga ngalan sa mga anak nga lalake ni Gerson: si Libni ug si Simei,
18 Ug ang mga anak nga lalake ni Coath: si Amram, si Ishar, si Hebron, ug si Uzziel.
19 Ug ang mga anak nga lalake ni Merari: si Mahali ug si Musi. Ug kini mao ang mga panimalay ni Levi sumala sa mga balay sa ilang mga amahan.
20 Kang Gerson: si Libni nga iyang anak nga lalake, si Joath nga iyang anak nga lalake, si Zimma nga iyang anak nga lalake,
21 Si Joab iyang anak nga lalake, si Iddo iyang anak nga lalake, si Zera iyang anak nga lalake, si Jeathrai iyang anak nga lalake.
22 Ang mga anak nga lalake ni Coath: si Aminadab nga iyang anak nga lalake, si Core iyang anak nga lalake si Asir nga iyang anak nga lalake,
23 Si Elcana iyang anak nga lalake, si Abiasaph iyang anak nga lalake, si Asir nga iyang anak nga lalake,
24 Si Thahath nga iyang anak nga lalake, si Uriel nga iyang anak nga lalake, si Uzzias nga iyang anak nga lalake, ug si Saul nga iyang anak nga lalake.
25 Ug ang mga anak nga lalake ni Elcana: si Amasai, si Achimoth.
26 Mahitungod kang Elcana, ang mga anak nga lalake ni Elcana: si Sophan nga iyang anak nga lalake, ug si Nahath nga iyang anak nga lalake,
27 Si Eliab nga iyang anak nga lalake, si Jeroham nga iyang anak nga lalake, si Elcana nga iyang anak nga lalake,
28 Ug ang mga anak nga lalake ni Samuel: ang kamagulangan mao si Joel , ug ang ikaduha, si Abias.
29 Ang mga anak nga lalake ni Merari, si Mahali, si Libni nga iyang anak nga lalake; si Simei iyang anak nga lalake, si Uzza iyang anak nga lalake,
30 Si Sima iyang anak nga lalake, si Haggia iyang anak nga lalake, si Assia iyang anak nga lalake.
31 Ug kini mao ang gibutang ni David nga mag-aawit sa balay ni Jehova sa tapus nga ang arca nakapahulay.
32 Ug sila nag-alagad uban ang pag-awit sa atubangan sa tabernaculo sa balong-balong nga pagatiguman, hangtud nga gitukod ni Salomon ang balay ni Jehova didto sa Jerusalem: ug sila nagapadayon sa ilang katungdanan sumala sa ilang batasan.
33 Ug kini sila mao ang nagapadayon, ug ang ilang mga anak nga lalake. Sa mga anak nga lalake nga Coathnon, si Heman nga mag-aawit, anak nga lalake ni Joel, anak nga lalake ni Samuel;
34 Ang mga anak nga lalake ni Elcana, anak nga lalake ni Jeroham, anak nga lalake ni Eliel, anak nga lalake ni Thoa.
35 Anak nga lalake ni Suph, anak nga lalake ni Elcana, anak nga lalake ni Mahath, anak nga lalake ni Amasai;
36 Ang anak nga lalake ni Elcana, anak nga lalake ni Joel, anak nga lalake ni Azarias, anak nga lalake ni Sophonias,
37 Anak nga lalake ni Thahath, anak nga lalake ni Asir, anak nga lalake ni Abiasapht, anak nga lalake ni Core;
38 Anak nga lalake ni Ishar, anak nga lalake ni Coath, anak nga lalake ni Levi, anak nga lalake ni Israel;
39 Ug ang iyang igsoon nga lalake si Asaph, nga nagtindog sa iyang kamot nga too, si Asaph ang anak nga lalake ni Berachias, ang anak nga lalake ni Simeas.
