Süleýmanyň pähimleri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


Bap 16

Ýüregiň pikirleri ynsandan, ýöne diliň jogaby Rebdendir.
2 Adamyň ähli ýollary öz gözüne sapdyr, ýöne ruhuňa syn edýän Rebdir.
3 Işleriňi Rebbe tabşyr, niýetleriň berkarar bolar.
4 Reb ähli zady bir maksadyna döretdi, hatda ýaramazy hem ýaman gün üçin.
5 Ähli tekepbir Rebbe ýigrenjidir. Hatyrjem bol, olar jezasyz galmaz.
6 Wepaly söýgi etmişden saplaýar, Rebden gorkmak ýamanlykdan sowýar.
7 Adamyň işleri Rebbiň göwnünden turanda, ony hatda duşmanlary bilen ýaraşdyrýar.
8 Haramlykdan gelen uly gazançdan, halallykdan gelen az gowudyr.
9 Adam ýüreginden niýet edýär, onuň ädimine bolsa Reb höküm edýär.
10 Ruhubelent çözgüt patyşanyň dilindedir, ol adalatsyz höküm çykarmaz.
11 Dogry terezi we gapan Rebbiňkidir, torba içindäki ähli çekim daşlary Onuň işidir.
12 Patyşanyň ýaramazlyk etmegi ýigrençlikdir, sebäbi tagt dogruçyllyk bilen berkarardyr.
13 Dogry söz patyşanyň göwnünden turýar, ol dogry gepleýäni söýýär.
14 Patyşanyň gazaby ölüm çaparydyr, ýöne parasatly adam ony köşeşdirýär.
15 Patyşanyň ýüzündäki nurda ýaşaýyş bardyr, merhemeti ýaz ýagşyny getirýän bulut ýalydyr.
16 Danalyk almak altyndan gowudyr, paýhas kümüşden oňat.
17 Dogruçyllygyň şaýoly ýamanlykdan sowulýar, ýoluna dykgat edýän öz janyny goraýandyr.
18 Heläkçilikden öň tekepbirlik, ýykylmakdan öň gedemlik gelýändir.
19 Tekepbirler bilen olja paýlaşandan, kiçigöwünli garyplaryň arasynda bolmak gowy.
20 Söze üns berýän rowaç tapar, Rebbe ynanýan bolsa bagtlydyr.
21 Ýüregi parasatla paýhasly diýilýär, ýakymly sözleýiş bilimi artdyrýar.
22 Akyl-paýhas eýesi üçin – ýaşaýyş çeşmesidir, akmak üçin akmaklyk jezadyr.
23 Danalygyň ýüregi dile paýhas berýär, onuň sözüni ynançly edýär.
24 Ýakymly sözleýiş bal ýaly süýjüdir, jana ýakymly, süňke şypadyr.
25 Ýol bardyr, adama dogry ýaly görünýär, ýöne onuň soňy ölüme alyp barýar.
26 Zähmet çekdirýän onuň işdäsidir, açlygy ony mejbur edýändir.
27 Ýamanlar ýaramazlygy gazýandyr, dili köýdüriji ot kimindir.
28 Egri adam dawa ýaýradýar, gybatkeş dostlary biri-birinden aýyrýar.
29 Zulum edýän ýakynyny aldap, ýaman ýola salýar.
30 Gözüni gyrpýan egri işleri niýet edýär, dodagyny çöwürýän bolsa ýamanlyk döredýär.
31 Dogrulyk ýolunda agaran saç hormat täjidir.
32 Giň göwünli adam güýçlülerden üstündir, özüne erk edýän şäheri basyp alandan üstündir.
33 Bije etege atylýar, ýöne höküm Rebdendir. ‎