поглавље 14

Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
2 Ovo je zakon za gubavca kada se čisti: neka se dovede k svešteniku,
3 A sveštenik neka izadje iza logora; i ako vidi da je izlečena guba na gubavcu,
4 Onda će zapovediti sveštenik onome koji se čisti da uzme dve ptice žive čiste, i drvo kedrovo i crvca i isopa.
5 I neka zapovedi sveštenik da se jedna ptica zakolje nad sudom zemljanim nad vodom živom.
6 Pa neka uzme živu pticu i drvo kedrovo i crvac i isop, i sve to zajedno sa živom pticom neka zamoči u krv od ptice zaklane nad vodom živom.
7 I neka pokropi sedam puta onog koji se čisti od gube, i neka ga proglasi da je čist, i neka pusti živu pticu u polje.
8 Tada koji se čisti neka opere haljine svoje i obrije sve dlake svoje, i neka se okupa u vodi, i biće čist; potom neka udje u logor, ali da stoji napolju ne ulazeći u svoj šator sedam dana.
9 A u sedmi dan neka obrije sve dlake svoje, glavu i bradu i obrve nad očima, i sve dlake svoje neka obrije, i neka opere haljine svoje, pa neka se okupa u vodi i biće čist.
10 A u osmi dan neka uzme dva jagnjeta zdrava i jednu ovcu od godine zdravu i tri desetine efe belog brašna zamešenog s uljem za dar, i jedan log ulja.
11 A sveštenik koji ga čisti neka postavi onog koji se čisti zajedno s tim stvarima pred Gospodom na vratima šatora od sastanka.
12 I uzevši sveštenik jedno jagnje neka ga prinese na žrtvu za prestup zajedno s logom ulja, i neka obrne tamo i amo pred Gospodom na žrtvu obrtanu.
13 A posle neka zakolje jagnje na mestu gde se kolje žrtva za greh i žrtva paljenica na svetom mestu, jer žrtva za prestup pripada svešteniku kao i žrtva za greh; svetinja je nad svetinjama.
14 Tada neka sveštenik uzme krvi od žrtve za prestup i pomaže kraj desnog uha onome koji se čisti i palac desne ruke njegove i palac desne noge njegove.
15 Potom neka uzme sveštenik od loga ulja i nalije na dlan svoj levi.
16 Pa neka zamoči sveštenik prst od desne ruke svoje u ulje što mu je na levom dlanu, i neka pokropi uljem s prsta svog sedam puta pred Gospodom.
17 A ostalim uljem što mu je na dlanu neka pomaže sveštenik kraj desnog uha onome koji se čisti, i palac desne ruke njegove i palac desne noge njegove po krvi od žrtve za prestup.
18 A šta još ostane od ulja na dlanu svešteniku, onim neka namaže glavu onome koji se čisti, i tako će ga očistiti sveštenik pred Gospodom.
19 Potom neka prinese sveštenik žrtvu za greh, i očistiće onog koji se čisti od svoje nečistote; a posle neka zakolje žrtvu paljenicu.
20 I neka prinese sveštenik žrtvu paljenicu zajedno s darom na oltaru; i tako će ga očistiti, i biće čist.
21 Ali ako je siromah, te ne može doneti toliko, onda neka uzme jedno jagnje za žrtvu radi prestupa da se prinese žrtva obrtana za očišćenje njegovo, i jednu desetinu efe belog brašna zamešenog s uljem za dar, i log ulja.
22 I dve grlice ili dva golubića, koje može priskrbiti, da bude jedno žrtva za greh a drugo žrtva paljenica.
23 I to neka donese u osmi dan svog čišćenja svešteniku na vrata šatora od sastanka pred Gospodom.
24 Tada sveštenik neka uzme jagnje za prestup i log ulja, i to neka sveštenik obrne pred Gospodom za žrtvu obrtanu.
25 I neka zakolje jagnje za žrtvu radi prestupa, i uzevši sveštenik krvi od žrtve za prestup neka pomaže kraj desnog uha onome koji se čisti i palac desne ruke njegove i palac desne noge njegove.
