Νεεμίας

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Κεφάλαιο 7

ΚΑΙ αφού χτίστηκε το τείχος, και έστησα τις πόρτες, και διορίστηκαν οι πυλωροί, και οι ψαλμωδοί, και οι Λευίτες,
2 έδωσα προσταγές για την Ιερουσαλήμ στον αδελφό μου Ανανί, και στον Ανανία, τον άρχοντα του φρουρίου· επειδή, ήταν ως άνθρωπος πιστός, και φοβούμενος τον Θεό, περισσότερο από πολλούς.
3 Και τους είπα: Ας μη ανοίγονται οι πύλες τής Ιερουσαλήμ μέχρις ότου θερμάνει ο ήλιος· και, ενώ εκείνοι θα είναι παρόντες, να κλείνονται οι πόρτες, και να ασφαλίζονται· και να διορίζονται βάρδιες φύλαξης από τους κατοίκους τής Ιερουσαλήμ, κάθε ένας στη βάρδια του, και κάθε ένας απέναντι από το σπίτι του.
4 Και η πόλη ήταν ευρύχωρη και μεγάλη, και ο λαός σ' αυτή λίγος, και δεν υπήρχαν χτισμένα σπίτια.
5 Και ο Θεός μού έβαλε στην καρδιά μου να συγκεντρώσω τους πρόκριτους, και τους προεστώτες, και τον λαό, για να απαριθμηθούν κατά γενεαλογία. Και βρήκα ένα βιβλίο τής γενεαλογίας εκείνων που ανέβηκαν αρχικά, και βρήκα σ' αυτό γραμμένο τα εξής:
6 Αυτοί είναι οι άνθρωποι της επαρχίας, που ανέβηκαν από την αιχμαλωσία, απ' αυτούς που μετοικίστηκαν, τους οποίους ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς τής Βαβυλώνας, μετοίκισε και οι οποίοι γύρισαν στην Ιερουσαλήμ και στην Ιουδαία κάθε ένας στην πόλη του·
7 αυτοί που ήρθαν μαζί με τον Ζοροβάβελ, τον Ιησού, τον Νεεμία, τον Αζαρία, τον Ρααμία, τον Νααμανί, τον Μαροδοχαίο, τον Βιλσάν, τον Μισπερέθ, τον Βιγουαί, τον Νεούμ, τον Βαανά. Ο αριθμός των ανδρών τού λαού Ισραήλ ήσαν:
8 Οι γιοι τού Φαρώς, 2.172.
9 Οι γιοι τού Σεφατία, 372.
10 Οι γιοι τού Αράχ, 652.
11 Οι γιοι τού Φαάθ-μωάβ, από τους γιους τού Ιησού και του Ιωάβ, 2.818.
12 Οι γιοι τού Ελάμ, 1.254.
13 Οι γιοι τού Ζατθού, 845.
14 Οι γιοι τού Ζακχαί, 760.
15 Οι γιοι τού Βιννουϊ, 648.
16 Οι γιοι τού Βηβαϊ, 628.
17 Οι γιοι τού Αζγάδ, 2.322.
18 Οι γιοι τού Αδωνικάμ, 667.
19 Οι γιοι τού Βιγουαί, 2.067.
20 Οι γιοι τού Αδίν, 655.
21 Οι γιοι τού Ατήρ, από τον Εζεκία, 98.
22 Οι γιοι τού Ασούμ, 328.
23 Οι γιοι τού Βησαί, 324.
24 Οι γιοι τού Αρίφ, 112.
25 Οι γιοι τού Γαβαών, 95.
26 Οι άνδρες τής Βηθλεέμ και της Νετωφά, 188.
27 Οι άνδρες τής Αναθώθ, 128.
28 Οι άνδρες τής Βαιθ-ασμαβέθ, 42.
29 Οι άνδρες τής Κιριάθ-ιαρείμ, της Χεφειρά, και της Βηρώθ, 743.
30 Οι άνδρες τής Ραμά και της Γαβαά, 621.
31 Οι άνδρες τής Μιχμάς, 122.
32 Οι άνδρες τής Βαιθήλ και της Γαι, 123.
33 Οι άνδρες τής άλλης Νεβώ, 52.
34 Οι γιοι τού άλλου Ελάμ, 1.254.
35 Οι γιοι τής Χαρήμ, 320.
36 Οι γιοι τής Ιεριχώ, 345.
37 Οι γιοι τής Λωδ, της Αδίδ, και της Ωνώ, 721.
38 Οι γιοι τής Σεναά, 3.930.
39 Οι ιερείς: Οι γιοι τού Ιεδαϊα, από την οικογένεια του Ιησού, 973.
40 Οι γιοι τού Ιμμήρ, 1.052.
41 Οι γιοι τού Πασχώρ, 1.247.
42 Οι γιοι τού Χαρήμ, 1.017.
43 Οι Λευίτες: Οι γιοι τού Ιησού από τον Καδμιήλ, από τους γιους τού Ωδαυία, 74.
44 Οι ψαλτωδοί: Οι γιοι τού Ασάφ, 148.
