Νεεμίας

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Κεφάλαιο 11

ΚΑΙ οι άρχοντες του λαού κατοίκησαν στην Ιερουσαλήμ· και το υπόλοιπο του λαού έρριξαν κλήρους, για να φέρουν έναν από τους δέκα να κατοικήσει στην Ιερουσαλήμ, την άγια πόλη, ενώ τα εννιά μέρη στις άλλες πόλεις.
2 Και ο λαός ευλόγησε όλους τους ανθρώπους, όσοι πρόσφεραν αυτοπροαίρετα τον εαυτό τους για να κατοικήσουν στην Ιερουσαλήμ.
3 Κι αυτοί είναι οι άρχοντες της επαρχίας, που κατοίκησαν στην Ιερουσαλήμ· ενώ στις πόλεις τού Ιούδα κατοίκησαν, κάθε ένας στην ιδιοκτησία του, στις πόλεις τους, ο Ισραήλ, οι ιερείς, και οι Λευίτες, και οι Νεθινείμ, και οι γιοι τών δούλων τού Σολομώντα.
4 Και στην Ιερουσαλήμ κατοίκησαν μερικοί από τους γιους του Ιούδα, και από τους γιους τού Βενιαμίν· από τους γιους τού Ιούδα: Ο Αθαϊας, ο γιος τού Οζία, γιου τού Ζαχαρία, γιου τού Αμαρία, γιου τού Σεφατία, γιου τού Μααλελεήλ, από τους γιους τού Φαρές·
5 και ο Μαασίας, ο γιος τού Βαρούχ, γιου τού Χολ-οζέ, γιου τού Αζαϊα, γιου τού Αδαϊα, γιου τού Ιωιαρίβ, γιου τού Ζαχαρία, γιου τού Σηλωνί·
6 όλοι οι γιοι τού Φαρές, που κατοίκησαν στην Ιερουσαλήμ, ήσαν 468 άνδρες δύναμης.
7 Και οι γιοι τού Βενιαμίν είναι αυτοί: Ο Σαλλού, ο γιος τού Μεσουλλάμ, γιου τού Ιωάδ, γιου τού Φεδαϊα, γιου τού Κωλαϊα, γιου τού Μαασία, γιου του Ιθύήλ, γιου του Ιεσαϊα·
8 και μαζί τους, ο Γαββαεί, ο Σαλλαϊ, 928·
9 και ο Ιωήλ, ο γιος τού Ζιχρί ήταν έφορός τους· και ο Ιούδας, ο γιος τού Σενουά, ο δεύτερος στην επιστασία τής πόλης.
10 Από τους ιερείς: Ο Ιεδαϊας, ο γιος τού Ιωιαρίβ, ο Ιαχείν,
11 ο Σεραϊας, ο γιος τού Χελκία, γιου τού Μεσουλλάμ, γιου τού Σαδώκ, γιου τού Μεραϊώθ, γιου τού Αχιτώβ, ο άρχοντας του οίκου τού Θεού.
12 Και οι αδελφοί τους, που εκτελούσαν το έργο τού οίκου ήσαν 822· και ο Αδαϊας, ο γιος τού Ιεροάμ, γιου τού Φελαλία, γιου τού Αμσί, γιου τού Ζαχαρία, γιου τού Πασχώρ, γιου τού Μαλχία,
13 και οι αδελφοί του, οι άρχοντες των πατριών, 242· και ο Αμασσαϊ, ο γιος τού Αζαρεήλ, γιου τού Ααζαϊ, γιου τού Μεσιλλεμώθ, γιου τού Ιμμήρ,
14 και οι αδελφοί τους, άνδρες δυνατοί σε ισχύ, 128· και έφορός τους ήταν ο Ζαβδιήλ, ο γιος τού Γεδωλείμ.
