Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 7

1 Zhèshìyǐhòu以后Bōsī波斯wángxuē西niánjiānyǒushì西láideérzi儿子西láishìdeérzi儿子shìjiādeérzi儿子
2 jiāshìshālóng沙龙deérzi儿子shālóng沙龙shìSǎdū撒督deérzi儿子Sǎdū撒督shìdeérzi儿子
3 shìdeérzi儿子shìdeérzi儿子shìMǐlā米拉yuēdeérzi儿子
4 Mǐlā米拉yuēshì西deérzi儿子西shì西deérzi儿子西shìdeérzi儿子
5 shìshūdeérzi儿子shūshìfēi是非deérzi儿子fēishìdeérzi儿子shìjìsī祭司Yàlún亚伦deérzi儿子
6 ZhècóngBābǐlún巴比伦shànglái上来shìmǐnjié敏捷dewénshìtōngdá通达Yēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列shénsuǒMóxī摩西deshūWángyǔnzhǔnyíqiè一切suǒqiúdeshìyīnYēhéhuá耶和华shéndeshǒubāngzhù帮助
7 xuē西wángdìqī第七niánYǐsèliè以色列rénjìsī祭司wèiréngēchàng歌唱deshǒuméndeníngyǒushànglěngde
8 Wángdìqī第七niánwǔyuè五月dàole到了lěng
9 Zhēngyuè正月chūyī初一cóngBābǐlún巴比伦chéngYīnshénshīēndeshǒubāngzhù帮助wǔyuè五月chūyī初一jiùdàole到了lěng
10 dìngzhìkǎojiūzūnxíngYēhéhuá耶和华deyòujiāngdiǎnzhāngjiàoxun教训Yǐsèliè以色列rén
11 Jìsī祭司shìtōngdá通达Yēhéhuá耶和华jièmìng诫命Yǐsèliè以色列zhīdewénshìxuē西wángcìgěi赐给zhǐshàngmian上面xiězheshuō
12 Zhūwángzhīwángxuē西jìsī祭司tōngdá通达tiānshàng天上shéndewénshìyúnyún
13 Zhùzàiwǒguó我国zhòngdì中的Yǐsèliè以色列rénjìsī祭司wèirénfángānxīn甘心shànglěngdejiàngzhǐzhǔntāmen他们tóng
14 Wángmóushìjìrán既然chāzhàoshǒuzhōngshéndeshūcháwènYóudà犹大lěngdejǐngkuàng
15 Yòudàijīnyínjiùshì就是wángmóushìgānxīn甘心xiàngěizhùlěngYǐsèliè以色列shénde
16 BìngdàizàiBābǐlún巴比伦quánshěngsuǒdé所得dejīnyínbǎixìng百姓jìsī祭司lèyì乐意xiàngěilěngtāmen他们shéndiàn殿delǐwù礼物
17 Suǒyǐ所以dāngyòngzhèjīnyínmǎigōngniú公牛gōngmiányángmiányánggāotóngxiàndediànzhīxiànzàilěngnǐmen你们shéndiàn殿detánshàng
18 Shèngxià剩下dejīnyíndedìxiōng弟兄kànzhezěnyàng怎样hǎojiùzěnyàng怎样yòngzǒngyàozūnzhenǐmen你们shéndezhǐyì旨意
19 Suǒjiāogěi交给shéndiàn殿zhōngshǐyòng使用demǐnyàojiāozàilěngshénmiànqián面前
20 shéndiàn殿ruòzàiyǒuyòngdejīngfèi经费kěyǐ可以cóngwángdezhī
21 xuē西wángyòujiàngzhǐ西deyíqiè一切guānshuōtōngdá通达tiānshàng天上shéndewénshìjìsī祭司wúlùn无论xiàngnǐmen你们yàoshénme什么nǐmen你们yàodebèibàn
22 Jiùshì就是yínzhídào直到yībǎi一百liándemàizi麦子yībǎi一百ěrjiǔyībǎi一百yóuyībǎi一百yánshùyàogěi
23 Fántiānshàng天上zhīshénsuǒfēnfù吩咐dedāngwéitiānshàng天上shéndediàn殿xiángxì详细bànlǐ办理Wèihé为何shǐ使fèn忿líndàowángwángzhòngdeguóne
24 yòuxiǎonǐmen你们zhìyú至于jìsī祭司wèiréngēchàng歌唱deshǒuméndeníngbìngzàishéndiàn殿dāngchāderénbùkě不可jiàotāmen他们jìngòngjiāonàshuì纳税
25 ayàozhàozheshéndezhìhuì智慧jiāngsuǒyǒu所有míngbai明白shénderénwéishìshīshěnpàn审判guānzhìlǐ治理西debǎixìng百姓shǐ使tāmen他们jiàoxun教训yíqiè一切bùmíngbái不明白shénderén
26 Fánzūnxíngshénwángmìnglìng命令derénjiùdāngdìngtāde他的zuìhuòzhìhuòchōngjūnhuòchāojiā抄家huòqiújìn囚禁
27 shuōYēhéhuá耶和华wǒmen我们lièdeshénshìyīngdāng应当chēngsòngdeYīnshǐ使wángzhèxīnyì心意xiūshì修饰lěngYēhéhuá耶和华dediàn殿
28 Yòuzàiwángmóushìbìngdànéng大能dejūnchángmiànqián面前shīēnYīnYēhéhuá耶和华shéndeshǒubāngzhù帮助jiùdéyǐ得以jiānqiáng坚强cóngYǐsèliè以色列zhōngzhāoshǒulǐng首领yītóng一同shànglái上来