Süleýmanyň pähimleri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


Bap 17

Rahatlykdaky bir döwüm gury nan dawadan doly jaýdaky meýlisden gowudyr.
2 Masgara ogluň üstünden paýhasly gul höküm sürer we doganlar hatarynda mirasa şärik bolar.
3 Kümüş göweçde, altyn kürede synalýan bolsa, ýürekleri barlaýan Rebdir.
4 Ýamanlyk edýän erbet dodaklara üns berýändir, ýalançy ýaman niýetli dile gulak asýandyr.
5 Garyby ýaňsylaýan Ýaradany kemsidýändir, betbagtlyga şatlanýan bolsa jezasyz galmaz.
6 Agtyklar garry adamlaryň täjidir, ogullaryň şan-şöhraty bolsa ene-atalarydyr.
7 Dürdäne söz akmaga ýaraşmasa, aldawly söz hem asylzada hiç gelişmeýär.
8 Para ony berýäniň gözüne bir tumar kimindir, ol nirä öwrülse, üstünlik getirer.
9 Ýazygy geçýäni söýgi höweslendirýändir, dawa-jenjeli gaýtalaýan bolsa dostuny ýitirýär.
10 Düşünjeli adama bir käýinç akmaga urlan ýüz kötekden agyrdyr.
11 Ýamanlar diňe bulagaýlyk turuzýandyr, olara garşy bolsa zalym çapar gönderiler.
12 Akmagyň akylsyzlygyna duş bolanyňdan, çagasyny aldyran aýa duş gelmek gowudyr.
13 Ýagşylyga ýamanlyk gaýtarýanyň öýünden ýamanlyk gitmez.
14 Dawa-jenjeliň başy böwsülen böwet ýalydyr, şonuň üçin ony tutaşmanka bes et.
15 Ýaramazy aklaýan bilen dogruçyl adamy ýazgarýanyň ikisini-de Reb ýigrenýändir.
16 Näme üçin akmagyň elinde danalyk almaga pul bolsun? Onda öwrenmek niýeti ýok.
17 Ýakynyň seni hemme wagt söýýändir, dogan kynçylykly pursatyň üçin doglandyr.
18 Düşünjesi kemlik edýän kemakyl ýakynynyň deregine el berip kepil bolýandyr.
19 Ýazygy söýýän dawany söýýändir, kim bosagasyny belent gursa, süňküniň döwülmegine garaşýandyr.
20 Egri ýürek ýagşylyk tapmaýar, egri dil bolsa, kynçylyga düşýär.
21 Akmagyň atasy hasrat çeker, akylsyzyň atasy şatlygy bilmez.
22 Şadyýan ýürek oňat şypadyr, synyk ruh süýegiňi guradýandyr.
23 Adalat ýodalaryny ýoýmak üçin, ýaramaz adam gizlin para alýandyr.
24 Düşünjeli adam danalyga seredýändir, akmagyň nazary ýeriň aňry çetine.
25 Akmak ogul atasyna hasrat, dograna dertdir.
26 Ýazyksyza jerime salmak nädürsdir, asylzada-da dogruçyllygy üçin jeza bermek dürs däldir.
27 Sözüni jylawlaýan bilimlidir, düşünjeli adam bolsa mylaýym ruhludyr.
28 Akmak hem dymanda akylly, agzyny ýumanda, düşünjeli saýylýandyr. ‎