Νεεμίας

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Κεφάλαιο 12

ΚΙ αυτοί ήσαν οι ιερείς και οι Λευίτες, που ανέβηκαν μαζί με τον Ζοροβάβελ, τον γιο τού Σαλαθιήλ, και τον Ιησού: Ο Σεραϊας, ο Ιερεμίας, ο Έσδρας,
2 ο Αμαρίας, ο Μαλλούχ, ο Χαττούς,
3 ο Σεχανίας, 3 ο Ρεούμ, ο Μερημώθ,
4 ο Ιδδώ, ο Γιννεθώ, ο Αβιά,
5 ο Μιαμείν, ο Μααδίας, ο Βιλγά,
6 ο Σεμαϊας, και ο Ιωιαρίβ, ο Ιεδαϊας,
7 ο Σαλλού, ο Αμώκ, ο Χελκίας, ο Ιεδαϊας. Αυτοί ήσαν οι αρχηγοί τών ιερέων και των αδελφών τους στις ημέρες τού Ιησού.
8 Και οι Λευίτες: Ο Ιησούς, ο Βιννουϊ, ο Καδμιήλ, ο Σερεβίας, ο Ιούδας και ο Ματθανίας, που ήταν επικεφαλής των ύμνων, αυτός και οι αδελφοί του.
9 Και ο Βακβουκίας και ο Ουννί, οι αδελφοί τους, ήσαν απέναντί τους, για τις υπηρεσίες.
10 Και ο Ιησούς γέννησε τον Ιωακείμ, και ο Ιωακείμ γέννησε τον Ελιασείβ, και ο Ελιασείβ γέννησε τον Ιωαδά,
11 και ο Ιωαδά γέννησε τον Ιωνάθαν, και ο Ιωνάθαν γέννησε τον Ιαδδουά.
12 Και στις ημέρες τού Ιωακείμ, οι ιερείς, οι άρχοντες των πατριών, ήσαν του Σεραϊα, ο Μεραϊας· του Ιερεμία, ο Ανανίας·
13 του Έσδρα, ο Μεσουλλάμ· του Αμαρία, ο Ιωανάν·
14 του Μελιχού, ο Ιωνάθαν· του Σεβανία, ο Ιωσήφ·
15 του Χαρήμ, ο Αδνά· του Μεραϊώθ, ο Ελκαϊ,
16 του Ιδδώ, ο Ζαχαρίας· του Γιννεθών, ο Μεσουλλάμ·
17 του Αβιά, ο Ζιχρί· του Μινιαμείν, και του Μωαδία, ο Φιλταϊ,
18 του Βιλγά, ο Σαμμουά· του Σεμαϊα, ο Ιωνάθαν·
19 και του Ιωιαρίβ, ο Ματθεναϊ· του Ιεδαϊα, ο Οζί·
20 του Σαλλαϊ, ο Καλλαϊ· του Αμώκ, ο Έβερ·
21 του Χελκία, ο Ασαβίας· του Ιεδαϊα, ο Ναθαναήλ.
22 Οι Λευίτες στις ημέρες τού Ελιασείβ, ο Ιωαδά, και ο Ιωανάν, και ο Ιαδδουά, ήσαν γραμμένοι άρχοντες των πατριών· και οι ιερείς, στη βασιλεία τού Δαρείου, του Πέρση.
23 Οι γιοι τού Λευί, οι άρχοντες των πατριών, ήσαν γραμμένοι στο βιβλίο των Χρονικών, μάλιστα μέχρι τις ημέρες τού Ιωανάν, γιου τού Ελιασείβ.
24 Και οι άρχοντες των Λευιτών, ο Ασαβίας, ο Σερεβίας, και ο Ιησούς, ο γιος τού Καδμιήλ, και οι αδελφοί τους απέναντί τους, για να αινούν και να υμνούν, σύμφωνα με την προσταγή τού Δαβίδ, του ανθρώπου τού Θεού, υπηρεσία έναντι σε υπηρεσία
25 ο Ματθανίας, και ο Βακβουκίας, ο Οβαδία, ο Μεσουλλάμ, ο Ταλμών, ο Ακκούβ, ήσαν πυλωροί φυλάττοντας την υπηρεσία στα ταμεία των πυλών.
26 Αυτοί ήσαν κατά τις ημέρες τού Ιωακείμ, του γιου τού Ιησού, γιου τού Ιωσεδέκ, και στις ημέρες τού Νεεμία, του κυβερνήτη, και του Έσδρα, του ιερέα, του γραμματέα.
27 ΚΑΙ στα εγκαίνια του τείχους τής Ιερουσαλήμ, ζήτησαν τους Λευίτες από όλους τους τόπους τους, για να τους φέρουν στην Ιερουσαλήμ, για να κάνουν τα εγκαίνια με ευφροσύνη, υμνώντας και ψάλλοντας με κύμβαλα, ψαλτήρια, και με κιθάρες.
28 Και συγκεντρώθηκαν οι γιοι των ψαλτωδών και από την περίχωρο, γύρω από την Ιερουσαλήμ, και από τα χωριά Νετωφαθί·
29 και από την οικογένεια Γιλγάλ, και από τα χωράφια τής Γεβά και της Αζμαβέθ· επειδή, οι ψαλτωδοί οικοδόμησαν χωριά για τον εαυτό τους γύρω από την Ιερουσαλήμ.
