Brojevi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


Poglavlje 2

Jahve reče Mojsiju i Aronu:
2 "Neka Izraelci logoruju svatko kod svoje zastave, pod znakovima svojih pradjedovskih domova; neka se utabore oko Šatora sastanka, ali malo podalje.
3 Sprijeda, s istočne strane, zastava Judina tabora, prema njihovim četama. Glavar je Judinih potomaka Nahšon, sin Aminadabov.
4 Njegova vojska broji sedamdeset i četiri tisuće i šest stotina popisanih.
5 Do njega neka taboruje Jisakarovo pleme. Glavar je Jisakarovih potomaka Netanel, sin Suarov.
6 Njegova vojska broji pedeset četiri tisuće i četiri stotine popisanih.
7 Onda pleme Zebulunovo. Glavar je Zebulunovih potomaka Eliab, sin Helonov.
8 Njegova vojska broji pedeset i sedam tisuća i četiri stotine popisanih.
9 Prema njihovim četama, svih je upisanih u Judinu taboru sto osamdeset i šest tisuća i četiri stotine. Neka oni prvi stupaju!
10 S juga je zastava tabora Rubenova, prema njihovim četama. Glavar je Rubenovih potomaka Elisur, sin Šedeurov.
11 Njegova vojska broji četrdeset i šest tisuća i pet stotina popisanih.
12 Do njega neka taboruje pleme Šimunovo. Glavar je Šimunovih potomaka Šelumiel, sin Surišadajev.
13 Njegova vojska broji pedeset i devet tisuća i tri stotine popisanih.
14 Onda pleme Gadovo. Glavar je Gadovih potomaka Elijasaf, sin Deuelov.
15 Njegova vojska broji četrdeset i pet tisuća šest stotina i pedeset popisanih.
16 Prema njihovim četama, svih je upisanih u taboru Rubenovu sto pedeset i jedna tisuća četiri stotine i pedeset. Neka oni stupaju drugi!
17 Potom neka ide Šator sastanka, tako da tabor levitski bude usred drugih tabora. Kako taboruju, onako neka i stupaju: svatko pod svojom zastavom.
18 Sa zapada, zastava tabora Efrajimova, prema njihovim četama. Glavar je Efrajimovih potomaka Elišama, sin Amihudov.
19 Njegova vojska broji četrdeset tisuća i pet stotina popisanih.
20 Do njega je pleme Manašeovo. Glavar je Manašeovih potomaka Gamliel, sin Pedahsurov.
21 Njegova vojska broji trideset i dvije tisuće i dvjesta popisanih.
22 Onda je pleme Benjaminovo. Glavar je potomaka Benjaminovih Abidan, sin Gidonijev.
23 Njegova vojska broji trideset i pet tisuća i četiri stotine popisanih.
24 Prema njihovim četama, svih je upisanih u Efrajimovu taboru sto i osam tisuća i sto. Oni neka stupaju treći!
25 Sa sjevera, zastava tabora Danova, prema njihovim četama. Glavar je Danovih potomaka Ahiezer, sin Amišadajev.
26 Njegova vojska broji šezdeset i dvije tisuće i sedam stotina popisanih.
27 Do njega neka se utabori pleme Ašerovo. Glavar je Ašerovih potomaka Pagiel, sin Okranov.
28 Njegova vojska broji četrdeset i jednu tisuću i pet stotina popisanih.
29 Onda pleme Naftalijevo. Glavar je Naftalijevih potomaka Ahira, sin Enanov.
30 Njegova vojska broji pedeset i tri tisuće i četiri stotine popisanih.
31 Svih je popisanih u taboru Danovu sto pedeset i sedam tisuća i šest stotina. Neka oni stupaju posljednji pod svojim zastavama."
32 To su popisani Izraelci prema pradjedovskim domovima. Svih je upisanih u taborima, po njihovim četama, šest stotina i tri tisuće i pet stotina i pedeset.
33 Levijevci nisu bili upisivani s Izraelcima, kako je Jahve naredio Mojsiju.
34 U svemu su Izraelci učinili kako je Jahve naredio Mojsiju. Tako su taborovali pod svojim zastavama i tako išli, svatko prema svom rodu i porodici.