2 Βασιλέων

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Κεφάλαιο 10

ΚΑΙ ο Αχαάβ είχε στη Σαμάρεια 70 γιους. Και ο Ιηού έγραψε επιστολές, και τις έστειλε, στη Σαμάρεια, στους άρχοντες της Ιεζραέλ, στους πρεσβύτερους, και στους παιδοτρόφους τού Αχαάβ, λέγοντας:
2 Τώρα, καθώς η επιστολή αυτή φτάσει σε σας, επειδή έχετε τους γιους τού κυρίου σας, και έχετε τις άμαξες, και τα άλογα, και μια οχυρή πόλη, και όπλα,
3 δείτε ποιος είναι ο καλύτερος και ο αρεστότερος ανάμεσα στους γιους τού κυρίου σας, και βάλτε τον επάνω στον θρόνο τού πατέρα του, και πολεμάτε υπέρ της οικογένειας του κυρίου σας.
4 Εκείνοι, όμως, φοβήθηκαν σε υπερβολικό βαθμό, και είπαν: Δέστε, δύο βασιλιάδες δεν στάθηκαν μπροστά του· και πώς θα σταθούμε εμείς;
5 Και ο επιστάτης τού παλατιού, και ο επιστάτης τής πόλης, και οι πρεσβύτεροι, και οι παιδοτρόφοι έστειλαν προς τον Ιηού, λέγοντας: Εμείς είμαστε δούλοι σου, και θα κάνουμε κάθε τι που θα μας πεις· δεν θα κάνουμε κανέναν βασιλιά· κάνε ό,τι είναι αρεστό στα μάτια σου.
6 Τότε, έγραψε σ' αυτούς μια δεύτερη επιστολή, λέγοντας: Αν είστε δικοί μου, και ακούτε τη φωνή μου, πάρτε τα κεφάλια των ανθρώπων των γιων τού κυρίου σας, κι ελάτε σε μένα στην Ιεζραέλ, αύριο αυτή την ώρα. (Οι δε γιοι τού βασιλιά, 70 άνθρωποι, ήσαν μαζί με τους μεγάλους τής πόλης, οι οποίοι τούς ανέτρεφαν).
7 Και καθώς η επιστολή έφτασε σ' αυτούς, παίρνοντας τους γιους τού βασιλιά, έσφαξαν 70 ανθρώπους, και έβαλαν τα κεφάλια τους σε καλάθια, και του τα έστειλαν στην Ιεζραέλ.
8 Και ήρθε ο μηνυτής, και του ανήγγειλε, λέγοντας: Έφεραν τα κεφάλια των γιων τού βασιλιά. Και είπε: Βάλτε τα σε δύο σωρούς, στην είσοδο της πύλης, μέχρι το πρωί.
9 Και το πρωί βγήκε, και αφού στάθηκε, είπε σε ολόκληρο τον λαό: Εσείς είστε δίκαιοι· δέστε, εγώ συνωμότησα ενάντια στον κύριό μου, και τον θανάτωσα· αλλά, όλους αυτούς ποιος τους πάταξε;
10 Μάθετε τώρα, ότι δεν θα πέσει στη γη τίποτε από τον λόγο τού Κυρίου, που ο Κύριος μίλησε ενάντια στην οικογένεια του Αχαάβ· επειδή, ο Κύριος πραγματοποίησε όσα μίλησε διαμέσου τού δούλου του, του Ηλία.
11 Και ο Ιηού πάταξε όλους όσους εναπέμειναν από την οικογένεια του Αχαάβ στην Ιεζραέλ, και όλους τους μεγάλους του, και τους οικείους του, και τους ιερείς του, ώστε δεν άφησε σ' αυτόν υπόλοιπο.
12 Έπειτα, αφού σηκώθηκε, αναχώρησε, και ήρθε στη Σαμάρεια. Και στον δρόμο, ενώ ήταν κοντά σε κάποια μάντρα ποιμένων,
13 ο Ιηού βρήκε τους αδελφούς τού Οχοζία, του βασιλιά τού Ιούδα, και είπε: Ποιοι είστε; Κι εκείνοι είπαν: Είμαστε οι αδελφοί τού Οχοζία και κατεβαίνουμε να χαιρετήσουμε τους γιους τού βασιλιά και τους γιους τής βασίλισσας.
14 Και είπε: Πιάστε τους ζωντανούς. Και τους έπιασαν ζωντανούς, και τους έσφαξαν κοντά στο πηγάδι τής μάντρας, 42 ανθρώπους· δεν άφησαν απ' αυτούς ούτε έναν.
15 Και όταν αναχώρησε από εκεί, βρήκε τον Ιωναδάβ, τον γιο τού Ρηχάβ, να έρχεται σε συνάντησή του· και τον χαιρέτησε, και του είπε: Είναι η καρδιά σου ευθεία, όπως η καρδιά μου με την καρδιά σου; Και ο Ιωναδάβ απάντησε: Είναι. Αν είναι, δώσε το χέρι σου. Και του έδωσε το χέρι του· και τον ανέβασε κοντά του στην άμαξα.
16 Και είπε: Έλα μαζί μου, και δες τον ζήλο μου υπέρ του Κυρίου. Και τον έβαλαν να καθήσει επάνω στην άμαξά του.