40 Ang anak nga lalake ni Michael, anak nga lalake ni Baasias, anak nga lalake ni Malchias,
41 Ang anak nga lalake ni Ethni, anak nga lalake ni Zera, ang anak nga lalake ni Adaia,
42 Ang anak nga lalake ni Ethan, anak nga lalake ni Zimma, ang anak nga lalake ni Simei.
43 Ang anak nga lalake ni Jahat, ang anak nga lalake ni Gersom, ang anak nga lalake ni Levi.
44 Ug sa dapit sa wala ang ilang mga kaigsoonan ang mga anak nga lalake ni Merari: si Ethan anak nga lalake ni Chisi, anak nga lalake i Abdi, ang anak nga lalake ni Maluch,
45 Ang anak nga lalake ni Hasabias, anak nga lalake ni Amasias, ang anak nga lalake ni Hilcias,
46 Ang anak nga lalake ni Amasai, ang anak nga lalake ni Bani, ang anak nga lalake ni Semer,
47 Ang anak nga lalake ni Mahali, ang anak nga lalake ni Musi, ang anak nga lalake ni Merari, ang anak nga lalake ni Levi.
48 Ug ang ilang mga kaigsoonan ang mga Levihanon maoy gipili alang sa tanang katungdanan sa tabernaculo sa balay sa Dios.
49 Apan si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalake naghalad sa ibabaw sa halaran sa halad-nga-sinunog, ug ibabaw sa halaran sa incienso, alang sa tanang bulohaton sa labing balaan nga dapit, ug sa paghalad sa pagtabon-sa-sala tungod sa Israel sumala sa tanan nga gisugo ni Moises nga alagad sa Dios.
50 Ug kini mao ang mga anak nga lalake ni Aaron: si Eleazar nga iyang anak nga lalake, si Phinees nga iyang anak nga lalake, si Abisua nga iyang anak nga lalake.
51 Si Bucci iyang anak nga lalake si Uzzi nga iyang anak nga lalake, si Zeraias iyang anak nga lalake.
52 Si Merarioth nga iyang anak nga lalake, si Amarias nga iyang anak nga lalake, si Achitob nga iyang anak nga lalake,
53 Si Sadoc nga iyang anak nga lalake, si Achimaaz nga iyang anak nga lalake,
54 Karon kini mao ang ilang mga dapit nga puloy-anan sumala sa ilang pagpahaluna sa ilang mga balong-balong; sa mga anak nga lalake ni Aaron sa mga panimalay sa mga Coathanon (kay ang ila mao ang nahaunang bahin),
55 Kanila ilang gihatag ang Hebron sa yuta sa Juda, ug ang mga dapit nga sibsibanan nga nagalibut niana:
56 Apan ang mga uma sa lungsod, ug ang mga balangay niini, ilang gihatag kang Caleb ang anak nga lalake ni Jephone.
57 Ug sa mga anak nga lalake ni Aaron ilang gihatag ang mga lungsod nga dalangpanan: ang Hebron, ang Libna usab lakip ang iyang mga sibsibanan, ug ang Jathir ug ang Esthemoa lakip ang iyang mga sibsibanan,
58 Ug ang Hilem lakip ang iyang mga sibsibanan, ang Debir lakip ang iyang mga sibsibanan,
59 Ug ang Asan lakip ang iyang mga sibsibanan, ug Beth-semes lakip ang iyang mga sibsibanan;
60 Ug sa banay ni Benjamin, ang Geba lakip ang iyang mga sibsibanan, ug ang Alemeth lakip ang iyang sibsibanan, ug ang Anathoth lakip ang iyang mga sibsibanan. Ang tanan nilang mga lungsod sa tanan nilang panimalay may napulo ug tolo.
61 Ug sa uban nga mga anak nga lalake ni Coath gihatag pinaagi sa pagpapalad, gikan sa panimalay sa banay, gikan sa katunga nga banay ang katunga ni Manases, napulo sa lungsod.
