Brojevi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


Poglavlje 7

U onaj dan kad Mojsije završi podizanje Prebivališta i kad ga pomaza i posveti sa svim njegovim posuđem, a tako i žrtvenik sa svim njegovim priborom,
2 pristupe glavari izraelski, starješine njihovih pradjedovskih domova, to jest knezovi plemenski koji su vodili popisivanje,
3 i dovedu svoje prinose pred Jahvu: šestora teretna kola i dvanaest volova - jedna kola za dvojicu glavara i vola za svakoga pojedinoga. Dovedu ih pred Prebivalište.
4 Tada Jahve progovori Mojsiju:
5 "Primi to od njih za upotrebu pri službi u Šatoru sastanka; onda to podaj svakome levitu prema njegovoj službi."
6 Mojsije uze kola i volove pa ih dade levitima.
7 Dvoja kola i četiri vola dade Geršonovcima prema njihovoj službi,
8 a četvera kola i osam volova dade Merarijevcima prema njihovoj službi pod vodstvom Itamara, sina svećenika Arona.
9 Kehatovcima nije dao ništa, jer je njihova zadaća bila nositi posvećene predmete na ramenima.
10 Tada glavari prinesu prinos za posvetu žrtvenika na dan njegova pomazanja. Dok su glavari prinosili svoje prinose pred žrtvenik,
11 Jahve progovori Mojsiju: "Svakoga dana neka po jedan glavar donese svoj prinos za posvetu žrtvenika!"
12 Prvoga dana donese svoj prinos Nahšon, sin Aminadabov, od plemena Judina.
13 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; jedno i drugo bijaše napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu.
14 Onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana;
15 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;
16 jedan jarac za žrtvu okajnicu,
17 a za žrtvu pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Nahšona, Aminadabova sina.
18 Drugoga dana donese svoj prinos Netanel, sin Suarov, glavar Jisakarovaca.
19 Za svoj prinos donio je: jednu srebrnu zdjelu tešku sto trideset šekela, jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje puno najboljeg brašna, zamiješena u ulju, za prinosnicu;
20 onda jednu zlatnu posudicu od deset šekela punu tamjana;
21 jednog junca, jednoga ovna, jedno janje od godinu dana za paljenicu;
22 jednog jarca za okajnicu,
23 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Netanela, Suarova sina.
24 Trećega dana donese svoj prinos glavar Zebulunovaca, Eliab, sin Helonov.
25 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje puno najboljeg brašna, zamiješena u ulju, za prinosnicu;
26 jedna zlatna posudica puna tamjana;
27 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;
28 jedan jarac za okajnicu,
29 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Eliaba, Helonova sina.
30 Četvrtog dana donese svoj prinos glavar Rubenovaca, Elisur, sin Šedeurov.
31 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela, jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje puno najboljeg brašna, zamiješena u ulju, za prinosnicu;
32 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana;
33 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;
34 jedan jarac za okajnicu,
35 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Elisura, Šedeurova sina.
36 Petoga dana donese svoj prinos glavar Šimunovaca, Šelumiel, sim Surišadajev.
37 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela, jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu;
38 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana;
39 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;
40 jedan jarac za okajnicu,
41 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Šelumiela, Surišadajeva sina.
42 Šestoga dana donese svoj prinos glavar Gadovaca, Elijasaf, sin Deuelov.
43 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela, jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu;
44 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana;
45 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;
46 jedan jarac za okajnicu,
47 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Elijasafa, Deuelova sina.
48 Sedmoga dana donese svoj prinos glavar Efrajimovaca, Elišama, sin Amihudov.
49 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje puno najboljeg brašna, zamiješena u ulju, za prinosnicu;
50 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana;
51 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu,
52 jedan jarac za okajnicu,
53 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Elišama, Amihudova sina.
54 Osmoga dana donese svoj prinos glavar Manašeovaca, Gamliel, sin Pedahsurov.
55 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu;
56 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana;
57 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;
58 jedan jarac za okajnicu,
59 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Gamliela, Pedahsurova sina.
60 Devetoga dana donese svoj prinos glavar Benjaminovaca, Abidan, sin Gidonijev.
61 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu;
62 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana,
63 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;
64 jedan jarac za okajnicu,
65 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Abidana, Gidonijeva sina.
66 Desetoga dana donese svoj prinos glavar Danovaca, Ahiezer, sin Amišadajev.
67 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prikaznicu;
68 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana;
69 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;
70 jedan jarac za okajnicu,
71 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Ahiezera, Amišadajeva sina.
72 Jedanaestoga dana donese svoj prinos glavar Ašerovaca, Pagiel, sin Okranov.
73 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu;
74 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana;
75 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;
76 jedan jarac za okajnicu,
77 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Pagiela, Okranova sina.
78 Dvanaestoga dana donese svoj prinos glavar Naftalijevaca, Ahira, sin Enanov.
79 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu;
80 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana;
81 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;
82 jedan jarac za okajnicu,
83 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Ahire, Enanova sina.
84 To su bili prinosi glavara izraelskih za posvetu žrtvenika na dan kad bijaše pomazan: dvanaest srebrnih zdjela, dvanaest srebrnih kotlića i dvanaest zlatnih posudica.
85 Svaka srebrna zdjela težila je sto trideset šekela; svaki kotlić sedamdeset šekela. Svega srebra u posuđu bilo je dvije tisuće i četiri stotine hramskih šekela.
86 Zlatnih posudica punih tamjana bilo je dvanaest, svaka posudica težila je deset hramskih šekela. Sve zlato u posudicama težilo je sto dvadeset šekela.
87 Sve stoke za paljenicu: dvanaest junaca, dvanaest ovnova, dvanaest jednogodišnjih janjaca s njihovim prinosima. Za okajnicu dvanaest jaraca.
88 Sve stoke za pričesnicu: dvadeset i četiri vola, šezdeset ovnova, šezdeset kozlića i šezdeset janjaca od godine dana. To je bio prinos za posvetu žrtvenika pošto bijaše pomazan.
89 Kad bi Mojsije ulazio u Šator sastanka da razgovara s Njim, slušao bi glas kako mu govori ozgo s Pomirilišta što je bilo na Kovčegu svjedočanstva, među dva kerubina. Tada bi mu govorio.