2 Βασιλέων

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Κεφάλαιο 15

ΚΑΤΑ τον 27ο χρόνο τού Ιεροβοάμ, του βασιλιά τού Ισραήλ, βασίλευσε ο Αζαρίας, ο γιος τού Αμασία, του βασιλιά τού Ιούδα.
2 Όταν βασίλευσε, ήταν ηλικίας 16 χρόνων, και βασίλευσε 52 χρόνια στην Ιερουσαλήμ· και το όνομα της μητέρας του ήταν Ιεχολία, από την Ιερουσαλήμ.
3 Και έπραξε το ευθύ μπροστά στον Κύριο, σύμφωνα με όλα όσα είχε πράξει ο Αμασίας ο πατέρας του.
4 Όμως, οι ψηλοί τόποι δεν είχαν αφαιρεθεί· ο λαός θυσίαζε ακόμα και θυμίαζε επάνω στους ψηλούς τόπους.
5 Και ο Κύριος πάταξε τον βασιλιά, και ήταν λεπρός μέχρι την ημέρα τού θανάτου του, και κατοικούσε σε ένα αποχωρισμένο σπίτι. Και την επιστασία στο σπίτι του είχε ο Ιωθάμ, ο γιος τού βασιλιά, κρίνοντας τον λαό τής γης.
6 Και οι υπόλοιπες πράξεις τού Αζαρία, και όλα όσα έπραξε, δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων τού Ιούδα;
7 Και ο Αζαρίας κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του· και τον έθαψαν μαζί με τους πατέρες του στην πόλη τού Δαβίδ· και αντ' αυτού βασίλευσε ο Ιωθάμ, ο γιος του.
8 ΚΑΙ στον 38ο χρόνο τού Αζαρία, του βασιλιά τού Ιούδα, ο Ζαχαρίας, ο γιος τού Ιεροβοάμ, βασίλευσε έξι μήνες επάνω στον Ισραήλ, στη Σαμάρεια.
9 Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο, όπως είχαν πράξει οι πατέρες του· δεν απομακρύνθηκε από τις αμαρτίες τού Ιεροβοάμ, του γιου τού Ναβάτ, που έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει.
10 Και συνωμότησε εναντίον του ο Σαλλούμ, ο γιος τού Ιαβείς, και τον πάταξε μπροστά στον λαό, και τον θανάτωσε, και βασίλευσε αντ' αυτού.
11 Και οι υπόλοιπες πράξεις τού Ζαχαρία, δέστε, είναι γραμμένες στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων τού Ισραήλ.
12 Αυτός ήταν ο λόγος τού Κυρίου, που είχε μιλήσει στον Ιηού, λέγοντας: Οι γιοι σου θα καθήσουν επάνω στον θρόνο τού Ισραήλ μέχρι τέταρτης γενεάς. Έτσι και έγινε.
13 Ο ΣΑΛΛΟΥΜ, ο γιος τού Ιαβείς, βασίλευσε, και βασίλευσε στη Σαμάρεια, έναν μήνα, στον 39ο χρόνο τού Οζία, του βασιλιά τού Ιούδα.
14 Και ανέβηκε ο Μεναήμ, ο γιος τού Γαδεί από τη Θερσά, και ήρθε στη Σαμάρεια, και χτύπησε στη Σαμάρεια τον Σαλλούμ, τον γιο τού Ιαβείς, και τον θανάτωσε, και βασίλευσε αντ' αυτού.
15 Και οι υπόλοιπες πράξεις τού Σαλλούμ, και η συνωμοσία του που είχε κάνει, δέστε, είναι γραμμένες στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων τού Ισραήλ.
16 Τότε, ο Μεναήμ πάταξε τη Θαψά, και όλους εκείνους που ήσαν σ' αυτή, και τα σύνορά της από τη Θερσά· επειδή, δεν του είχαν ανοίξει, γι' αυτό τη χτύπησε· και διέσχισε την κοιλιά όλων των εγκύων γυναικών που υπήρχαν μέσα σ' αυτή.
17 ΚΑΙ στον 39ο χρόνο τού Αζαρία, του βασιλιά τού Ιούδα, ο Μεναήμ, ο γιος τού Γαδεί, βασίλευσε επάνω στον Ισραήλ, στη Σαμάρεια, 10 χρόνια.
18 Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο· δεν απομακρύνθηκε σε όλες τις ημέρες του από τις αμαρτίες τού Ιεροβοάμ, του γιου τού Ναβάτ, που είχε κάνει τον Ισραήλ να αμαρτήσει.
19 Τότε, ήρθε ο Φουλ, ο βασιλιάς τής Ασσυρίας ενάντια στη γη· και ο Μεναήμ έδωσε στον Φουλ 1.000 τάλαντα ασήμι, για να είναι το χέρι του μαζί του, στο να ενισχύσει στο χέρι του τη βασιλεία.