30 Και καθαρίστηκαν οι ιερείς, και οι Λευίτες και καθάρισαν τον λαό, και τις πύλες, και το τείχος.
31 Τότε, ανέβασα τους άρχοντες του Ιούδα επάνω στο τείχος, και έστησα δύο μεγάλες χορωδίες, που αινούσαν· η μία πορευόταν στα δεξιά, επάνω στο τείχος, προς την πύλη τής κοπριάς·
32 και έπειτα απ' αυτούς πορευόταν ο Ωσαϊας, και οι μισοί από τους άρχοντες του Ιούδα,
33 και ο Αζαρίας, ο Έσδρας, και ο Μεσουλλάμ,
34 ο Ιούδας, και ο Βενιαμίν, και ο Σεμαϊας, και ο Ιερεμίας·
35 και από τους γιους των ιερέων με σάλπιγγες, ο Ζαχαρίας, ο γιος τού Ιωνάθαν, γιου τού Σεμαϊα, γιου τού Ματθανία, γιου τού Μιχαϊα, γιου τού Ζακχούρ, γιου τού Ασάφ·
36 και οι αδελφοί του, ο Σεμαϊας, και ο Αζαρεήλ, ο Μιλαλαϊ, ο Γιλαλαϊ, ο Μααϊ, ο Ναθαναήλ, και ο Ιούδας, ο Ανανί, μαζί με τα μουσικά όργανα του Δαβίδ, του ανθρώπου τού Θεού, και ο Έσδρας, ο γραμματέας μπροστά τους.
37 Κι επάνω στην πύλη τής πηγής, και απέναντί τους, ανέβηκαν από τις βαθμίδες τής πόλης τού Δαβίδ στην ανάβαση του τείχους, μπροστά από τον οίκο τού Δαβίδ, και μέχρι την πύλη τών νερών, ανατολικά.
38 Και η άλλη χορωδία, αυτών που αινούσαν, πορευόταν στο απέναντι μέρος, και εγώ από πίσω τους, και ο μισός λαός, που ήταν επάνω στο τείχος, επάνω από τον πύργο των φούρνων, και μέχρι το πλατύ τείχος.
39 Κι επάνω από την πύλη τού Εφραϊμ, κι επάνω από την παλιά πύλη, κι επάνω από την ιχθυϊκή πύλη, και του πύργου τού Ανανεήλ, και του πύργου τού Μεά, και μέχρι την προβατική πύλη· και στάθηκαν στην πύλη τής φυλακής.
40 Και στάθηκαν οι δύο χορωδίες αυτών που αινούσαν στον οίκο τού Θεού, κι εγώ, και οι μισοί από τους προεστώτες μαζί μου·
41 και οι ιερείς, ο Ελιακείμ, ο Μαασίας, ο Μινιαμείν, ο Μιχαϊας, ο Ελιωηνάι, ο Ζαχαρίας, και ο Ανανίας, μαζί με σάλπιγγες·
42 και ο Μαασίας και ο Σεμαϊας, και ο Ελεάζαρ, και ο Οζί, και ο Ιωανάν, και ο Μαλχίας, και ο Ελάμ, και ο Εσέρ. Και οι ψαλτωδοί ύψωσαν τη φωνή τους, μαζί με τον Ιεζραϊα, τον επιστάτη.
43 Και εκείνη την ημέρα πρόσφεραν μεγάλες θυσίες, και ευφράνθηκαν· επειδή, ο Θεός τούς εύφρανε με μεγάλη ευφροσύνη. Και οι γυναίκες, ακόμα και τα παιδιά, ευφράνθηκαν· και η ευφροσύνη τής Ιερουσαλήμ ακούστηκε μέχρι από μακριά.
44 ΚΑΙ εκείνη την ημέρα διορίστηκαν υπεύθυνοι άνδρες για τα οικήματα των θησαυρών, για τις προσφορές, για τις απαρχές, και για τα δέκατα, για να συγκεντρώνουν σ' αυτά από τα χωράφια των πόλεων τα κανονισμένα μερίδια, για τους ιερείς και τους Λευίτες· επειδή, ο Ιούδας ευφράνθηκε εξαιτίας των ιερέων, και εξαιτίας των Λευιτών που παραστέκονταν.
45 Και οι ψαλτωδοί και οι πυλωροί φύλαξαν την υπηρεσία τού Θεού τους και την υπηρεσία τού καθαρισμού, σύμφωνα με την προσταγή τού Δαβίδ, και του Σολομώντα, του γιου του.
46 Επειδή, στις ημέρες τού Δαβίδ και του Ασάφ υπήρχαν απαρχής αρχιψάλτες, και άσματα αίνεσης και ύμνοι προς τον Θεό.
47 Και ολόκληρος ο Ισραήλ, στις ημέρες τού Ζοροβάβελ, και στις ημέρες τού Νεεμία, έδιναν τα καθορισμένα μερίδια των ψαλτωδών και των πυλωρών, για κάθε ημέρα· και τα ξεχώριζαν για τους Λευίτες, και οι Λευίτες τα ξεχώριζαν για τους γιους Ααρών.