jiāfúyīn福音

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

-Reset+

Chapter 14

1 Ānxírì安息日Yēsū耶稣dàoyīgè一个sàiréndeshǒulǐng首领jiāchīfàn吃饭tāmen他们jiùkuītàn
2 Zàimiànqián面前yǒuyīgè一个huànshuǐderén
3 Yēsū耶稣duìshīsàirénshuōānxírì安息日zhìbìng治病kěyǐ可以bùkěyǐ不可以
4 Tāmen他们quèyányǔ言语Yēsū耶稣jiùzhìhǎorénjiàozǒule
5 Biàn便duìtāmen他们shuōnǐmen你们zhōngjiān中间shéiyǒuhuòyǒuniúzàiānxírì安息日diàozàijǐngshíshànglái上来ne
6 Tāmen他们bùnéng不能duìzhèhuà
7 Yēsū耶稣jiànsuǒqǐngdejiǎnshǒuwèijiùyòngbǐyù比喻duìtāmen他们shuō
8 bèirénqǐnghūnyīn婚姻deyánbùyào不要zuòzàishǒuwèishàngKǒngpà恐怕yǒuzūnguìdebèiqǐnglái
9 qǐngnǐmen你们derénqiánláiduìshuōràngzuò让座gěizhèwèijiùxiūxiūcáncándetuì退dàowèishàngqù上去le
10 bèiqǐngdeshíhòu的时候jiùzuòzàiwèishànghǎojiàoqǐngderénláiduìshuōpéngyou朋友qǐngshàngzuònàshí那时zàitóngderénmiànqián面前jiùyǒuguāngcǎi光彩le
11 Yīnwèi因为fángāodejiàngwéibēiZìbēi自卑deshēngwéigāo
12 Yēsū耶稣yòuduìqǐngtāde他的rénshuōbǎishè摆设wǔfàn午饭huòwǎnfàn晚饭bùyào不要qǐngdepéngyou朋友dìxiōng弟兄qīnshǔ亲属fùzú富足delínshěKǒngpà恐怕tāmen他们qǐngjiùdéle得了bàodá报答
13 bǎishè摆设yándǎoyàoqǐngpínqióng贫穷decánfèi残废dequétuǐdexiāyǎndejiùyǒule
14 Yīnwèi因为tāmen他们méiyǒu没有shénme什么bàodá报答Dàorénfùhuó复活deshíhòu的时候yàodé要得zhebàodá报答
15 Tóngdeyǒuréntīngjiàn听见zhèhuàjiùduìYēsū耶稣shuōzàishénguóchīfàn吃饭deyǒule
16 Yēsū耶稣duìshuōyǒurénbǎishè摆设yánqǐnglexǔduō许多
17 Dàole到了zuòdeshíhòu的时候dǎfa打发púrén仆人duìsuǒqǐngderénshuōqǐngláiYàngyàngdōubèile
18 Zhòngrén众人yīkǒu一口tóngyīndetuīcí推辞Tóuyīgè一个shuōmǎileyīkuài一块debìxū必须kànkan看看Qǐngzhǔnle
19 Yòuyǒuyīgè一个shuōmǎileduìniúyàoshìyīshì试一试Qǐngzhǔnle
20 Yòuyǒuyīgè一个shuōcáilesuǒyǐ所以bùnéng不能
21 púrén仆人huílai回来zhèshìdōugàosu告诉lezhǔrén主人Jiāzhǔjiùdòngduìpúrén仆人shuōkuàichūqù出去dàochéngdàjiē大街xiǎoxiànglǐngpínqióng贫穷decánfèi残废dexiāyǎndequétuǐdelái
22 Púrén仆人shuōzhǔasuǒfēnfù吩咐deyǐjīng已经bànleháiyǒu还有kōngzuò
23 Zhǔrén主人duìpúrén仆人shuōchūqù出去dàolùshang路上líbā篱笆nàli那里miǎnqiǎng勉强rénjìnlái进来zuòmǎnwǒde我的wūzi屋子
24 gàosu告诉nǐmen你们xiānqián先前suǒqǐngderénméiyǒu没有yīgè一个dechángwǒde我的yán
25 YǒuduōderénYēsū耶稣tóngháng同行zhuǎnguòlái过来duìtāmen他们shuō
26 Réndàozhèlǐ这里láiruòàishèngguò胜过àizìjǐ自己defùmǔ父母qīzi妻子érnǚ儿女dìxiōng弟兄jiěmèi姐妹zìjǐ自己dexìngmìng性命jiùbùnéng不能zuòwǒde我的méntú门徒Àishèngguò胜过àiyuánwénzuòhèn
27 Fánbèizhezìjǐ自己shízìjià十字架gēncóng跟从wǒde我的yěbù也不néngzuòwǒde我的méntú门徒
28 Nǐmen你们yīgè一个yàogàizuòlóuxiānzuòxia坐下suànhuāfèi花费nénggàichéngbùnéng不能ne
29 Kǒngpà恐怕ānledìjī地基bùnéng不能chénggōng成功kànjiàn看见deréndōuxiàohuà笑话
30 Shuōzhègè这个rénkāilegōngquèbùnéng不能wángōng
31 Huòshì或是yīgè一个wángchūqù出去biéde别的wángdǎzhàng打仗qǐbù岂不xiānzuòxia坐下zhuóliángnéngyòngyīwàn一万bīnglǐngèrwànbīngláigōngdǎ攻打tāde他的ma
32 Ruòshì若是bùnéng不能jiùchèndírén敌人háiyuǎndeshíhòu的时候pàishǐzhě使者qiúdetiáokuǎn条款
33 Zhèyàng这样nǐmen你们wúlùn无论shénme什么rénruòpiēxiàyíqiè一切suǒyǒu所有dejiùbùnéng不能zuòwǒde我的méntú门徒
34 Yánběnshìhǎode好的yánruòshīlewèiyòngshénme什么jiàozàixiánne
35 Huòyòngzàitiánhuòduīzàifèndōubùhé不合shìZhǐhǎo只好diūzàiwài在外miànYǒuěrtīngdejiùyīngdāng应当tīng