17 Και όταν ήρθε στη Σαμάρεια, πάταξε όλους όσους είχαν εναπομείνει από τον Αχαάβ μέσα στη Σαμάρεια, μέχρις ότου τον αφάνισε, σύμφωνα με τον λόγο τού Κυρίου, που είχε μιλήσει στον Ηλία.
18 Τότε, ο Ιηού συγκέντρωσε ολόκληρο τον λαό, και τους είπε: Ο Αχαάβ δούλεψε τον Βάαλ λίγο· ο Ιηού θα τον δουλέψει πολύ·
19 τώρα, λοιπόν, καλέστε μου όλους τους προφήτες τού Βάαλ, όλους τούς λατρευτές του, και όλους τούς ιερείς του· ας μη λείψει κανένας· επειδή, έχω μεγάλη θυσία στον Βάαλ· όποιος λείψει, δεν θα ζήσει. Όμως, ο Ιηού το έπραξε αυτό δόλια, με σκοπό να εξολοθρεύσει τους λατρευτές τού Βάαλ.
20 Και ο Ιηού είπε: Κηρύξτε ένα πανηγύρι για τον Βάαλ. Και κήρυξαν.
21 Και ο Ιηού έστειλε σε ολόκληρο τον Ισραήλ· και ήρθαν όλοι οι λατρευτές τού Βάαλ· και δεν έμεινε ούτε ένας, που δεν είχε έρθει. Και ήρθαν στον οίκο τού Βάαλ· και γέμισε ο οίκος τού Βάαλ, από το ένα άκρο μέχρι το άλλο.
22 Και στον ιματιοφύλακα είπε: Βγάλε ιμάτια για όλους τους λατρευτές τού Βάαλ. Και έβγαλε σ' αυτούς τα ιμάτια.
23 Και ο Ιηού μπήκε μέσα στον οίκο τού Βάαλ, και ο Ιωναδάβ, ο γιος τού Ρηχάβ· και στους λατρευτές τού Βάαλ είπε: Ερευνήστε, και δείτε να μη βρίσκεται μαζί σας εδώ κανένας από τους δούλους τού Κυρίου, αλλά μόνον οι λατρευτές τού Βάαλ.
24 Και όταν μπήκαν μέσα για να προσφέρουν θυσίες και ολοκαυτώματα, ο Ιηού, έξω, διέταξε 80 άνδρες, και είπε: Όποιος αφήσει να διασωθεί κάποιος απ' αυτούς τούς ανθρώπους, που εγώ έφερα στα χέρια σας, η ζωή του θα είναι αντί της ζωής εκείνου.
25 Και καθώς τελείωσε προσφέροντας ολοκαύτωμα, ο Ιηού είπε στους δορυφόρους του και στους ταγματάρχες του: Μπείτε μέσα, πατάξτε τους· ας μη βγει έξω κανένας. Και τους πάταξαν οι δορυφόροι και οι ταγματάρχες με μάχαιρα, και τους έρριξαν έξω· και πήγαν μέχρι την πόλη τού οίκου τού Βάαλ.
26 Και έβγαλαν τα είδωλα τού οίκου τού Βάαλ, και τα κατέκαψαν.
27 Και κατασύντριψαν το είδωλο του Βάαλ, και καταγκρέμισαν τον οίκο τού Βάαλ, και τον έκαναν κοπρώνα μέχρι αυτή την ημέρα.
28 Έτσι ο Ιηού αφάνισε τον Βάαλ από τον Ισραήλ.
29 Εντούτοις, ο Ιηού δεν απομακρύνθηκε από τις αμαρτίες τού Ιεροβοάμ, του γιου τού Ναβάτ, που έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει, από τα χρυσά μοσχάρια που ήσαν στη Βαιθήλ και στη Δαν.
30 Και ο Κύριος είπε στον Ιηού: Επειδή έπραξες καλά, εκτελώντας το αρεστό στα μάτια μου, και έκανες στην οικογένεια του Αχαάβ σύμφωνα με όσα ήσαν στην καρδιά μου, οι γιοι σου θα καθήσουν επάνω στον θρόνο τού Ισραήλ μέχρι την τέταρτη γενεά.
31 Και ο Ιηού δεν πρόσεξε να περπατάει με όλη του την καρδιά στον νόμο τού Κυρίου τού Θεού τού Ισραήλ· δεν απομακρύνθηκε από τις αμαρτίες τού Ιεροβοάμ, που έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει.
32 Κατά τις ημέρες εκείνες, ο Κύριος άρχισε να κολοβώνει τον Ισραήλ· και ο Αζαήλ τούς πάταξε σε όλα τα σύνορα του Ισραήλ·
33 από τον Ιορδάνη, προς ανατολάς του ήλιου, ολόκληρη τη γη Γαλαάδ, τους Γαδίτες, και τους Ρουβηνίτες, και τους Μανασσίτες, από την Αροήρ, που είναι επάνω στον χείμαρρο Αρνών, και τη Γαλαάδ, και τη Βασάν.
34 Και οι υπόλοιπες πράξεις τού Ιηού, και όλα όσα έπραξε, και όλα τα κατορθώματά του, δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων τού Ισραήλ;
35 Και ο Ιηού κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του· και τον έθαψαν στη Σαμάρεια. Και αντ' αυτού βασίλευσε ο Ιωάχαζ, ο γιος του.
36 Και ο καιρός, κατά τον οποίο ο Ιηού βασίλευσε επάνω στον Ισραήλ στη Σαμάρεια ήταν 28 χρόνια.