Νεεμίας

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Κεφάλαιο 3

ΤΟΤΕ, σηκώθηκε ο Ελιασείβ, ο μεγάλος ιερέας, και οι αδελφοί του οι ιερείς, και οικοδόμησαν την προβατική πύλη· αυτοί την αγίασαν, και έστησαν τις πόρτες της· και την αγίασαν μέχρι τον πύργο τού Μεά, μέχρι τον πύργο τού Ανανεήλ.
2 και στα πλάγιά του οικοδόμησαν οι άνδρες τής Ιεριχώ. Και στα πλάγιά τους οικοδόμησε ο Ζακχούρ, ο γιος τού Ιμρί.
3 Την ιχθυϊκή πύλη, όμως, την οικοδόμησαν οι γιοι τού Ασσεναά, που τη σανίδωσαν, και έστησαν τις πόρτες της, τις κλειδαριές της, και τους μοχλούς της.
4 Και στα πλάγιά τους έκανε την επισκευή ο Μερημώθ, ο γιος τού Ουρία, γιου τού Ακκώς. Και στα πλάγιά τους, έκανε την επισκευή ο Μεσουλλάμ, ο γιος τού Βαραχία, γιου τού Μεσηζαβεήλ. Και στα πλάγιά τους έκανε την επισκευή ο Σαδώκ, ο γιος τού Βαανά.
5 Και στα πλάγιά τους, έκαναν την επισκευή οι Θεκωίτες· όμως, οι πρόκριτοί τους δεν έσκυψαν τον τράχηλό τους στο έργο τού Κυρίου τους.
6 Και την παλιά πύλη επισκεύασε ο Ιωδαέ, ο γιος τού Φασέα, και ο Μεσυλλάμ, ο γιος τού Βεσωδία· αυτοί τη σανίδωσαν, και έστησαν τις πόρτες της, και τις κλειδαριές της, και τους μοχλούς της.
7 Και στα πλάγιά τους έκανε την επισκευή ο Μελαθίας, ο Γαβαωνίτης, και ο Ιαδών, ο Μερωνοθίτης, άνδρες τής Γαβαών και της Μισπά, που ήσαν κάτω από την κυριαρχία τού θρόνου τού επάρχου από την εδώ πλευρά τού ποταμού.
8 Στα πλάγιά του έκανε την επισκευή ο Οχιήλ, ο γιος τού Αραχία, από τους χρυσοχόους. Και στα πλάγιά του, έκανε την επισκευή ο Ανανίας, αυτός από τους μυροποιούς· και άφησαν την Ιερουσαλήμ μέχρι το πλατύ τείχος.
9 Και στα πλάγιά τους, έκανε την επισκευή ο Ρεφαϊας, ο γιος τού Ωρ, ο άρχοντας της μισής περιχώρου τής Ιερουσαλήμ.
10 Και στα πλάγιά τους έκανε την επισκευή ο Ιεδαϊας, ο γιος του Αρουμάφ, και απέναντι στο σπίτι του. Και στα πλάγιά του έκανε την επισκευή ο Χαττούς, ο γιος τού Ασαβνία,
11 Ο Μαλχίας, ο γιος τού Χαρήμ, και ο Ασσούβ, ο γιος τού Φαάθ-μωάβ, επισκεύασαν το άλλο τμήμα και τον πύργο των φούρνων.
12 Και στα πλάγιά του έκανε την επισκευή ο Σαλλούμ, ο γιος τού Αλλωής, ο άρχοντας της μισής περιχώρου τής Ιερουσαλήμ, αυτός και οι θυγατέρες του.
13 Την πύλη τής φάραγγας την επισκεύασε ο Ανούν, και οι κάτοικοι της Ζανωά· αυτοί την οικοδόμησαν, και έστησαν τις πόρτες της, και τις κλειδαριές της, και τους μοχλούς της, και 1.000 πήχες στο τείχος μέχρι την πύλη τής κοπριάς.
14 Την πύλη τής κοπριάς, όμως, επισκεύασε ο Μαλχίας, ο γιος τού Ρηχάβ, ο άρχοντας της περιχώρου τής Βαιθ-ακκερέμ· αυτός την οικοδόμησε, και έστησε τις πόρτες της, τις κλειδαριές της, και τους μοχλούς της.
15 Την πύλη τής πηγής, όμως, επισκεύασε ο Σαλλούν, ο γιος τού Χολ-οζέ, ο άρχοντας της περιχώρου τής Μισπά· αυτός την οικοδόμησε, και τη σανίδωσε, και έστησε τις πόρτες της, τις κλειδαριές της, και τους μοχλούς της, και το τείχος τής κολυμβητικής λίμνης τού Σιλωάμ, κοντά στον κήπο τού βασιλιά, και μέχρι τις βαθμίδες, που κατέρχονται από την πόλη τού Δαβίδ.
