Brojevi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


Poglavlje 34

Jahve reče Mojsiju:
2 "Izdaj Izraelcima naredbu i reci im: 'Kad uđete u kanaansku zemlju, ta će vam zemlja pripasti u baštinu, zemlja kanaanska sa svojim granicama.
3 Južna strana protezat će vam se od pustinje Sina uz Edom. Južna će vam granica početi s kraja Slanog mora na istočnoj strani.
4 Onda će vam granica skrenuti na jug, prema Akrabimskoj strmini, i nastaviti se preko Sina. Doprijet će na jugu do Kadeš Barnee; zatim će izaći prema Hasar Adaru i nastaviti se do Asmone.
5 Od Asmone granica će skrenuti prema Egipatskom potoku i izaći će na more.
6 Zapadna granica bit će vam Veliko more; neka vam je to granica prema zapadu.
7 A ovo će vam biti sjeverna granica: od Velikog mora povucite crtu na brdo Hor;
8 s brda Hora onda potegnite crtu do ulaza u Hamat; završetak granice bit će Sedada.
9 Onda će se granica protegnuti do Zifrona i završiti u Hasar Enanu. To će vam biti sjeverna granica.
10 Za svoju istočnu granicu povucite crtu od Hasar Enana do Šefama.
11 Granica će se spuštati od Šefama do Rible, istočno od Ajina. Odande će se granica spustiti i doprijeti do istočne obale Kineretskog jezera.
12 Iza toga spustit će se granica niz Jordan da završi u Slanome moru. To će biti vaša zemlja sa svojim granicama naokolo.'"
13 Tada Mojsije naredi Izraelcima: "To je zemlja koju ćete kockom dobiti u baštinu, a za koju je zapovjedio Jahve da je dobije devet plemena i polovica jednog plemena.
14 Jer pleme Rubenovaca prema svojim porodicama, zatim pleme Gadovaca prema svojim porodicama već primiše svoju baštinu, kao što je svoju baštinu primila i polovica plemena Manašeova.
15 Ta dva plemena i pol primila su svoje baštine s one strane Jordana, nasuprot Jerihonu, s istočne strane."
16 Jahve reče Mojsiju:
17 "Ovo su imena ljudi koji će vam zemlju podijeliti: svećenik Eleazar i Nunov sin Jošua;
18 i od svakoga plemena uzmi po jednoga glavara za razdiobu zemlje.
19 Ovo su imena tih ljudi: Kaleb, sin Jefuneov; od plemena Judina;
20 Šemuel, sin Amihudov, od plemena Šimunova;
21 Elidad, sin Kislonov, od plemena Benjaminova;
22 knez Buki, sin Joglijev, od plemena Danovaca.
23 Od sinova Josipovih: knez Haniel, sin Efodov, od plemena Manašeovaca;
24 knez Kemuel, sin Šiftanov, od plemena Efrajimovaca;
25 knez Elisafan, sin Parnakov, od plemena Zebulunovaca;
26 knez Paltiel, sin Azanov, od plemena Jisakarovaca;
27 knez Ahihud, sin Šelomijev, od plemena Ašerovaca;
28 knez Pedahel, sin Amihudov, od plemena Naftalijevaca."
29 To su oni kojima je Jahve naložio da Izraelcima izdijele baštinu u zemlji kanaanskoj.