jiāfúyīn福音

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

-Reset+

Chapter 24

1 detóulímíng黎明deshíhòu的时候nàxiē那些fùnǚ妇女dàizhesuǒyùbèi预备dexiāngliào香料láidào来到fénmù坟墓qián
2 Kànjiàn看见shítou石头yǐjīng已经cóngfénmù坟墓gǔnkāile
3 Tāmen她们jiùjìnqù进去zhǐshì只是bùjiàn不见zhǔYēsū耶稣deshēntǐ身体
4 Zhèngzài正在cāiyí猜疑zhījiān之间hūrán忽然yǒuliǎnggèrén个人zhànzàipángbiān在旁边Yīfu衣服fàngguāng
5 Fùnǚ妇女menjīngjiāngliǎndeliǎnggèrén个人jiùduìtāmen她们shuōwèishénme为什么zàirénzhōngzhǎohuórénne
6 bùzài不在zhèlǐ这里yǐjīng已经fùhuó复活leDāngniànháizàijiādeshíhòu的时候zěnyàng怎样gàosu告诉nǐmen你们
7 Shuōrénbìxū必须bèijiāozàizuìrén罪人shǒulǐ手里dīngzàishízìjià十字架shàngdìsān第三fùhuó复活
8 Tāmen她们jiùxiǎngYēsū耶稣dehuà的话lái
9 Biàn便cóngfénmù坟墓nàli那里huíqu回去zhèyíqiè一切shìgàosu告诉shíyī十一shǐtú使徒qíyú其余derén
10 gàosu告诉shǐtú使徒dejiùshì就是dehéyuē和约bìngYǎgè雅各demǔqīn母亲háiyǒu还有tāmen她们zàichǔdefùnǚ妇女
11 Tāmen她们zhèxie这些huàshǐtú使徒yǐwéi以为shìyánjiùxiāngxìn相信
12 Bǐdé彼得qǐlai起来pǎodàofénmù坟墓qiándītóu低头wǎngkànjiànzàichǔjiùhuíqu回去lexīnlǐ心里suǒchéngdeshì
13 Zhèngdāng正当méntú门徒zhōngyǒuliǎnggèrén个人wǎngyīgè一个cūnzi村子zhècūnzi村子míngjiào名叫lěngyuēyǒuèrshíwǔ二十五
14 Tāmen他们bǐcǐ彼此tánlùn谈论suǒyùjiàn遇见dezhèyíqiè一切shì
15 Zhèngtánlùn谈论xiāngwèndeshíhòu的时候Yēsū耶稣qīnzì亲自jiùjìn就近tāmen他们tāmen他们tóngháng同行
16 Zhǐshì只是tāmen他们deyǎnjīng眼睛míhu迷糊lerènshi认识
17 Yēsū耶稣duìtāmen他们shuōnǐmen你们zǒubǐcǐ彼此tánlùn谈论deshìshénme什么shìnetāmen他们jiùzhànzhù站住liǎnshàngdàizhechóuróng
18 Èrrénzhōngyǒuyīgè一个míngjiào名叫liúdehuídá回答shuōzàilěngzuòkè作客háibùzhīdào不知道zhèjǐtiān几天zàinàli那里suǒchūdeshìma
19 Yēsū耶稣shuōshénme什么shìnetāmen他们shuōjiùshì就是rénYēsū耶稣deshìshìxiānzhī先知zàishénzhòngbǎixìng百姓miànqián面前shuōhuàxíngshìdōuyǒudànéng大能
20 Jìsī祭司chángwǒmen我们deguānjìngjiědìnglezuìdīngzàishízìjià十字架shàng
21 Dànwǒmen我们sùlái素来suǒpànwàng盼望yàoshúYǐsèliè以色列míndejiùshì就是Bùdàn不但rúcǐ如此érqiě而且zhèshìchéngjiù成就xiànzài现在yǐjīng已经sāntiān三天le
22 Zàizhě再者wǒmen我们zhōngjiān中间yǒujǐge几个fùnǚ妇女shǐ使wǒmen我们jīngqí惊奇tāmen她们qīngzǎo清早dàole到了fénmù坟墓nàli那里
23 Bùjiàn不见tāde他的shēntǐ身体jiùhuílai回来gàosu告诉wǒmen我们shuōkànjiàn看见letiānshǐ天使xiǎnxiàn显现shuōhuóle
24 Yòuyǒuwǒmen我们dejǐge几个rénwǎngfénmù坟墓nàli那里suǒyùjiàn遇见dezhèngrú正如fùnǚ妇女mensuǒshuōdezhǐshì只是méiyǒu没有kànjiàn看见
25 Yēsū耶稣duìtāmen他们shuōwúzhī无知derénxiānzhī先知suǒshuōdeyíqiè一切huànǐmen你们dexīnxìndetàichídùn迟钝le
