Ýeşuwa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Bap 15

Bije atyşykda ýahuda tiresiniň uruglarynyň paýyna şu aşakdaky ýerler düşdi: günortada olaryň meýdany Edomyň araçägi bilen ne, günorta Sin çöllügine çenli baryp ýetýär.
2 Olaryň günorta araçägi uzalyp gidýän günortadaky aýlaglardan, Duz deňziniň gutarýan ýerinden başlanýar.
3 Soňra ol günorta Içýan geçidine tarap dowam edip, Sin çölünden geçýär. Kadeşbarneýanyň günortasyndan Hesrona we Addara çykyp, ol ýerden Karka tarap öwrülýär.
4 Soňra Azmondan geçip, Müsür derýasyna çenli uzalyp gidýär we Ortaýer deňzinde serhet gutarýar. Bu olaryň günorta araçägi bolar.
5 Ýahuda tiresiniň gündogar araçägi Duz deňzi bolupdyr. Bu gündogar araçäk demirgazyga tarap Iordan derýasynyň Duz deňzine guýýan ýerine çenli uzalyp gidýär. Demirgazykdaky araçäk Iordanyň deňze guýýan ýerinden, deňiz aýlagyndan başlanýar.
6 Bu ýerden araçäk Beýthogla çenli baryp, demirgazykda Beýtarabadan geçýär we Ruben ogly Bohanyň ady dakylan daşa çenli gidýär.
7 Soňra araçäk Akor jülgesinden Debire çenli ýokary galyp, demirgazykda akymyň günortasynda ýerleşýän Adummym baýyrlyklarynyň garşysyndaky Gilgala tarap öwrülýär. Araçäk bu ýerden Eýnşemeş çeşmesine çenli dowam edip, Eýnrogele ýetýär.
8 Bu ýerden araçäk ýabuslaryň galasy Iýerusalimde ýerleşýän düzlügiň günortasyndaky Benhinnom deresinden ýokary galýar. Soňra ol Benhinnom deresiniň günbatarynyň garşysyndaky daglaryň depesine çenli galyp, demirgazykdaky Rapa jülgesiniň ahyryna çenli barýar.
9 Daglaryň gerşinden araçäk Neptowa çeşmesiniň gözbaşyna tarap aýlanýar. Ol ýerden hem Epron daglygyndaky galalara tarap gelýär. Soňra ol Bagala (bu Kirýategarym) tarap aşak düşýär.
10 Soňra serhet günbatar Bagaladan Segir dagyna tarap aýlanýar, demirgazykda Kesalon galanyň Ýegarym daglaryna çenli gidip, Beýtşemeşe tarap öwrülýär we Timnanyň üsti bilen aýlanyp geçýär.
11 Ol ýerden Ekronyň demirgazyk tarapyna gidýär we Şikarona tarap aýlanyp, Bagala dagynyň üsti bilen Ýabneýele gelýär. Iň soňunda araçäk Ortaýer deňzinde gutarýar.
12 Ortaýer deňzi we onuň kenarlary günbatar araçägi emele getirýär. Ýahuda tiresiniň uruglarynyň ähli taraplaýyn araçägi, ine, şudur.
13 Rebbiň buýruşy ýaly, Ýeşuwa ýahudalaryň ýeriniň bir bölegini şol tireden bolan Ýepunneniň ogly Kalebe berdi. Kalep Kirýatarbany, ýagny Hebrony aldy (Arba Anagyň atasydy).
14 Kalep ol ýerden Anagyň üç ogluny: Şeşaýy, Ahymany we Talmaýy çykaryp kowdy. Bular Anagyň nesilleridir.
15 Bu ýerden ol Debiriň ilaty bilen uruşmaga gitdi. Debire öň Kirýatseper diýilýärdi.
16 Kalep: «Ýeňiş gazanyp, Kirýatseperi basyp alana, gyzym Aksany gelin edip berjek» diýdi.
17 Bu galany Kalebiň inisi, Kenazyň ogly Otniýel basyp aldy. Şeýlelikde, Kalep öz gyzy Aksany oňa berdi.
18 Toý güni Aksa öz kakasynyň ýanyna gidip, ondan ýer dilemek üçin Otniýelden razylyk aldy. Aksa baryp, eşeginden düşende, Kalep ondan: «Gyzym, näme dilegiň bar?» diýip sorady.
