Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 Yóudàhé犹大和biàn便mǐndedírén敌人tīngshuō听说bèiguīhuíderénwéiYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénjiànzào建造diàn殿
2 JiùjiànsuǒluóYǐsèliè以色列dechángduìtāmen他们shuōqǐngróngwǒmen我们nǐmen你们yītóng一同jiànzào建造Yīnwèi因为wǒmen我们xúnqiú寻求nǐmen你们deshénnǐmen你们yíyàng一样Zìcóng自从shùwángYǐsǎ以撒dùndàiwǒmen我们shàngzhèdeyǐlái以来wǒmen我们chángjìsì祭祀shén
3 Dànsuǒluóshūqíyú其余Yǐsèliè以色列dechángduìtāmen他们shuōwǒmen我们jiànzào建造shéndediàn殿nǐmen你们gānwǒmen我们zìjǐ自己wéiYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénxiéjiànzào建造shìzhàoBōsī波斯wánglièsuǒfēnfù吩咐de
4 dedemínjiùzàiYóudà犹大rénjiànzào建造deshíhòu的时候shǐ使tāmen他们deshǒuruǎnrǎoluàn扰乱tāmen他们
5 CóngBōsī波斯wánglièniánjiānzhídào直到Bōsī波斯wángdēngdeshíhòu的时候huì贿mǎimóushìyàobàihuài败坏tāmen他们demóusuàn
6 Zàisuícáidēngdeshíhòu的时候shàngběnkònggào控告Yóudàhé犹大和lěngdejūmín居民
7 xuē西niánjiānshīlánbiétāmen他们detóngdǎngshàngběnzòugàoBōsī波斯wángxuē西BěnzhāngshìyòngYàlán亚兰wénzì文字Yàlán亚兰fāngyán方言
8 Shěngzhǎng省长hóngshūji书记shēnshuàiyàokònggào控告lěngrénshàngběnzòugàoxuē西wáng
9 Shěngzhǎng省长hóngshūji书记shēnshuàitóngdǎngdederénjiārénrénrénwèirénBābǐlún巴比伦rénshūshānjiāréndehàirénlánrén
10 zūndesuǒqiānyí迁移ānzhì安置zàichéngbìng西yīdài一带dìfang地方derénděng
11 Shàngzòuxuē西wángshuō西dechénmínyúnyún
12 Wánggāizhīdao知道cóngwángnàli那里shàngdàowǒmen我们zhèlǐ这里deYóudà犹大rényǐjīng已经dàolěngchóngjiàn重建zhèfǎnpàn反叛èliè恶劣dechéngzhúgēnjiànzào建造chéngqiáng城墙
13 Rújīn如今wánggāizhīdao知道tāmen他们ruòjiànzào建造zhèchéngchéngqiáng城墙wánbì完毕jiùbùzài不再wángjìngòngjiāonàshuì纳税zhōngjiǔwángshòukuīsǔn亏损
14 Wǒmen我们shíyánbùrěn不忍jiànwángchīkuī吃亏yīncǐ因此zòugàowáng
15 Qǐngwángkǎochá考察xiānwángdeshízàishàngcházhīzhèchéngshìfǎnpàn反叛dechénglièwángshěngyǒuhài有害Zìgǔ自古yǐlái以来qízhōng其中chángyǒubèideshìyīncǐ因此zhèchéngcéngbèichāihuǐ
16 Wǒmen我们jǐnzòuwángzhīzhèchéngruòzàijiànzào建造chéngqiáng城墙wánbì完毕西zhīdewángjiùfēnle
17 Nàshí那时wángshěngzhǎng省长hóngshūji书记shēnshuàitāmen他们detóngdǎngjiùshì就是zhùbìng西yīdài一带dìfang地方derénshuōyuànnǐmen你们píng’ān平安yúnyún
18 Nǐmen你们suǒshàngdeběnyǐjīng已经míngzàimiànqián面前
19 mìngrénkǎochá考查dézhī得知chénggǔlái古来guǒrán果然bèipàn背叛lièwángqízhōng其中chángyǒufǎnpàn反叛bèideshì
20 Cóngqián从前lěngyǒujūnwángtǒngguǎn西quánderénjiùgěitāmen他们jìngòngjiāonàshuì纳税
21 Xiànzài现在nǐmen你们yàochūgàoshì告示mìngzhèxie这些réntínggōngshǐ使zhèchéngbùdé不得jiànzào建造děngjiàngzhǐ
22 Nǐmen你们dāngjǐnshèn谨慎bùkě不可chíyán迟延wèihé为何rónghàijiāzhòng加重shǐ使wángshòukuīsǔn亏损ne
23 xuē西wángdeshàngzàihóngshūji书记shēnshuàibìngtāmen他们detóngdǎngmiànqián面前tāmen他们jiùjímáng急忙wǎnglěngjiànYóudà犹大rényòngshìli势力qiǎngpò强迫tāmen他们tínggōng
24 Yúshì于是zàilěngshéndiàn殿degōngchéng工程jiùtíngzhǐ停止lezhítíngdàoBōsī波斯wángdì’èr第二nián