Kološanima

1 2 3 4

0:00
0:00

поглавље 3

Ako dakle vaskrsnuste s Hristom, tražite ono što je gore gde Hristos sedi s desne strane Boga.
2 Mislite o onome što je gore a ne što je na zemlji.
3 Jer umreste, i vaš je život sakriven s Hristom u Bogu.
4 A kad se javi Hristos, život vaš, onda ćete se i vi s Njime javiti u slavi.
5 Pomorite dakle ude svoje koji su na zemlji: kurvarstvo, nečistotu, slast, zlu želju i lakomstvo, koje je idolopoklonstvo;
6 Za koje ide gnev Božji na sinove protivljenja;
7 U kojima i vi nekada hodjaste kad živeste medju njima.
8 A sad odbacite i vi to sve: gnev, ljutinu, pakost, huljenje, sramotne reči iz usta svojih.
9 Ne lažite jedan na drugog; svucite starog čoveka s delima njegovim,
10 I obucite novog, koje se obnavlja za poznanje po obličju Onog koji ga je sazdao:
11 Gde nema Grka ni Jevrejina, obrezanja ni neobrezanja, divljaka ni Skita, roba ni slobodnjaka, nego sve i u svemu Hristos.
12 Obucite se dakle kao izbrani Božiji, sveti i ljubazni, u srdačnu milost, dobrotu, poniznost, krotost, i trpljenje,
13 Snoseći jedan drugog, i opraštajući jedan drugom ako ima ko tužbu na koga: kao što je i Hristos vama oprostio tako i vi.
14 A svrh svega toga obucite se u ljubav, koja je sveza savršenstva.
15 I mir Božji da vlada u srcima vašim, na koji ste i pozvani u jednom telu, i zahvalni budite.
16 Reč Hristova se bogato useli medju vas, u svakoj premudrosti učeći i savetujući sami sebe sa psalmima i pojanjem i pesmama duhovnim, u blagodati pevajući u srcima svojim Gospodu.
17 I sve šta god činite rečju ili delom, sve činite u ime Gospoda Isusa Hrista hvaleći Boga i Oca kroza Nj.
18 Žene! Slušajte svoje muževe kao što treba u Gospodu.
19 Muževi! Ljubite žene svoje i ne srdite se na njih.
20 Deco! Slušajte roditelje svoje u svačemu; jer je ovo ugodno Gospodu.
21 Očevi! Ne razdražujte dece svoje, da ne gube volje.
22 Sluge! Slušajte u svemu svoje telesne gospodare, ne samo pred očima radeći kao da ljudima ugadjate, nego u prostoti srca, bojeći se Boga,
23 I sve šta god činite, od srca činite kao Gospodu, a ne kao ljudima:
24 Znajući da ćete od Gospoda primiti platu nasledstva; jer Gospodu Hristu služite.
25 A koji skrivi primiće šta je skrivio: i nema gledanja ko je ko.