Любов


 • И тъй, остават тия трите: вяра, надежда и любов; но най-голяма от тях е любовта.
  1 Коринтяни 13:13
 • А Той му рече: "Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум".Това е голямата и първа заповед.А втора, подобна на нея, е тая: "Да възлюбиш ближния си, както себе си".На тия две заповеди стоят целият закон и пророците.
  Матей 22:37-40
 • Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:
  Йоан 3:16
 • Преди всичко имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове.
  1 Петрово 4:8
 • От това познаваме любовта, че Той даде живота Си за нас. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята,Но ако някой, който има световните блага, вижда брата си в нужда, а заключи сърцето си от него, как ще пребъдва в него любов към Бога?Дечица, да не любим с думи нито с език, но с дело и в действителност.
  1 Йоан 3:16-18
 • Възлюбени, да любим един другиго, защото любовта е от Бога; и всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога.Който не люби, не е познал Бога; защото Бог е любов.
  1 Йоан 4:7, 8
 • Защото целият закон се изпълнява в една дума, сиреч, в тая "Да обичаш ближния си както себе си".
  Галатяни 5:14
 • Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди.
  Йоан 14:15
 • А Царят в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тия най-скромни Мои братя, на Мене сте го направили.
  Матей 25:40
 • И тъй, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях; защото това е същината на закона и пророците.
  Матей 7:12
 • Претърпявайте си един друг, и един на друг си прощавайте, ако някой има оплакване против някого; както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие.А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенството.
  Колосяни 3:13, 14
 • Всичко у вас да става с любов.
  1 Коринтяни 16:14
 • Никой няма по-голяма любов от това щото да даде живота си за приятелите си.
  Йоан 15:13
 • Ние любим [Него], защото първо Той възлюби нас.
  1 Йоан 4:19
 • Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили,39 нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ.
  Римляни 8:38, 39
 • Нова заповед ви давам, да се любите един другиго; както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго.
  Йоан 13:34
 • Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме люби; а който Ме люби ще бъде възлюбен от Отца Ми, и Аз ще го възлюбя, и ще явя Себе Си нему.Юда (не Искариотски) му казва: Господи, по коя причина ще явиш Себе Си на нас, а не на света?Исус в отговор му рече: Ако Ме люби някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми ще го възлюби, и Ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него.Който не Ме люби не пази думите Ми; и учението, което слушате, не е Мое, а на Отца, Който Ме е пратил.
  Йоан 14:21-24
 • Любовта да бъде нелицемерна; отвращавайте се от злото, а прилепявайте се към доброто.
  Римляни 12:9
 • Възлюбени, понеже така ни е възлюбил Бог, то и ние сме длъжни да любим един другиго.
  1 Йоан 4:11
 • И тая заповед имаме от Него: Който люби Бога, да люби и брата си.
  1 Йоан 4:21