Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 1

1 Bōsī波斯wánglièyuánniánYēhéhuá耶和华wéiyàoyīngyànjièYēlìmǐ耶利米kǒusuǒshuōdehuà的话jiùjīdòng激动Bōsī波斯wánglièdexīnshǐ使xiàzhàotōnggào通告quánguó全国shuō
2 Bōsī波斯wánglièrúcǐ如此shuōYēhéhuá耶和华tiānshàng天上deshénjiāngtiānxià天下wànguócìgěi赐给Yòuzhǔfù嘱咐zàiYóudà犹大delěngwéijiànzào建造diàn殿
3 Zàinǐmen你们zhōngjiān中间fánzuòzǐmín子民dekěyǐ可以Shàngyóu上犹delěngzàilěngchóngjiàn重建Yēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列shéndediàn殿zhǐyǒu只有shìshén)。Yuànshénzhèréntóngzài
4 Fánshèngxià剩下derénwúlùn无论héchǔ何处dederényàoyòngjīnyíncáiwù财物shēngchù牲畜bāngzhù帮助lìngwài另外yàowéilěngshéndediàn殿gānxīn甘心xiànshànglǐwù礼物
5 Yúshì于是Yóudàhé犹大和biàn便mǐndechángjìsī祭司wèirénjiùshì就是yíqiè一切bèishénjīdòng激动xīnderéndōuqǐlai起来yàoshànglěngjiànzào建造Yēhéhuá耶和华dediàn殿
6 Tāmen他们wéiderénjiùyínjīncáiwù财物shēngchù牲畜zhēnbǎobāngzhù帮助tāmen他们yuánwénzuòjiāngù坚固tāmen他们deshǒu),lìngwài另外háiyǒu还有gānxīn甘心xiàndelǐwù礼物
7 lièwángjiāngYēhéhuá耶和华diàn殿demǐnchūlai出来zhèmǐnshìcónglěngluèláifàngzài放在zìjǐ自己shénzhīmiàozhòngdì中的
8 Bōsī波斯wánglièpàiguānjiāngzhèmǐnchūlai出来ànshùjiāogěi交给Yóudà犹大deshǒulǐng首领shè
9 mǐndeshùmù数目zàixiàmiàn在下面Jīnpánsānshí三十yínpányīqiān一千dāoèrshí二十jiǔ
10 Jīnwǎnsānshí三十yínwǎnzhīdebǎishíbiéyàngdemǐnyīqiān一千jiàn
11 Jīnyínmǐngòngyǒu共有qiānbǎijiànBèideréncóngBābǐlún巴比伦shànglěngdeshíhòu的时候shèjiāngzhèyíqiè一切dōudàishànglái上来