26 Jīdū基督zhèyàng这样shòuhài受害yòujìnrù进入tāde他的róngyào荣耀qǐbù岂不shìyīngdāng应当dema
27 Yúshì于是cóngMóxī摩西zhòngxiānzhī先知fánjīngshàngsuǒzhǐzhezìjǐ自己dehuà的话dōugěitāmen他们jiǎngjiě讲解míngbai明白le
28 Jiāngjìn将近tāmen他们suǒdecūnzi村子Yēsū耶稣hǎoxiàng好像háiyàowǎngqiánxíng
29 Tāmen他们quèqiángliúshuōshíhou时候wǎnletóuyǐjīng已经píng西leqǐngtóngwǒmen我们zhùxiàYēsū耶稣jiùjìnqù进去yàotóngtāmen他们zhùxià
30 Dàole到了zuòdeshíhòu的时候Yēsū耶稣bǐngláizhùxièlebāikāi掰开gěitāmen他们
31 Tāmen他们deyǎnjīng眼睛míngliàng明亮lezhècáirènchū认出láiHūrán忽然Yēsū耶稣bùjiànle不见了
32 Tāmen他们bǐcǐ彼此shuōzàilùshang路上wǒmen我们shuōhuàgěiwǒmen我们jiǎngjiě讲解Shèngjīng圣经deshíhòu的时候wǒmen我们dexīnqǐbù岂不shìhuǒdema
33 Tāmen他们jiùshíqǐshēn起身huílěngzhèngyùjiàn遇见shíyī十一shǐtú使徒tāmen他们detóngrénjùjí聚集zàichǔ
34 Shuōzhǔguǒrán果然fùhuó复活yǐjīng已经xiàngěi西ménkànle
35 Liǎnggèrén个人jiùlùshang路上suǒyùjiàn遇见bāibǐngdeshíhòu的时候zěnme怎么bèitāmen他们rènchū认出láideshìdōushùshuōlebiàn
36 Zhèngshuōzhèhuàdeshíhòu的时候Yēsū耶稣qīnzì亲自zhànzàitāmen他们dāngzhōng当中shuōyuànnǐmen你们píng’ān平安
37 Tāmen他们quèjīnghuāng惊慌hàipà害怕yǐwéi以为suǒkànjiàn看见deshìhún
38 Yēsū耶稣shuōnǐmen你们wèishénme为什么chóufánwèishénme为什么xīnlǐ心里niànne
39 Nǐmen你们kànwǒde我的shǒuwǒde我的jiǎojiùzhīdao知道shízài实在shìlekànkan看看Húnròunǐmen你们kànshìyǒude有的
40 Shuōlezhèhuàjiùbǎshǒu把手jiǎogěitāmen他们kàn
41 Tāmen他们zhèngdegǎnxìnbìngqiě并且Yēsū耶稣jiùshuōnǐmen你们zhèlǐ这里yǒushénme什么chīdeméiyǒu没有
42 Tāmen他们biàn便gěiyīpiàn一片shāo。(Yǒujuànzàicǐ在此yǒuyīkuài一块fáng
43 jiēguòlái过来zàitāmen他们miànqián面前chīle
44 Yēsū耶稣duìtāmen他们shuōzhèjiùshì就是cóngqián从前nǐmen你们tóngzàizhīshísuǒgàosu告诉nǐmen你们dehuà的话shuōMóxī摩西dexiānzhī先知deshūshīpiān诗篇shàngsuǒdefánzhǐzhewǒde我的huàdōubìxū必须yīngyàn
45 Yúshì于是Yēsū耶稣kāitāmen他们dexīnqiàoshǐ使tāmen他们néngmíngbai明白Shèngjīng圣经
46 Yòuduìtāmen他们shuōzhàojīngshàngsuǒxiědeJīdū基督shòuhài受害dìsān第三cóngfùhuó复活
47 Bìngqiě并且rényàofèngtāde他的míngchuánhuǐgǎi悔改shèzuìdedàocónglěngzhíchuándàowànbāng
48 Nǐmen你们jiùshì就是zhèxie这些shìdejiànzhèng见证
49 yàojiāngsuǒyìngxǔ应许dejiàngzàinǐmen你们shēnshàngNǐmen你们yàozàichéngděnghòu等候zhídào直到nǐmen你们lǐngshòu领受cóngshàngtou上头láidenénglì能力
50 Yēsū耶稣lǐngtāmen他们dàodeduìmiàn对面jiùshǒugěitāmen他们zhùfú祝福
51 Zhèngzhùfú祝福deshíhòu的时候jiùlíkāi离开tāmen他们bèidàidàotiānshàng天上le
52 Tāmen他们jiùbàidàdà大大dehuānxǐ欢喜huílěng
53 Chángzàidiàn殿chēngsòngshén