jiāfúyīn福音

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

-Reset+

Chapter 6

1 Yǒuyīgè一个ānxírì安息日Yēsū耶稣cóngmàidejīngguò经过Tāde他的méntú门徒qiālemàisuìyòngshǒucuōzhechī
2 Yǒujǐge几个sàirénshuōnǐmen你们wèishénme为什么zuòānxírì安息日bùkě不可zuòdeshìne
3 Yēsū耶稣duìtāmen他们shuōjīngshàngzheDàwèi大卫gēncóng跟从tāde他的rénjī’è饥饿zhīshísuǒzuòdeshìliánzhègè这个nǐmen你们méiyǒu没有niànguòma
4 zěnme怎么jìnleshéndediàn殿chénshè陈设bǐngchīyòugěigēncóng跟从derénchīZhèbǐngchúle除了jìsī祭司yǐwài以外biérén别人dōubùkě不可chī
5 Yòuduìtāmen他们shuōrénshìānxírì安息日dezhǔ
6 Yòuyǒuyīgè一个ānxírì安息日Yēsū耶稣jìnlehuìtángjiàoxun教训rénZàinàli那里yǒuyīgè一个rényòushǒu右手gānle
7 WénshìsàirénkuītànYēsū耶稣zàiānxírì安息日zhìbìng治病zhìbìng治病Yàodé要得bǎbǐng把柄gào
8 Yēsū耶稣quèzhīdao知道tāmen他们deyìniàn意念Jiùduìgānzhīshǒuderénshuōqǐlai起来zhànzàidāngzhōng当中rénjiùqǐlai起来zhànzhe
9 Yēsū耶稣duìtāmen他们shuōwènnǐmen你们zàiānxírì安息日xíngshànxíngějiùmìnghàimìngnàyàng那样shìkěyǐ可以dene
10 jiùzhōuwéi周围kànzhetāmen他们zhòngrén众人duìrénshuōshēnchū伸出shǒuláibǎshǒu把手shēnshǒujiùleyuán
11 Tāmen他们jiùmǎnxīnbǐcǐ彼此shāngyì商议zěnyàng怎样chǔzhìYēsū耶稣
12 Nàshí那时Yēsū耶稣chūqù出去shàngshāndǎogào祷告Zhěngdǎogào祷告shén
13 Dàole到了tiānliàng天亮jiàotāde他的méntú门徒láiJiùcóngtāmen他们zhōngjiān中间tiāoxuǎn挑选shí’èr十二gèrén个人chēngtāmen他们wéishǐtú使徒
14 Zhèshí’èr十二gèrén个人yǒu西ménYēsū耶稣yòugěimíngjiào名叫Bǐdé彼得háiyǒu还有xiōngdì兄弟āndelièyòuyǒuYǎgè雅各héyuē和约hànFéilì腓力duōluómǎi
15 Tàihé太和duōféideérzi儿子Yǎgè雅各fènruìdǎngde西mén
16 Yǎgè雅各deérzi儿子Yóudà犹大,(érzi儿子huòzuòxiōngdì兄弟màizhǔ卖主dejiāluèrénYóudà犹大
17 Yēsū耶稣tāmen他们xiàleshānzhànzàiyīkuài一块píngdì平地shàngTóngzhàndeyǒuxǔduō许多méntú门徒yòuyǒuxǔduō许多bǎixìng百姓cóngYóutài犹太quándelěngbìngtuīluó西dùndehǎibiān海边láiDōuyàotīngjiǎngdào讲道yòuzhǐwàng指望yīzhì医治tāmen他们debìng
18 Háiyǒu还有bèiguǐchándedéle得了yīzhì医治
19 Zhòngrén众人dōuxiǎngyàoYīnwèi因为yǒunénglì有能力cóngshēnshàngfāchū发出láihǎoletāmen他们
20 Yēsū耶稣kànzheméntú门徒shuōnǐmen你们pínqióng贫穷derényǒuleYīnwèi因为shéndeguóshìnǐmen你们de
21 Nǐmen你们jī’è饥饿derényǒuleYīnwèi因为nǐmen你们jiāngyào将要bǎoNǐmen你们āiderényǒuleYīnwèi因为nǐmen你们jiāngyào将要xiào
22 Rénwéi人为rénhèněnǐmen你们jùjué拒绝nǐmen你们rǔmà辱骂nǐmen你们diàonǐmen你们demíngyǐwéi以为shìěnǐmen你们jiùyǒule
23 Dāngnǐmen你们yàohuānxǐ欢喜tiàoyuè跳跃Yīnwèi因为nǐmen你们zàitiānshàng天上deshǎngshìdeTāmen他们dezǔzōng祖宗dàixiānzhī先知shìzhèyàng这样
24 Dànnǐmen你们fùzú富足derényǒuhuòleYīnwèi因为nǐmen你们shòuguònǐmen你们deānwèi安慰
25 Nǐmen你们bǎoderényǒuhuòleYīnwèi因为nǐmen你们jiāngyào将要jī’è饥饿Nǐmen你们xiàoderényǒuhuòleYīnwèi因为nǐmen你们jiāngyào将要āitòngkūqì哭泣
26 Réndōushuōnǐmen你们hǎode好的shíhou时候nǐmen你们jiùyǒuhuòleYīnwèi因为tāmen他们dezǔzōng祖宗dàijiǎxiānzhī先知shìzhèyàng这样
