1 Cronicas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Kapitulo 24

Ang mga pagbanusbanus sa mga anak nga lalake ni Aaron mao kini : Ang mga anak nga lalake ni Aaron: si Nadab ug si Abiu, Eleazar ug si Ithamar.
2 Apan si Nadab ug si Abiu namatay una sa ilang amahan, ug walay mga anak: busa si Eleazar ug si Ithamar naghimo sa katungdanan sa sacerdote.
3 Ug si David uban kang Sadoc sa mga anak nga lalake ni Eleazar, ug si Ahimelech sa mga anak nga lalake ni Ithamar, nagbahin kanila sumala sa ilang pagkasunodsunod sa ilang katungdanan.
4 Ug diha pay daghang mga tawong pangulo nga nakita sa mga anak nga lalake ni Eleazar kay sa mga anak nga lalake ni Ithamar; ug sa ingon niana sila nabahin: sa mga anak nga lalake ni Eleazar dihay napulo ug unom, nga pangulo sa mga balay sa mga amahan; ug sa mga anak nga lalake ni Ithamar, sumala sa mga balay sa ilang mga amahan, walo.
5 Mao kini ang ilang pagkabahinbahin pinaagi sa pagpapalad, usa ka bahin uban sa lain; kay dihay mga principe sa balaang puloy-anan, ug mga principe sa Dios, sa mga anak nga lalake ni Eleazar, ug sa mga anak nga lalake ni Ithamar.
6 Ug si Semeias ang anak nga lalake ni Nathanael nga escriba, nga sa mga Levihanon, nagsulat kanila sa atubangan sa hari, ug sa mga principe, ug kang Sadoc nga sacerdote, ug kang Ahimelech anak nga lalake ni Abiathar, ug sa mga pangulo sa mga balay sa mga amahan sa mga sacerdote, ug sa mga Levihanon; usa ka balay sa mga amahan gikuha alang kang Eleazar, ug usa gikuha alang kang Ithamar.
7 Karon ang unang palad migula ngadto kang Joiarib, ang ikaduha ngadto kang Jedaia.
8 Ang ikatolo ngadto kang Harim, ang ikaupat ngadto kang Seorim,
9 Ang ikalima ngadto kang Malchias, ang ikaunom ngadto kang Mijamin,
10 Ang ikapito ngadto kang Cos, ang ikawalo ngadto kang Abias,
11 Ang ikasiyam ngadto kang Jesua, ang ikapulo ngadto kang Sechania,
12 Ang ikanapulo ug usa ngadto kang Eliasib, ang ikanapulo ug duha ngadto kang Jacim,
13 Ang ikanapulo ug tolo ngadto kang Uppa, ang ikanapulo ug upat ngadto kang Isebeab,
14 Ang ikanapulo ug lima ngadto kang Bilga, ang ikanapulo ug unom ngadto kang Immer,
15 Ang ikanapulo ug pito ngadto kang Hezir, ang ikanapulo ug walo ngadto kang Aphses.
16 Ang ikanapulo ug siyam ngadto kang Pethaia, ang ikakaluhaan ngadto kang Heseskel,
17 Ang ikakaluhaan ug usa ngadto kang Jachim, ang ikakaluhaan ug duha ngadto kang Hamul,
18 Ang ikakaluhaan ug tolo ngadto kang Delaia, ang ikakaluhaan ug upat ngadto kang Maazia.
19 Kini mao ang pagsunodsunod kanila sumala sa ilang katungdanan, sa pagsulod sa balay ni Jehova sumala sa tulomanon nga gihatag kanila sa ilang amahan nga si Aaron, ingon nga si Jehova, ang Dios sa Israel, nagsugo kaniya.
20 Ug sa uban sa mga anak nga lalake ni Levi: sa mga anak nga lalake ni Amram, si Subael: sa mga anak nga lalake ni Subael, si Jehedias.
21 Sa kang Rehabia: sa mga anak nga lalake ni Rehabia, si Isias ang pangulo.
22 Sa mga Isharehanon, si Selomoth; sa mga anak nga lalake ni Selomoth, si Jath.
23 Ug ang mga anak nga lalake ni Hebron : si Jeria ang pangulo , si Amarias ang ikaduha, si Jahasiel ang ikatolo, si Jekamaam ang ikaupat.
24 Ang mga anak nga lalake ni Usiel, si Micha; sa mga anak nga lalake ni Micha, si Samir.
25 Ang igsoon nga lalake ni Micha, si Isias; sa mga anak nga lalake ni Isias, si Zacharias.
26 Ang mga anak nga lalake ni Merari: si Mahli ug si Musi; ang mga anak nga lalake ni Jaazia: si Benno.
27 Ang mga anak nga lalake ni Merari: kang Jaazia; si Benno, ug si Soam, ug si Zachur, ug si Ibri.
28 Kang Mahli: si Eleazar, nga walay mga anak nga lalake.
29 Kang Cis, ang mga anak nga lalake ni Cis: Jerameel.
30 Ug ang mga anak nga lalake ni Musi: si Mahli, ug si Eder, ug si Jerimoth. Kini mao ang mga anak nga lalake sa mga Levihanon sumala sa balay sa mga amahan nila.
31 Kini sila usab nagpapalad ingon sa ilang mga kaigsoonan, ang mga anak nga lalake ni Aaron sa atubangan ni David nga hari, ug kang Sadoc, ug kang Ahimelech, ug sa mga pangulo sa mga balay sa mga amahan sa mga sacerdote ug sa mga Levihanon; ang kabalayan sa mga amahan sa pangulo bisan ingon niadtong sa iyang manghud nga lalake.