2 Βασιλέων

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Κεφάλαιο 16

ΚΑΙ στον 17ο χρόνο τού Φεκά, του γιου τού Ρεμαλία, βασίλευσε ο Άχαζ, ο γιος τού Ιωθάμ, του βασιλιά τού Ιούδα.
2 Ήταν ηλικίας 20 χρόνων όταν ο Άχαζ βασίλευσε, και βασίλευσε 16 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Δεν έπραξε, όμως, το ευθύ μπροστά στον Κύριο τον Θεό του, όπως ο Δαβίδ ο πατέρας του.
3 Αλλά, περπάτησε στον δρόμο των βασιλιάδων τού Ισραήλ, και μάλιστα πέρασε τον γιο του μέσα από τη φωτιά, σύμφωνα με τα βδελύγματα των εθνών, που ο Κύριος είχε εκδιώξει μπροστά από τους γιους Ισραήλ.
4 Και θυσίαζε και θυμίαζε επάνω στους ψηλούς τόπους, και επάνω στους λόφους, και κάτω από κάθε πράσινο δέντρο.
5 Τότε, ανέβηκαν στην Ιερουσαλήμ για πόλεμο, ο Ρεσίν, ο βασιλιάς τής Συρίας, και ο Φεκά, ο γιος του Ρεμαλία, ο βασιλιάς του Ισραήλ· και πολιόρκησαν τον Άχαζ, όμως δεν μπόρεσαν να νικήσουν.
6 Κατά τον καιρό εκείνο, ο Ρεσίν, ο βασιλιάς τής Συρίας αποκατέστησε την Ελάθ κάτω από την εξουσία τής Συρίας, και έδιωξε τους Ιουδαίους από την Ελάθ· και καθώς οι Σύριοι ήρθαν στην Ελάθ, κατοίκησαν εκεί μέχρι αυτή την ημέρα.
7 Και ο Άχαζ έστειλε μηνυτές στον Θεγλάθ-φελασάρ, τον βασιλιά τής Ασσυρίας, λέγοντας: Εγώ είμαι δούλος σου και γιος σου· ανέβα, και σώσε με από το χέρι τού βασιλιά τής Συρίας και του βασιλιά τού Ισραήλ, που σηκώθηκαν εναντίον μου.
8 Και ο Άχαζ πήρε το ασήμι και το χρυσάφι, που βρέθηκε στον οίκο τού Κυρίου, και στους θησαυρούς του παλατιού τού βασιλιά, και το έστειλε ως δώρο στον βασιλιά τής Ασσυρίας.
9 Και ο βασιλιάς τής Ασσυρίας τον εισάκουσε· και ανέβηκε ο βασιλιάς τής Ασσυρίας ενάντια στη Δαμασκό, και την κυρίευσε, και μετοίκησε τους κατοίκους της στην Κιρ, τον δε Ρεσίν, τον θανάτωσε.
10 Και ο βασιλιάς Άχαζ πήγε στη Δαμασκό, προς συνάντηση του Θεγλάθ-φελασάρ, του βασιλιά τής Ασσυρίας, και είδε το θυσιαστήριο που υπήρχε στη Δαμασκό· και ο βασιλιάς Άχαζ έστειλε στον Ουρία, τον ιερέα, το ομοίωμα του θυσιαστηρίου, και τον τύπο του, με υπόδειγμα ολόκληρης της εργασίας του.
11 Και ο Ουρίας, ο ιερέας, έκτισε το θυσιαστήριο, σύμφωνα με όλα όσα ο βασιλιάς Άχαζ έστειλε από τη Δαμασκό. Έτσι έκανε ο Ουρίας, ο ιερέας, μέχρις ότου έρθει ο βασιλιάς Άχαζ από τη Δαμασκό.
12 Και όταν ο βασιλιάς ήρθε από τη Δαμασκό, ο βασιλιάς είδε το θυσιαστήριο· και ο βασιλιάς πλησίασε στο θυσιαστήρο, και έκανε προσφορά επάνω σ' αυτό.
13 Και έκαψε το ολοκαύτωμά του και την προσφορά του από άλφιτα, και ξέχυνε επάνω τη σπονδή του, και ράντισε το αίμα των ειρηνικών του προσφορών, επάνω στο θυσιαστήριο.
14 Και μετέφερε το χάλκινο θυσιαστήριο, που ήταν μπροστά στον Κύριο, μπροστά από τον οίκο, ανάμεσα από το θυσιαστήριο και τον οίκο τού Κυρίου, και το έβαλε προς τη βορινή πλευρά τού θυσιαστηρίου.
15 Και ο βασιλιάς Άχαζ πρόσταξε τον Ουρία τον ιερέα, λέγοντας: Επάνω στο μεγάλο θυσιαστήριο να προσφέρεις το ολοκαύτωμα το πρωινό, και την εσπερινή προσφορά από άλφιτα, και το ολοκαύτωμα του βασιλιά, και την προσφορά του από άλφιτα, μαζί με το ολοκαύτωμα ολόκληρου του λαού τής γης, και την προσφορά τους από άλφιτα, και τις σπονδές τους· και ράντισε επάνω σ' αυτό όλο το αίμα τού ολοκαυτώματος, και όλο το αίμα τής θυσίας· και το χάλκινο θυσιαστήριο θα είναι σε μένα για να ρωτάω τον Κύριο.
16 Και ο Ουρίας, ο ιερέας, έκανε σύμφωνα με όλα όσα είχε προστάξει ο βασιλιάς Άχαζ.
17 Και ο βασιλιάς Άχαζ έκοψε τα συγκλείσματα των βάσεων, και σήκωσε από πάνω τους τον λουτήρα· και κατέβασε τη θάλασσα πάνω από τα χάλκινα βόδια, που ήσαν από κάτω της, και την έβαλε σε μια πέτρινη βάση.
18 Και το στέγαστρο του σαββάτου, που είχαν οικοδομήσει στον οίκο, και την εξωτερική είσοδο του βασιλιά, τη μετατόπισε από τον οίκο τού Κυρίου, εξαιτίας τού βασιλιά τής Ασσυρίας.
19 Οι υπόλοιπες πράξεις τού Άχαζ, όσες έπραξε, δεν είναι γραμμένες στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων τού Ιούδα;
20 Και ο Άχαζ κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του, και θάφτηκε μαζί με τους πατέρες του στην πόλη τού Δαβίδ· και αντ' αυτού βασίλευσε ο Εζεκίας, ο γιος του.