62 Ug sa mga anak nga lalake ni Gersom, sumala sa ilang mga panimalay gikan sa banay ni Issachar, ug gikan sa banay ni Aser, ug gikan sa banay ni Nephtali, ug gikan sa banay ni Manases didto sa Basan, napulo ug tolo ka lungsod.
63 Alang sa mga anak nga lalake ni Merari, gihatag pinaagi sa pagpapalad, sumala sa ilang mga panimalay, ang gikan sa banay ni Ruben, ug sa banay ni Gad, ug sa banay ni Zabulon, napulo ug duha ka lungsod,
64 Ug ang mga anak sa Israel minghatag sa mga Levihanon sa mga lungsod lakip ang ilang mga sibsibanan.
65 Ug ilang gihatag pinaagi sa pagpapalad ang gikan sa banay sa mga anak sa Juda, ug sa banay sa mga anak ni Simeon, ug sa banay sa mga anak ni Benjamin, kining mga lungsod nga gipanghinganlan.
66 Ug ang uban sa mga panimalay sa mga anak nga lalake ni Coath may mga lungsod sa ilang mga utlanan gikan sa banay ni Ephraim.
67 Ug ilang gihatag kanila ang mga lungsod nga dalangpanan, ang Sichem sa kabungtoran sa Ephraim lakip ang iyang mga sibsibanan; ang Gezer usab lakip ang iyang mga sibsibanan,
68 Ug Jocmeam lakip ang iyang mga sibsibanan, ug Beth-oron lakip ang iyang mga sibsibanan,
69 Ug Ajalon lakip ang iyang mga sibsibanan, ug Gath-rimmon lakip ang iyang mga sibsibanan;
70 Ug gikan sa katungang-banay ni Manases, ang Aner lakip ang iyang mga sibsibanan, ug Bileam lakip ang iyang mga sibsibanan, alang sa uban nga panimalay sa mga anak nga lalake ni Coath.
71 Sa mga anak nga lalake ni Gerson gihatag gikan sa panimalay sa katungang-banay ni Manases, ang Golan didto sa Basan lakip ang iyang mga sibsibanan, ug ang Astheroth lakip ang iyang mga sibsibanan.
72 Ug gikan sa banay ni Issachar, ang Cades lakip ang iyang mga sibsibanan, ang Doberath lakip ang iyang mga sibsibanan,
73 Ug ang Ramoth lakip ang iyang mga sibsibanan, ug Anem lakip ang iyang mga sibsibanan;
74 Ug gikan sa banay ni Aser, ang Masal lakip ang iyang mga sibsibanan, ug ang Abdon lakip ang iyang mga sibsibanan,
75 Ug ang Ucoc lakip ang iyang mga sibsibanan, ug ang Rehob lakip ang iyang mga sibsibanan;
76 Ug gikan sa banay ni Nephtali ang Cedes sa Galilea lakip ang iyang mga sibsibanan, ug ang Ammon lakip ang iyang mga sibsibanan, ug ang Kiriathaim lakip ang iyang mga sibsibanan.
77 Ug alang sa uban sa mga Levihanon ang mga anak nga lalake ni Merari, gihatag kanila gikan sa banay ni Zabulon, ang Rimmono lakip ang iyang mga sibsibanan, ang Thabor lakip ang iyang mga sibsibanan;
78 Ug unahan sa Jordan sa Jerico, sa silangan dapit sa Jordan gihatag kanila , gikan sa banay ni Ruben, ang Beser diha sa kamingawan lakip ang iyang mga sibsibanan, ug ang Jasa lakip ang iyang mga sibsibanan,
79 Ug ang Chedemoth lakip ang iyang mga sibsibanan, ug ang Mephaath lakip ang iyang mga sibsibanan,
80 Ug gikan sa banay ni Gad, ang Ramoth sa Galaad lakip ang iyang mga sibsibanan, ug Mahanaim lakip ang iyang mga sibsibanan.
81 Ug ang Hesbon lakip ang iyang mga sibsibanan, ug ang Jacer lakip ang iyang mga sibsibanan.