поглавље 11

I reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći im:
2 Kažite sinovima Izrailjevim i recite: Ovo su životinje koje ćete jesti izmedju svih životinja na zemlji:
3 Šta god ima papke i papci su mu razdvojeni i preživa izmedju životinja, to jedite.
4 Ali onih što samo preživaju ili što samo imaju papke razdvojene, ne jedite, kao što je kamila, jer preživa ali nema papke razdvojene; da vam je nečista;
5 I pitomi zec, jer preživa ali nema papke razdvojene; nečist da vam je.
6 I zec divlji, jer preživa ali nema papke razdvojene; nečist da vam je.
7 I svinja, jer ima papke razdvojene ali ne preživa; nečista da vam je;
8 Mesa od njih ne jedite niti se strva njihovog dodevajte; jer vam je nečisto.
9 A izmedju svega što je u vodi ovo jedite: Šta god ima pera i ljusku u vodi, po moru i po rekama, jedite.
10 A šta nema pera i ljusku u moru i u rekama izmedju svega što se miče po vodi i živi u vodi, da vam je gadno.
11 Gadno da vam je, mesa da im ne jedete, i na strv njihov da se gadite.
12 Šta god nema pera i ljuske u vodi, to da vam je gadno.
13 A izmedju ptica ove da su vam gadne i da ih ne jedete: orao i jastreb i morski orao,
14 Eja i kraguj po svojim vrstama,
15 I svaki gavran po svojim vrstama,
16 I sovuljaga i ćuk i liska i kobac po svojim vrstama,
17 I buljina i gnjurac i ušara,
18 I labud i gem i svraka,
19 I roda i čaplja po svim vrstama, i pupavac i ljiljak.
20 Šta god gamiže, a ima krila i ide na četiri noge, da vam je gadno.
21 Ali izmedju svega što gamiže a ima krila i ide na četiri noge jedite šta ima stegna na nogama svojim, kojima skače po zemlji.
22 Izmedju njih jedite ove: arba po vrstama njegovim, salema po vrstama njegovim, argola po vrstama njegovim i agava po vrstama njegovim.
23 A što gamiže, a ima krila i četiri noge, da vam je gadno.
24 I o njih ćete se oskvrniti; ko se god dotakne mrtvog tela njihovog, da je nečist do večera.
25 I ko bi god nosio mrtvo telo njihovo, neka opere haljine svoje, i da je nečist do večera.
26 Svaka životinja koja ima papke ali nerazdvojene i ne preživa, da vam je nečista; ko ih se god dotakne, da je nečist.
27 I šta god ide na šapama izmedju svih životinja četvoronožnih, da vam je nečisto; ko bi se dotakao strva njihovog, da je nečist do večera.
28 I ko bi nosio strv njihov, neka opere haljine svoje, i da je nečist do večera; to da vam je nečisto.
29 I izmedju životinja koje pužu po zemlji da su vam nečiste: lasica i miš i kornjača po vrstama svojim,
30 I jež i gušter i tvor i puž i krtica.
31 To vam je nečisto izmedju životinja koje pužu; ko ih se dotakne mrtvih, da je nečist do večera.
32 I svaka stvar na koju padne koje od njih mrtvo biće nečista, bila sprava drvena ili haljina ili koža ili torba, i svaka stvar koja treba za kakav posao, neka se metne u vodu, i da je nečista do večera, posle da je čista.
33 A svaki sud zemljani, u koji padne šta od toga, i šta god u njemu bude, biće nečist, i razbijte ga.
34 I svako jelo što se jede, ako na njega dodje onakva voda, da je nečisto, i svako piće što se pije u svakom takvom sudu, da je nečisto.
35 I na šta bi palo šta od tela njihovog mrtvog sve da je nečisto, i peć i ognjište da se razvali, jer je nečisto i neka vam je nečisto.
36 A studenac i ubao, gde se voda skuplja, biće čist; ali šta se dotakne strva njihovog, biće nečisto.
37 Ako li šta od strva njihovog padne na seme, koje se seje, ono će biti čisto.
38 Ali ako bude polito seme vodom, pa onda padne šta od strva njihovog na seme, da vam je nečisto.
39 I kad ugine životinja od onih koje jedete, ko se dotakne strva njenog, da je nečist do večera.
40 A ko bi jeo od strva njenog, neka opere haljine svoje i da je nečist do večera; i ko bi odneo strv njen, neka opere haljine svoje, i da je nečist do večera.
41 I sve što puže po zemlji, da vam je gadno, da se ne jede.
42 Šta god ide na trbuhu i šta god ide na četiri noge ili ima više nogu izmedju svega što puže po zemlji, to ne jedite, jer je gad.
43 Nemojte se poganiti ničim što gamiže i nemojte se skvrniti njima, da ne budete nečisti s njih.
44 Jer ja sam Gospod Bog vaš; zato se osvećujte i budite sveti, jer sam ja svet; i nemojte se skvrniti ničim što puže po zemlji.
45 Jer ja sam Gospod, koji sam vas izveo iz zemlje misirske da vam budem Bog; budite, dakle, sveti, jer sam ja svet.
46 Ovo je zakon za zveri i za ptice, i za sve životinje što se miču po vodi, i za svaku dušu živu, koja puže po zemlji.
47 Da se raspoznaje nečisto od čistog i životinja koja se jede od životinje koja se ne jede.