поглавље 24

Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
2 Zapovedi sinovima Izrailjevim neka ti donesu ulje maslinovo čisto, cedjeno, za videlo, da žišci gore vazda.
3 Pred zavesom svedočanstva u šatoru od sastanka Aron će ih nameštati da gore od večera do jutra pred Gospodom vazda zakonom večnim od kolena do kolena.
4 Na svećnjak čisti nameštaće žiške pred Gospodom vazda.
5 I uzmi belog brašna, i ispeci dvanaest kolača, svaki kolač da bude od dve desetine efe.
6 I postavi ih u dva reda, po šest u jedan red, na čistom stolu pred Gospodom.
7 I na svaki red metni kada čistog, da bude za svaki hleb spomen, žrtva ognjena Gospodu.
8 Svake subote neka ih postavlja sveštenik pred Gospodom vazda uzimajući od sinova Izrailjevih zakonom večnim.
9 I biće Aronovi i sinova njegovih, koji će jesti na mestu svetom, jer im je svetinja nad svetinjama od ognjenih žrtava Gospodnjih zakonom večnim.
10 A izadje sin jedne Izrailjke, kome je otac bio Misirac, medju sinove Izrailjeve, i svadi se u logoru sin žene Izrailjke s nekim Izrailjcem.
11 I psujući sin žene Izrailjke pohuli na ime Božije, te ga dovedoše k Mojsiju; a mati mu beše po imenu Salomita, kći Davrijina, od plemena Danovog.
12 I metnuše ga u zatvor dokle im se kaže šta će činiti s njim po reči Gospodnjoj.
13 A Gospod reče Mojsiju govoreći:
14 Izvedi tog psovača napolje iz logora, i neka svi koji su čuli metnu ruke svoje na glavu njegovu, i neka ga sav narod zaspe kamenjem.
15 A sinovima Izrailjevim kaži i reci: Ko bi god pohulio Boga svog, nosiće greh svoj.
16 Ko bi ružio ime Gospodnje, da se pogubi, sav narod da ga zaspe kamenjem; i došljak i domorodac koji bi ružio ime Gospodnje, da se pogubi.
17 I ko ubije čoveka, da se pogubi.
18 A ko ubije živinče, neka vrati drugo, živinče za živinče.
19 I ko rani bližnjeg svog, kako učini tako da mu bude:
20 Ulom za ulom, oko za oko, zub za zub; kako ošteti telo čoveku, onako da mu se učini.
21 Ko ubije živinče, da vrati drugo; ali ko ubije čoveka, da se pogubi.
22 Zakon da vam je jedan, došljaku da bude kao i rodjenom u zemlji. Jer sam ja Gospod Bog vaš.
23 I Mojsije kaza sinovima Izrailjevim, a oni izvedoše psovača napolje iz logora, i zasuše ga kamenjem; i učiniše sinovi Izrailjevi kako Gospod zapovedi Mojsiju.