Süleýmanyň pähimleri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


Bap 26

Tomusda gar we orak döwründe ýagyn ýaly, akmaga hem hormat ýaraşýan däldir.
2 Serçäniň eýläk-beýläk uçuşy ýaly, garlawajyň uçup gidişi kimin, sebäpsiz näletem täsir etmez.
3 Ata gamçy, eşege nogta, akmagyň ýagyrnysyna-da taýak ýaraşýandyr.
4 Akylsyzyň akmaklygyna görä jogap berme, ýogsa senem oňa meňzärsiň.
5 Akylsyza akmaklygyna görä jogap ber, ýogsa özüni akylly saýar.
6 Akmagyň üsti bilen habar ýollaýan özüne zyýan eder hem azap çeker.
7 Ysmazyň aýagy nähili salparýan bolsa, akmagyň agzyndaky pähim hem şeýledir.
8 Daşy sapana berk daňyp goýan adam nähili bolsa, akmaga hormat goýýan-da şeýledir.
9 Serhoşuň eline batan tiken nähili bolsa, pähim-de akmagyň agzynda şeýledir.
10 Duş geleni ýaralaýan kemançy nähili bolsa, akmagy, bir ötegçini hakyna tutýan hem şeýledir.
11 Öz gusugyna öwrülip gelýän it nähili bolsa, akmaklygyny gaýtalaýan akmak hem şeýledir.
12 Öz gözüne akyldar görünýän adamy gördüňmi? Akmaga bolan umyt onuňkydan köpdür.
13 Ýalta: «Köçede arslan, ýolda ýolbars bar» diýýändir.
14 Gapy öz petlelerinde nähili aýlanýan bolsa, ýalta-da öz düşeginde şeýledir.
15 Ýalta elini tabaga uzadyp, ony agzyna ýetirmäge ýadaýandyr.
16 Ýalta öz gözüne sagdyn pikirli jogap berýän ýedi kişiden-de akyllydyr.
17 Özüne degişli bolmadyk dawa goşulýan geçip barýan itiň gulagyndan tutýan adam ýalydyr.
18 Öz ýakynyny aldap: «Men oýun edýän ahyryn» diýýän adam gor, ok we ölüm ýagdyrýan kişi ýalydyr.
20 Odun gutaranda, ot sönýändir, şugulçynyň ýok ýerinde dawa tükenýändir.
21 Kömür köz üçin, odun ot üçin, jenjelçi dawa tutaşdyrmak üçin gerek.
22 Gybatkeşiň sözleri datly lukma kimindir, olar hut içiňe siňýändir.
23 Süýji dilli hem ýaman ýürekli adam kümüş suwy çaýylan toýun gap ýalydyr.
24 Ýigrenjini dili bilen örtýändir, göwnünde bolsa hile saklaýandyr,
25 onuň mylaýym gepleýşine ynanma, çünki ýüreginde ýedi ýigrenç bardyr.
26 Ýigrenjini hile bilen örtse-de, ýamanlygy jemagata aýan bolýandyr.
27 Kim gorp gazsa, oňa özi ýykylar, kim ýokary daş togalasa, ol öz üstüne gaýdar.
28 Ýalançy dil ynjydýan adamlaryny ýigrenýändir, ýaranjaňlyk edýän dil heläkçilik döredýändir. ‎