45 Οι πυλωροί: Οι γιοι τού Σαλλούμ, οι γιοι τού Ατήρ, οι γιοι τού Ταλμών, οι γιοι τού Ακκούβ, οι γιοι τού Ατιτά, οι γιοι τού Σωβαϊ, 138.
46 Οι Νεθινείμ: Οι γιοι τού Σιχά, οι γιοι τού Ασουφά, οι γιοι τού Ταββαώθ,
47 οι γιοι τού Κηρώς, οι γιοι τού Σιαά, οι γιοι τού Φαδών,
48 οι γιοι τού Λεβανά, οι γιοι τού Αγαβά, οι γιοι τού Σαλμαί,
49 οι γιοι τού Ανάν, οι γιοι τού Γιδδήλ, οι γιοι τού Γαάρ,
50 οι γιοι τού Ρεαϊα, οι γιοι τού Ρεσίν, οι γιοι τού Νεκωδά,
51 οι γιοι τού Γαζάμ, οι γιοι τού Ουζά, οι γιοι τού Φασεά,
52 οι γιοι τού Βησαί, οι γιοι τού Μεουνείμ, οι γιοι τού Ναφουσεσείμ,
53 οι γιοι τού Βακβούκ, οι γιοι τού Ακουφά, οι γιοι τού Αρούρ,
54 οι γιοι τού Βασλίθ, οι γιοι τού Μεϊδά, οι γιοι τού Αρσά,
55 οι γιοι τού Βαρκώς, οι γιοι τού Σισάρα, οι γιοι τού Θαμά,
56 οι γιοι τού Νεσιά, οι γιοι τού Ατιφά.
57 Οι γιοι των δούλων τού Σολομώντα: οι γιοι τού Σωταϊ, οι γιοι τού Σωφερέθ, οι γιοι τού Φερειδά,
58 οι γιοι τού Ιααλά, οι γιοι τού Δαρκών, οι γιοι τού Γιδδήλ,
59 οι γιοι τού Σεφατία, οι γιοι τού Αττίλ, οι γιοι τού Φοχερέθ από τη Σεβαϊμ, οι γιοι τού Αμών.
60 Όλοι οι Νεθινείμ, και οι γιοι τών δούλων του Σολομώντα, ήσαν 392.
61 Και ήσαν αυτοί που ανέβηκαν από τη Θελ-μελάχ, τη Θελ-αρησά, τη Χερούβ, την Αδδών, και την Ιμμήρ· δεν μπορούσαν, όμως, να δείξουν την οικογένεια της πατριάς τους, και το σπέρμα τους, αν ήσαν από τον Ισραήλ.
62 Οι γιοι τού Δαλαϊα, οι γιοι τού Τωβία, οι γιοι τού Νεκωδά, 642.
63 Και από τους ιερείς: Οι γιοι τού Αβαϊα, οι γιοι τού Ακκώς, οι γιοι τού Βαρζελλαϊ, που πήρε γυναίκα από τις θυγατέρες τού Βαρζελλαϊ τού Γαλααδίτη, και ονομάστηκε σύμφωνα με το όνομά τους.
64 Αυτοί ζήτησαν την καταγραφή τους ανάμεσα σ' αυτούς που απαριθμήθηκαν σύμφωνα με τη γενεαλογία, και δεν βρέθηκε· γι' αυτό, αποβλήθηκαν από την ιερατεία.
65 Και ο Θιρσαθά τούς είπε, να μη φάνε από τα αγιότατα πράγματα, μέχρις ότου αναφανεί ιερέας με τα Ουρίμ και τα Θουμμίμ.
66 Ολόκληρη μαζί η σύναξη ήσαν 42.360,
67 εκτός από τους δούλους τους και τις δούλες τους, που ήσαν 7.337· και εκτός απ' αυτούς ήσαν και 245 ψαλτωδοί και ψάλτριες.
68 Τα άλογά τους, 736· τα μουλάρια τους, 245·
69 οι καμήλες, 435· τα γαϊδούρια, 6.720.
70 Και μερικοί από τους αρχηγούς των πατριών έδωσαν για το έργο. Ο Θιρσαθά έδωσε στο θησαυροφυλάκιο 1.000 δραχμές χρυσάφι, 50 φιάλες, 530 ιερατικούς χιτώνες.
71 Και μερικοί από τους αρχηγούς των πατριών έδωσαν στο θησαυροφυλάκιο του έργου 20.000 δραχμές χρυσάφι, και 2.200 μνες ασήμι.
72 Κι εκείνο που δόθηκε από τον υπόλοιπο λαό ήταν 20.000 δραχμές χρυσάφι, και 2.000 μνες ασήμι, και 67 ιερατικοί χιτώνες.
73 Έτσι, οι ιερείς, και οι Λευίτες, και οι πυλωροί, και οι ψαλτωδοί και ένα μέρος από τον λαό, και οι Νεθινείμ, και ολόκληρος ο Ισραήλ, κατοίκησαν στις πόλεις τους· και όταν έφτασε ο έβδομος μήνας, οι γιοι Ισραήλ ήσαν στις πόλεις τους.