15 Και από τους Λευίτες: Ο Σεμαϊας, ο γιος τού Ασσούβ, γιου τού Αζρικάμ, γιου τού Ασαβία, γιου τού Βουννί·
16 και ο Σαββεθαϊ, και ο Ιωζαβάδ, από τους άρχοντες των Λευιτών, ήσαν για τα εξωτερικά έργα τού οίκου τού Θεού.
17 Και ο Ματθανίας, ο γιος του Μιχά, γιου τού Ζαβδί, γιου τού Ασάφ, ήταν ο επικεφαλής τής υμνωδίας στην προσευχή· και ο Βακβουκίας ήταν ο δεύτερος ανάμεσα στους αδελφούς του, και ο Αβδά, ο γιος τού Σαμμουά, γιου τού Γαλάλ, γιου τού Ιεδουθούν.
18 Όλοι οι Λευίτες στην άγια πόλη ήσαν 284.
19 Και οι πυλωροί: Ο Ακκούβ, ο Ταλμών, και οι αδελφοί τους, που φύλαγαν στις πύλες, ήσαν 172
20 Και το υπόλοιπο του Ισραήλ, οι ιερείς και οι Λευίτες, ήσαν σε όλες τις πόλεις τού Ιούδα, κάθε ένας στην κληρονομιά του.
21 Και οι Νεθινείμ κατοίκησαν στην Οφήλ· και ο Σιχά και ο Γισπά ήσαν επιστάτες στους Νεθινείμ.
22 Και ο έφορος των Λευιτών στην Ιερουσαλήμ ήταν ο Οζί, ο γιος τού Βανί, γιου τού Ασαβία, γιου τού Ματθανία, γιου τού Μιχά. Από τους γιους τού Ασάφ, οι ψαλτωδοί ήσαν για το έργο τού οίκου τού Θεού.
23 Επειδή, ήταν προσταγή τού βασιλιά γι' αυτούς, και μερίδιο διαταγμένο για τους ψαλτωδούς, για κάθε ημέρα.
24 Και ο Πεθαϊα, ο γιος τού Μεσηζαβεήλ, από τους γιους τού Ζερά, γιου τού Ιούδα, ήταν επίτροπος του βασιλιά για κάθε υπόθεση που αφορούσε τον λαό.
25 Και για τα χωριά, μαζί με τα χωράφια τους, μερικοί από τους γιους του Ιούδα κατοίκησαν στην Κιριάθ-αρβά και στις κωμοπόλεις της, και στη Δαιβών και στις κωμοπόλεις της, και στην Ιεκαβσεήλ και στα χωριά της,
26 και στην Ιησουά, και στη Μωλαδά, και στη Βαιθ-φελέτ,
27 και στην Ασάρ-σουάλ, και στη Βηρ-σαβεέ και στις κωμοπόλεις της,
28 και στη Σικλάγ, και στη Μεκονά και στις κωμοπόλεις της,
29 και στην Εν-ριμμών, και στη Σαρεά, και στην Ιαρμούθ,
30 στη Ζανωά, στην Οδολλάμ, και στα χωριά τους, στη Λαχείς και στα χωράφια της, στην Αζηκά και στις κωμοπόλεις της. Και κατοίκησαν από τη Βηρ-σαβεέ μέχρι τη φάραγγα Εννόμ.
31 Και οι γιοι τού Βενιαμίν κατοίκησαν από τη Γεβά στη Μιχμάς, και την Αιϊά, και τη Βαιθήλ και τις κωμοπόλεις της,
32 στην Αναθώθ, στη Νωβ, στην Ανανία,
33 στην Ασώρ, στη Ραμά, στη Γιτθαϊμ,
34 στην Αδίδ, στη Σεβωείμ, στη Νεβαλλάτ,
35 στη Λωδ, και στην Ωνώ, στη φάραγγα των ξυλουργών.
36 Και από τους Λευίτες κατοίκησαν ορισμένες διαιρέσεις τους στον Ιούδα και στον Βενιαμίν.