20 Και ο Μεναήμ απέσπασε από τον Ισραήλ το ασήμι, από όλους τους δυνατούς σε πλούτη, 50 σίκλους ασήμι από κάθε έναν, για να δώσει στον βασιλιά τής Ασσυρίας. Και ο βασιλιάς τής Ασσυρίας επέστρεψε, και δεν στάθηκε εκεί στη γη.
21 Και οι υπόλοιπες πράξεις τού Μεναήμ, και όλα όσα έκανε, δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων τού Ισραήλ;
22 Και ο Μεναήμ κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του· και αντ' αυτού βασίλευσε ο Φακείας, ο γιος του.
23 ΚΑΙ στον 50ό χρόνο τού Αζαρία, του βασιλιά τού Ιούδα, ο Φακείας, ο γιος τού Μεναήμ, βασίλευσε επάνω στον Ισραήλ, στη Σαμάρεια, δύο χρόνια.
24 Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο· δεν απομακρύνθηκε από τις αμαρτίες τού Ιεροβοάμ, του γιου τού Ναβάτ, που είχε κάνει τον Ισραήλ να αμαρτήσει.
25 Και εναντίον του συνωμότησε ο Φεκά, ο γιος τού Ρεμαλία, ο στρατηγός του, και τον πάταξε στη Σαμάρεια, στο παλάτι τής οικογένειας του βασιλιά, μαζί με τον Αργόβ και τον Αριέ, έχοντας μαζί του και 50 άνδρες από τους Γαλααδίτες· και τον θανάτωσε, και βασίλευσε αντ' αυτού.
26 Οι υπόλοιπες πράξεις τού Φακεία, και όλα όσα έκανε, δέστε, είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων τού Ισραήλ.
27 ΣΤΟΝ 52ο χρόνο τού Αζαρία, του βασιλιά τού Ιούδα, ο Φεκά, ο γιος τού Ρεμαλία, βασίλευσε 20 χρόνια επάνω στον Ισραήλ, στη Σαμάρεια.
28 Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο· δεν απομακρύνθηκε από τις αμαρτίες τού Ιεροβοάμ, γιου τού Ναβάτ, που είχε κάνει τον Ισραήλ να αμαρτήσει.
29 Και στις ημέρες τού Φεκά, του βασιλιά τού Ισραήλ, ήρθε ο Θεγλάθ-φελασάρ, ο βασιλιάς τής Ασσυρίας, και κυρίευσε την Ιιών, και την Αβέλ-βαιθ-μααχά, και την Ιανώχ, και την Κεδές, και την Ασώρ, και τη Γαλαάδ, και τη Γαλιλαία, ολόκληρη τη γη Νεφθαλί, και τους μετοίκησε στην Ασσυρία.
30 Και ο Ωσηέ, ο γιος τού Ηλά, έκανε συνωμοσία ενάντια στον Φεκά, τον γιο τού Ρεμαλία, και τον πάταξε, και τον θανάτωσε, και στον 20ό χρόνο τού Ιωθάμ, του γιου τού Οζία, βασίλευσε αντ' αυτού.
31 Και οι υπόλοιπες πράξεις τού Φεκά, και όλα όσα έκανε, δέστε, είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων τού Ισραήλ.
32 ΚΑΙ στον δεύτερο χρόνο τού Φεκά, γιου του Ρεμαλία, του βασιλιά τού Ισραήλ, βασίλευσε ο Ιωθάμ, ο γιος τού Οζία, του βασιλιά τού Ιούδα.
33 Ήταν ηλικίας 25 χρόνων όταν βασίλευσε, και βασίλευσε 16 χρόνια στην Ιερουσαλήμ· και το όνομα της μητέρας του ήταν Ιερουσά, θυγατέρα τού Σαδώκ.
34 Και έπραξε το ευθύ μπροστά στον Κύριο· έπραξε σύμφωνα με όλα όσα έπραξε ο πατέρας του, ο Οζίας.
35 Όμως, οι ψηλοί τόποι δεν είχαν αφαιρεθεί· ο λαός θυσίαζε ακόμα και θυμίαζε επάνω στους ψηλούς τόπους. Αυτός έκτισε την ψηλή πύλη τού οίκου τού Κυρίου.
36 Και οι υπόλοιπες πράξεις τού Ιωθάμ, και όλα όσα έκανε, δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων τού Ιούδα;
37 Και στις ημέρες εκείνες ο Κύριος άρχισε να στέλνει ενάντια στον Ιούδα τον Ρεσίν, τον βασιλιά τής Συρίας, και τον Φεκά, τον γιο τού Ρεμαλία.
38 Και ο Ιωθάμ κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του, και θάφτηκε μαζί με τους πατέρες του, στην πόλη τού Δαβίδ τού πατέρα του· και αντ' αυτού βασίλευσε ο Άχαζ, ο γιος του.