16 Μετά απ' αυτόν επισκεύασε ο Νεεμίας, ο γιος τού Αζβούκ, ο άρχοντας της μισής περιχώρου τής Βαιθ-σούρ, μέχρι απέναντι στους τάφους τού Δαβίδ, και μέχρι την κολυμβητική λίμνη που κατασκευάστηκε, και μέχρι τον Οίκο τών ισχυρών.
17 Μετά απ' αυτόν επισκεύασαν οι Λευίτες, ο Ρεούμ, ο γιος τού Βανί. Στα πλάγιά του έκανε την επισκευή ο Ασαβίας, ο άρχοντας της μισής περιχώρου τής Κεειλά, για το μέρος του.
18 Μετά απ' αυτόν επισκεύασαν οι αδελφοί τους, ο Βαβαϊ, ο γιος τού Ηναδάδ, ο άρχοντας της άλλης μισής περιχώρου τής Κεειλά.
19 Και στα πλάγιά του έκανε επισκευή ο Εσέρ, ο γιος τού Ιησού, ο άρχοντας της Μισπά, άλλο τμήμα απέναντι από την ανάβαση, προς την οπλοθήκη τής γωνίας.
20 Μετά απ' αυτόν ο Βαρούχ, ο γιος τού Ζαββαϊ επισκεύασε με ζήλο το άλλο τμήμα, από τη γωνία μέχρι την πόρτα τού σπιτιού τού Ελιασείβ, του μεγάλου ιερέα.
21 Μετά απ' αυτόν επισκεύασε ο Μερημώθ, ο γιος τού Ουρία, γιου τού Ακκώς, ένα άλλο τμήμα, από την πόρτα τού σπιτιού τού Ελιασείβ μέχρι το τέλος τού σπιτιού τού Ελιασείβ.
22 Και μετά απ' αυτόν επισκεύασαν οι ιερείς, οι κάτοικοι της περιχώρου.
23 Μετά απ' αυτούς επισκεύασαν ο Βενιαμίν, και ο Ασσούβ, απέναντι από το σπίτι τους. Μετά απ' αυτούς έκαναν την επισκευή ο Αζαρίας, ο γιος τού Μαασία, γιου τού Ανανία, κοντά στο σπίτι του.
24 Μετά απ' αυτόν επισκεύασε ο Βιννουϊ, ο γιος τού Ηναδάδ, ένα άλλο τμήμα, από το σπίτι τού Αζαρία μέχρι την καμπή, μέχρι μάλιστα τη γωνία.
25 Ο Φαλάλ, ο γιος τού Ουζαϊ έκανε την επισκευή απέναντι από την καμπή, και τον πύργο που εξέχει από την ψηλή κατοικία τού βασιλιά, που είναι κοντά στην αυλή τής φυλακής. Έπειτα απ' αυτόν, ο Φεδαϊας, ο γιος τού Φαρώς.
26 Και οι Νεθινείμ κατοικούσαν στην Οφήλ, και έκαναν επισκευή μέχρις απέναντι στην πύλη τών νερών, ανατολικά, και στον πύργο που εξέχει.
27 Μετά απ' αυτούς, οι Θεκωίτες επισκεύασαν ένα άλλο τμήμα, απέναντι από τον μεγάλο πύργο που εξέχει, και μέχρι το τέλος τού Οφήλ.
28 Από πάνω από την πύλη των αλόγων επισκεύασαν οι ιερείς, κάθε ένας απέναντι από το σπίτι του.
29 Ύστερα απ' αυτούς επισκεύασε ο Σαδώκ, ο γιος τού Ιμμήρ, απέναντι από το σπίτι του. Και μετά απ' αυτόν επισκεύασε ο Σεμαϊας, ο γιος τού Σεχανία, ο φύλακας της ανατολικής πύλης.
30 Ύστερα απ' αυτόν επισκεύασε ο Ανανίας, ο γιος του Σελεμία, και ο Ανούν, ο έκτος γιος τού Σαλάφ, ένα άλλο τμήμα. Μετά απ' αυτόν επισκεύασε ο Μεσουλλάμ, ο γιος τού Βαραχία, απέναντι από το οίκημά του.
31 Μετά απ' αυτόν επισκεύασε ο Μαλχίας, ο γιος τού χρυσοχόου, μέχρι το σπίτι των Νεθινείμ, και των μεταπωλητών, απέναντι από την πύλη Μιφκάδ και μέχρι την ανάβαση της γωνίας.
32 Και ανάμεσα στην ανάβαση της γωνίας, μέχρι την προβατική πύλη επισκεύασαν οι χρυσοχόοι και οι μεταπωλητές.