19 Aksa kakasyna: «Maňa peşgeş bersene. Sen maňa Negep çölüniň gurak ýerlerini berdiň, maňa suw bulaklaryny-da beräý!» diýdi. Şunlukda, Kalep ýokarky we aşaky çeşmeleri hem oňa bagyş etdi.
20 Ine, ýahuda tiresi öz uruglaryna görä şu ýerleri mülk edip aldylar:
21 Edomyň araçäginiň golaýyndaky günorta Negep çölünde olara şu galalar degişlidir: Kabseýel, Eder, Ýagur,
22 Kina, Dimona, Adada,
23 Kedeş, Hasor, Ýytnan,
24 Zip, Telem, Begalot,
25 Hasorhadat, Kirýothesron (bu Hasor),
26 Amam, Şema, Molada,
27 Hasargada, Heşmon, Beýtpelet,
28 Hasarşugal, Beýerşeba, Bizýotiýa,
29 Bagala, Iýim, Esem,
30 Eltolat, Kesil, Horma,
31 Ziklag, Madmanna we Sansanna,
32 Lewawot, Şilhim, Aýyn we Rimmon: olaryň obalary bilen bile jemi ýigrimi dokuz gala.
33 Günbatar baýyrlyklarda: Eştawol, Sorga, Aşna,
34 Zanowa, Eýngannym, Tapuwa, Eýnam,
35 Ýarmut, Adullam, Soko, Azeka,
36 Şagaraýym, Adytaýym, Gedera, Gederotaýym: obalary bilen bile jemi on dört gala.
37 Senan, Hadaşa, Migdalgat,
38 Dilegan, Mispe, Ýokteýel,
39 Lakyş, Boskat, Eglon,
40 Kabbon, Lahmas, Kitliş,
41 Gederot, Beýtdagon, Nagama, Makeda. Bular obalary bilen bile on alty galadyr.
42 Libna, Eter, Aşan,
43 Ýeftah, Aşna, Nesiw,
44 Kegila, Akzyp, Mareşa: obalary bilen bile dokuz galadyr.
45 Ekron galasy we onuň ownukly-irili obalary.
46 Aşdodyň golaýyndaky ähli galalar we obalar, Ekrondan Ortaýer deňzine çenli,
47 Aşdot galasy we onuň ownukly-irili obalary, Gaza galasy we onuň ownukly-irili obalary bilen Müsür derýasyna we Ortaýer deňziniň kenarlaryna çenli.
48 Daglyklarda: Şamyr, Ýatyr, Soko,
49 Danna, Kirýatsanna (bu Debir),
50 Anap, Eştemo, Anym,
51 Goşen, Holon, Gilo – obalary bilen bile jemi on bir gala;
52 Araw, Duma, Eşgan,
53 Ýanum, Beýtapuwa, Apeka,
54 Humta, Kirýatarba (bu Hebron) we Sigor: obalary bilen bile dokuz gala;
55 Magon, Karmel, Zip, Ýuta,
56 Ýizregel, Ýokdegam, Zanowa,
57 Kaýyn, Gibga, Timna: obalary bilen bile on gala;
58 Halhul, Beýtsur, Gedor,
59 Magarat, Beýtanot, Eltekon – obalary bilen bile jemi alty gala;
60 Kirýatbagal (bu Kirýategarym) we Raba: obalary bilen bile iki gala;
61 Çöllükde: Beýtaraba, Midin, Sekaka,
62 Nibşan, Duz galasy, Eýngedi – obalary bilen bile jemi alty gala.
63 Ýahudalar Iýerusalimde ýaşaýan ýabuslary kowup çykaryp bilmediler. Ýabuslar bu günki gün hem ol ýerde ýahudalar bilen bile ýaşaýarlar.