26 I ulja neka nalije sveštenik na dlan svoj levi,
27 Pa neka zamoči prst od desne ruke svoje u ulje što mu je na levom dlanu, i neka pokropi uljem s prsta svog sedam puta pred Gospodom.
28 I uljem što mu je na dlanu neka pomaže sveštenik kraj desnog uha onome koji se čisti, i palac desne ruke njegove i palac desne noge njegove po mestu gde je krv od žrtve za prestup.
29 A šta još ostane od ulja na dlanu svešteniku, onim neka namaže glavu onome koji se čisti, i tako će ga očistiti pred Gospodom.
30 Tako neka učini i s jednom grlicom ili golupčetom od onih koje priskrbi.
31 Šta je priskrbio, jedno će biti žrtva za greh a drugo žrtva paljenica s darom; i tako će sveštenik očistiti pred Gospodom onog koji se čisti.
32 To je zakon za gubavca koji ne može priskrbiti sve što treba za očišćenje.
33 I reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći:
34 Kad dodjete u zemlju hanansku, koju ću vam ja dati da je vaša, pa kad pustim gubu na koju kuću u zemlji koju ćete držati,
35 Onda onaj čija je kuća neka dodje i javi svešteniku govoreći: Čini mi se kao da je guba na kući.
36 A sveštenik neka zapovedi da se isprazni kuća pre nego on dodje da vidi gubu, da se ne bi oskvrnilo šta je u kući; potom neka dodje sveštenik da vidi kuću.
37 Pa kad vidi bolest, ako bude bolest na zidovima kućnim kao rupice zelenkaste ili crvenkaste i na oči niže od zida,
38 Neka izadje sveštenik iz kuće one na vrata kućna, i zatvori kuću za sedam dana.
39 Posle opet neka dodje sveštenik u sedmi dan, pa ako vidi da se bolest dalje razišla po zidovima kućnim,
40 Zapovediće sveštenik da povade kamenje na kome je bolest i da ga bace iza grada na mesto nečisto.
41 A kuću zapovediće da ostružu iznutra svuda unaokolo, i prah što sastružu da prospu iza grada na mesto nečisto,
42 I da uzmu drugo kamenje i uglave na mesto gde je bilo predjašnje kamenje; tako i blato drugo uzevši da oblepe kuću.
43 Ako se povrati bolest i opet izraste po kući, pošto se povadi kamenje i ostruže kuća i nanovo oblepi,
44 Tada došav sveštenik ako vidi da se bolest razišla po kući, ljuta je guba na kući, nečista je.
45 Neka se razruši ona kuća, kamenje i drva i sav lep od one kuće, i neka se iznese iza grada na mesto nečisto.
46 A ko bi ušao u kuću onu dok je zatvorena, da je nečist do večera.
47 I ko bi spavao u onoj kući, neka opere haljine svoje; tako i ko bi jeo u onoj kući, neka opere haljine svoje.
48 Ako li sveštenik došav vidi da se nije bolest razišla po kući pošto je kuća nanovo oblepljena, neka proglasi sveštenik da je čista, jer se izlečila bolest.
49 I neka uzme da bi se kuća očistila dve ptice i drvo kedrovo i crvca i isopa,
50 I neka zakolje jednu pticu nad sudom zemljanim nad vodom živom.
51 Pa neka uzme drvo kedrovo i isop i crvac i drugu pticu živu, i neka zamoči u krv od zaklane ptice i u vodu živu, i pokropi kuću sedam puta.
52 I tako će očistiti kuću onu krvlju ptičijom i vodom živom i pticom živom i drvetom kedrovim i isopom i crvcem.
53 Pa onda neka pusti pticu živu iza grada u polje; i očistiće kuću, i biće čista.
54 Ovo je zakon za svaku gubu i za ospu,
55 Za gubu na haljini i na kući,
56 I za otok i za krastu i za bubuljicu,
57 Da se zna kad je ko nečist i kad je ko čist. To je zakon za gubu.