Kološanima

1 2 3 4

0:00
0:00

поглавље 1

Od Pavla, po volji Božijoj apostola Isusa Hrista i brata Timotija,
2 Svetima koji su u Kolosima i vernoj braći u Hristu Isusu: blagodat vam i mir od Boga Oca našeg i Gospoda Isusa Hrista.
3 Zahvaljujemo Bogu i Ocu Gospoda svog Isusa Hrista, moleći se svagda za vas,
4 Čuvši veru vašu u Hrista Isusa, i ljubav koju imate k svima svetima,
5 Za nadu ostavljenu vama na nebesima, za koju napred čuste u reči istine jevandjelja,
6 Koje je u vama, kao i u svemu svetu, i plodno je i raste, kao i u vama, od onog dana kako čuste i razumeste blagodat Božiju u istini,
7 Kao što i doznaste od Epafrasa, ljubaznog našeg drugara u služenju, koji je za vas verni sluga Hristov,
8 Koji nam i javi vašu ljubav u duhu.
9 Toga radi i mi od onog dana kako čusmo ne prestajemo za vas moliti se Bogu i iskati da se ispunite poznanjem volje Njegove u svakoj premudrosti i razumu duhovnom,
10 Da živite pristojno Bogu na svako ugadjanje i u svakom dobrom delu da budete plodni, i da rastete u poznanju Božijem,
11 Jačajući svakom snagom po sili slave Njegove, i u svakom trpljenju i dugom podnošenju s radošću;
12 Zahvaljujući Bogu i Ocu, koji nas prizva u deo nasledstva svetih u videlu;
13 Koji nas izbavi od vlasti tamne, i premesti nas u carstvo Sina ljubavi svoje,
14 U kome imamo izbavljenje krvlju Njegovom i oproštenje greha;
15 Koji je obličje Boga što se ne vidi, koji je rodjen pre svake tvari.
16 Jer kroz Njega bi sazdano sve što je na nebu i što je na zemlji, što se vidi i što se ne vidi, bili prestoli ili gospodstva ili poglavarstva, ili vlasti: sve se kroza Nj i za Nj sazda.
17 I On je pre svega, i sve je u Njemu.
18 I On je glava telu crkve, koji je početak i prvorodjeni iz mrtvih, da bude On u svemu prvi;
19 Jer bi volja Očeva da se u Nj useli sva punina,
20 I kroza Nj da primiri sve sa sobom, umirivši krvlju krsta Njegova, kroza Nj sve, bilo na zemlji ili na nebu.
21 I vas koji ste nekad bili odlučeni i neprijatelji kroz pomisli u zlim delima,
22 A sad vas primiri u telu mesa Njegovog smrću Njegovom, da vas svete i bez mane i bez krivice izvede preda se;
23 Ako samo ostanete u veri utemeljeni i tvrdi, i nepokretni od nade jevandjelja, koje čuste, koje je propovedano svoj tvari pod nebom, kome ja Pavle postadoh sluga.
24 Sad se radujem u svom stradanju za vas, i dovršujem nedostatak nevolja Hristovih na telu svom za telo Njegovo koje je crkva,
25 Kojoj ja postadoh sluga po naredbi Božijoj koja mi je dana medju vama da ispunim reč Božiju,
26 Tajnu koja je bila sakrivena od postanja sveta i naraštaja, a sad se javi svetima Njegovim,
27 Kojima Bog naumi pokazati kako je bogata slava tajne ove medju neznabošcima, koje je Hristos u vama, nada slave;
28 Kog mi propovedamo savetujući svakog čoveka, i učeći svakoj premudrosti, da pokažemo svakog čoveka savršenog u Hristu Isusu.
29 Zašto se i trudim i borim po Njegovoj moći koja u meni silno čini.