1 Cronicas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Kapitulo 8

Ug si Benjamin nanganak kang Bela nga iyang kamagulangan, si Asbel ang iyang ikaduha, si Ara ang ikatolo.
2 Si Noha ang ikaupat, ug si Rapha ang ikalima.
3 Ug si Bela may mga anak nga lalake: si Adar, ug si Gera, ug si Abiud,
4 Ug si Abisua, ug si Naaman, ug si Ahoa,
5 Ug si Gera, ug si Sephuphim, ug si Huram.
6 Ug kini mao ang mga anak nga lalake ni Ehud: kini mao ang mga pangulo sa mga balay sa mga namuyo sa Geba, ug ilang gidala silang binihag ngadto kang Manahat:
7 Ug si Naaman, ug si Achias, ug si Gera iyang gidala sila nga binihag; ug siya nanganak kang Uzza ug kang Ahihud.
8 Ug si Saharaim nanganak sa mga bata sa kapatagan sa Moab, sa tapus nga iyang gipalakat sila; si Husim ug si Baara maoy iyang mga asawa.
9 Ug siya nanganak gikan kang Hodes nga iyang asawa; kang Jobab, ug Sibias, ug kang Mesa, ug kang Malcham,
10 Ug kang Jeus, ug kang Sochias, ug kang Mirma. Kini maoy iyang mga anak nga lalake, mga pangulo sa panimalay sa mga amahan.
11 Ug kang Husim siya nanganak kang Abitob ug kang Elphaal.
12 Ug ang mga anak nga lalake ni Elphaal: si Heber, ug si Misam, ug si Semeb, nga nagtukod sa Ono ug Lod lakip sa mga lungsod niana;
13 Ug si Berias ug si Sema, mga pangulo sa mga panimalay sa mga amahan namuyo sa Ajalon, nga nagpapahawa sa mga namuyo sa Gath;
14 Ug kang Ohio, ug Sasac, ug Jeremoth,
15 Ug kang Zebadias, ug Arad ug Heder,
16 Ug kang Michael, ug Ispha ug Joa ang mga anak nga lalake ni Berias,
17 Ug kang Zebadias, ug Mesullam, ug Hizchi ug Heber,
18 Ug kang Ismerai, ug Izlia, ug Jobab nga mga anak nga lalake ni Elphaal,
19 Ug kang Jacim, ug Zichri, ug Zabdi,
20 Ug kang Elioenai, ug kang Zilithai, ug Eliel,
21 Ug kang Adaias, ug Baraias, ug Simrath nga mga anak nga lalake ni Simei,
22 Ug kang Isphan, ug Heber, ug Eliel,
23 Ug kang Abdon, ug Zichri, ug Hanan,
24 Ug kang Hanania, ug Elam, ug Anathothias,
25 Ug kang Iphdaia ug Penual nga mga anak nga lalake ni Sasac,
26 Ug kang Samserai ug Seharaias ug Athalia,
27 Ug kang Jaaresia, ug Elias, ug Zichri, ang mga anak nga lalake ni Jeroham.
28 Kini mao ang mga pangulo sa mga panimalay sa mga amahan sa tibook kaliwatan nila, pangulo nga mga tawo: kini namuyo sa Jerusalem.
29 Ug sa Gabaon didto nagpuyo ang amahan ni Gabaon, Jeiel , ang ngalan sa iyang asawa mao si Maacha:
30 Ug ang anak nga lalake nga kamagulangan si Abdon, ug si Sur, ug si Chis, ug si Baal, ug si Nadab,
31 Ug si Gedor, ug si Ahio, ug si Zecher.
32 Ug si Micloth nanganak kang Simea. Ug sila usab namuyo uban sa ilang kaigsoonan sa Jerusalem, atbang sa ilang kaigsoonan.
33 Ug si Ner nanganak kang Cis; ug si Cis nanganak kang Saul, ug si Saul nanganak kang Jonathan, ug Malchi-sua, ug Abinadab ug Esbbaal.
34 Ug ang anak nga lalake ni Jonathan mao si Merib-baal, ug si Merib-baal nanganak kang Micha.
35 Ang mga anak nga lalake ni Micha: si Phiton, ug si Melech, ug si Thaarea, ug si Ahaz.
36 Ug si Ahaz nanganak kang Joadda, ug si Joadda nanganak kang Elemeth, ug kang Azmaveth, ug kang Zimri nanganak kang Mosa;
37 Ug si Mosa nanganak kang Bina; si Rapha iyang anak nga lalake, si Elasa iyang anak nga lalake, si Asel iyang anak nga lalake.
38 Ug si Asel may unom ka anak nga lalake, kansang ngalan mao kini: si Azricam, ug si Bochru, ug si Ismael, ug si Searias, ug si Obadias ug si Hanan: kining tanan mga anak nga lalake ni Asel.
39 Ug ang mga anak nga lalake ni Esec nga iyang igsoon nga lalake: si Ulam ang iyang kamagulangan, si Jehus ang ikaduha, ug si Eliphelet ang ikatolo.
40 Ang mga anak nga lalake ni Ulam mga gamhanang tawo sa kaisug, mga magpapana, ug may daghang mga anak nga lalake, ug mga anak nga lalake sa mga anak nga lalake usa ka gatus ug kalim-an. Kining tanan mga anak nga lalake ni Benjamin.