Süleýmanyň pähimleri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


Bap 14

Akyldar zenan jaý gurýandyr, akmak aýal bolsa öýüni öz eli bilen ýumurýar.
2 Dogrulykda ýöreýän Rebden gorkýandyr, Ýoldan çykýan bolsa, Ony ýigrenýändir.
3 Tekepbiriň sözi – özüne gamçy, dananyň dodagy bolsa özüni goraýandyr.
4 Öküzler ýok wagty ahyr arassa, hasylyň bolçulygy bolsa öküziň güýji bilendir.
5 Sadyk şaýat ýalan sözlemez, galp şaýat her deminde ýalan ýagdyrýandyr.
6 Masgaralaýjy danalyk agtarsa-da, ony tapýan däldir, düşünjeli adama bolsa bilim aňsatdyr.
7 Akmagyň ýanyndan çekil, çünki onuň agzyndan bilim almarsyň.
8 Paýhasly adamyň danalygy öz ýoluna düşünmegi üçindir, akylsyzyň akmaklygy bolsa aldawçylykdyr.
9 Akmaklar günä gülýändirler, ýöne hoşallyk dogruçyllaryň arasyndadyr.
10 Ýürek öz derdini özi bilýändir, şatlansa-da keseki goşulýan däldir.
11 Ýaramazlaryň öýi weýrana dönýär, dogruçyllaryň çadyry pajarlap ösýär.
12 Ýol bardyr, adama dogry ýaly görünýär, ýöne onuň soňy ölüme barýar.
13 Käte gülki içinde-de ýüregiň gamgyn, şatlygyň soňunda-da gam bardyr.
14 Wyždansyz öz ýollaryndan, ýagşy adam öz edeninden kanagatlanar.
15 Nadan her söze ynanýandyr, paýhasly adam bolsa öz ädimini oýlaýandyr.
16 Akylly adam ýamanlykdan gorkup gaça durýandyr, akmak bolsa hetdenaşa batyrsyrap soňuny saýmaz.
17 Gaharjaň adam akmaklyk edýändir, mekir adam hem ýigrenilýändir.
18 Nadanlar akmaklygy miras alýar, paýhaslylar bolsa bilim täjini geýýär.
19 Ýamanlar ýagşylaryň öňünde, ýaramazlar dogruçylyň gapysynda baş egýändir.
20 Garyby öz ýakynlary-da ýigrenýändir, baýy bolsa söýýän köpdür.
21 Öz ýakynyny ýigrenýänler günä edýändir, garyba rehim edýän bolsa bagtlydyr.
22 Ýamanlygy niýet edýänler ýalňyşmaýarlarmy? Ýagşylygy pikir edýänler wepaly söýgi gazanmaýarlarmy?
23 Her bir zähmetden haýyr geler, boş gep diňe mätäçlik getirer.
24 Danalygyň baýlygy hormat täjidir, akmaklaryň bezegi olaryň akmaklygydyr.
25 Çyn şaýat adamy halas edýändir, ýalançy şaýat bolsa dönüklik edýändir.
26 Rebden gorkýana güýçli gorag bardyr, onuň çagalaryna-da pena bolar.
27 Ynsany ölüm duzagyndan sowar ýaly, Rebden gorkmak ýaşaýyş çeşmesidir.
28 Patyşanyň şöhraty halkyň köplügindedir, halkyň ýok bolmagy hökümdaryň heläkçiligidir.
29 Giň göwünli adamyň düşünjesi köpdür, dargursak bolsa akmaklygy beýgeldýändir.
30 Asuda paýhas bedene ýaşaýyş berýär, göriplik bolsa süýekleri çüýredýär.
31 Ejizi ezýän ony Ýaradany ynjadýandyr, mätäje merhemet edýän Ýaradany hormatlaýandyr.
32 Ýaramaz öz ýamanlygyndan ýykylýar, dogruçyla bolsa ölümde hem pena garaşýar.
33 Danalyk düşünjeli ýürekde ýaşaýar, hatda akmaklar arasynda-da bildirýär.
34 Dogrulyk milleti beýgeldýän bolsa, günä halklara utançdyr.
35 Paýhasly iş edýän hyzmatkär patyşanyň merhemetini gazanýar, masgara iş edýän bolsa Onuň gazabyna duçar bolýar. ‎