27 Zhǐshì只是gàosu告诉nǐmen你们zhètīngdàoderénnǐmen你们dechóuyàoàihènnǐmen你们deyàodàihǎo
28 Zhòunǐmen你们deyàowéizhùfú祝福língrǔ凌辱nǐmen你们deyàowéidǎogào祷告
29 Yǒurén有人zhèbiān这边deliǎnliánnàbian那边deliǎnyóuYǒurén有人duódewàiyī外衣liányóu
30 FánqiúdejiùgěiYǒurén有人duódedōngxī东西bùyòng不用zàiyàohuílai回来
31 Nǐmen你们yuànyì愿意rénzěnyàng怎样dàinǐmen你们nǐmen你们yàozěnyàng怎样dàirén
32 Nǐmen你们ruòdānàiàinǐmen你们derényǒushénme什么chóuxiè酬谢denejiùshì就是zuìrén罪人àiàitāmen他们derén
33 Nǐmen你们ruòshàndàishàndàinǐmen你们derényǒushénme什么chóuxiè酬谢denejiùshì就是zuìrén罪人shìzhèyàng这样xíng
34 Nǐmen你们ruòjiègěirénzhǐwàng指望cóngshōuhuí收回yǒushénme什么chóuxiè酬谢denejiùshì就是zuìrén罪人jiègěizuìrén罪人yàoshùshōuhuí收回
35 Nǐmen你们dǎoyàoàichóuyàoshàndàitāmen他们bìngyàojiègěirénzhǐwàng指望chánghuán偿还Nǐmen你们deshǎngjiùlenǐmen你们zuòzhìgāo至高zhědeérzi儿子Yīnwèi因为ēndàiwàngēndezuòěde
36 Nǐmen你们yàocíbēi慈悲xiàngnǐmen你们decíbēi慈悲yíyàng一样
37 Nǐmen你们bùyào不要lùnduàn论断rénjiùbèilùnduàn论断Nǐmen你们bùyào不要dìngréndezuìjiùbèidìngzuì定罪Nǐmen你们yàoráoshù饶恕rénjiùméngráoshù饶恕。(Ráoshù饶恕yuánwénzuòshìfàng释放
38 Nǐmen你们yàogěirénjiùyǒugěinǐmen你们deBìngqiě并且yòngshízú十足deshēngdǒuliányáodàiànshàngjiānxiàliú下流dedǎozàinǐmen你们huái怀Yīnwèi因为nǐmen你们yòngshénme什么liángliánggěirényòngshénme什么liángliánggěinǐmen你们
39 Yēsū耶稣yòuyòngbǐyù比喻duìtāmen他们shuōxiānénglǐngxiāliǎnggèrén个人búshì不是dōuyàodiàozàikēngma
40 Xuésheng学生bùnéng不能gāoguòxiānsheng先生Fánxuéchéngledebùguò不过xiānsheng先生yíyàng一样
41 Wèishénme为什么kànjiàn看见dìxiōng弟兄yǎnzhōngyǒuquèxiǎngzìjǐ自己yǎnzhōngyǒuliángne
42 bùjiàn不见zìjǐ自己yǎnzhōngyǒuliángZěnnéngduìdìxiōng弟兄shuōróngqùdiào去掉yǎnzhòngdì中的nezhèjiǎmào假冒wéishànderénxiānqùdiào去掉zìjǐ自己yǎnzhòngdì中的liángránhòu然后cáinéng才能kàndeqīngchu清楚qùdiào去掉dìxiōng弟兄yǎnzhòngdì中的
43 Yīnwèi因为méiyǒu没有hǎoshùjiéhuàiguǒméiyǒu没有huàishùjiéhǎoguǒ
44 Fánshùmù树木kànguǒjiùkěyǐ可以rènchū认出láiRénbúshì不是cóngjīngjí荆棘shàngzhāiwúhuāguǒ无花果yěbù也不shìcóng??zhāipútao葡萄
45 Shànréncóngxīnlǐ心里suǒcúndeshànjiùfāchū发出shànláiĚréncóngxīnlǐ心里suǒcúndeějiùfāchū发出ěláiYīnwèi因为xīnlǐ心里suǒchōngmǎn充满dekǒujiùshuōchū说出lái
46 Nǐmen你们wèishénme为什么chēnghu称呼zhǔazhǔaquèzūnwǒde我的huàxíngne
47 Fándàozhèlǐ这里láitīngjiàn听见wǒde我的huàjiùxíngdeyàogàosu告诉nǐmen你们xiàngshénme什么rén
48 xiàngyīgè一个réngàifángzi房子shēnshēn深深dedegēnānzàipánshíshàngDàodàshuǐ大水deshíhòu的时候shuǐchōngfángzi房子fángzi房子zǒngbùnéng不能yáodòng摇动Yīnwèi因为gēnzàipánshíshàngYǒujuànzuòyīnwèi因为gàizàodehǎo
49 Wéiyǒutīngjiàn听见xíngdejiùxiàngyīgè一个rénzàitǔdì土地shànggàifángzi房子méiyǒu没有gēnShuǐchōngsuíjí随即dǎotā倒塌lebìngqiě并且fángzi房子huàidehěn得很