Shìshījì士师记

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 Yēhéhuá耶和华deshǐzhě使者cóngshàngdàojīnduìYǐsèliè以色列rénshuōshǐ使nǐmen你们cóngĀijí埃及shànglái上来lǐngnǐmen你们dàoxiàngnǐmen你们lièshìyìngxǔ应许zhīdeyòushuōyǒngfèiqì废弃nǐmen你们suǒdeyuē
2 Nǐmen你们yěbù也不zhèdedejūmín居民yuēyàochāihuǐtāmen他们dejìtán祭坛Nǐmen你们jìngméiyǒu没有tīngcóng听从wǒde我的huàWèihé为何zhèyàng这样xíngne
3 Yīncǐ因此yòushuōjiāngtāmen他们cóngnǐmen你们miànqián面前gǎnchūTāmen他们zuònǐmen你们lèixiàdejīngjí荆棘Tāmen他们deshénzuònǐmen你们dewǎngluó
4 Yēhéhuá耶和华deshǐzhě使者xiàngYǐsèliè以色列zhòngrén众人shuōzhèhuàdeshíhòu的时候bǎixìng百姓jiùfàngshēngér
5 Yúshì于是gěidìfang地方míngjiào名叫jīnjiùshì就是deyìsī意思)。Zhòngrén众人zàinàli那里xiàngYēhéhuá耶和华xiàn
6 Cóngqián从前yuēshūdǎfa打发Yǐsèliè以色列bǎixìng百姓deshíhòu的时候tāmen他们guīzìjǐ自己dedezhànjù占据de
7 Yuēshūzàishì在世héyuē和约shūhòunàxiē那些jiànYēhéhuá耶和华wéiYǐsèliè以色列rénsuǒxíngdàshì大事dezhǎnglǎo长老háizàideshíhòu的时候bǎixìng百姓dōushìfèngYēhéhuá耶和华
8 Yēhéhuá耶和华depúrén仆人nèndeérzi儿子yuēshūzhèngyībǎi一百shísuìjiùle
9 Yǐsèliè以色列rénjiāngzàngzàidedejìngnèi境内jiùshì就是zàiYǐfǎlián以法莲shāndì山地detínglièzàijiāshíshāndeběibiān北边
10 shìdài世代deréndōuguīlezìjǐ自己delièHòulái后来yǒubiéde别的shìdài世代xīngqǐ兴起bùzhīdào不知道Yēhéhuá耶和华yěbù也不zhīdao知道Yēhéhuá耶和华wéiYǐsèliè以色列rénsuǒxíngdeshì
11 Yǐsèliè以色列rénxíngYēhéhuá耶和华yǎnzhōngkànwéiědeshìshìfèngzhūBālì巴力
12 Líqì离弃lelǐngtāmen他们chūĀijí埃及dedeYēhéhuá耶和华tāmen他们lièdeshénkòubàibié拜别shénjiùshì就是wéilièguódeshénYēhéhuá耶和华fānù发怒
13 Bìnglíqì离弃Yēhéhuá耶和华shìfèngBālì巴力
14 Yēhéhuá耶和华dexiàngYǐsèliè以色列rénfāzuò发作jiùtāmen他们jiāozàiqiǎngduó抢夺tāmen他们derénshǒu人手zhōngyòujiāngtāmen他们wéichóudeshǒuzhōngshènzhì甚至tāmen他们zàichóumiànqián面前zàibùnéng不能zhàndezhù
15 Tāmen他们wúlùn无论wǎnghéchǔ何处Yēhéhuá耶和华dōuzāihuògōngjī攻击tāmen他们zhèngrú正如Yēhéhuá耶和华suǒshuōdehuà的话yòuYēhéhuá耶和华xiàngtāmen他们suǒdeshìTāmen他们biàn便jíqí极其kùnkǔ困苦
16 Yēhéhuá耶和华xīngqǐ兴起shìshīshìshījiùzhěngjiù拯救tāmen他们tuōlí脱离qiǎngduó抢夺tāmen他们réndeshǒu
17 Tāmen他们quètīngcóng听从shìshījìngsuícóngkòubàibié拜别shénxínglexiéyíndepiānlí偏离tāmen他们lièsuǒxíngdedàobùrú不如tāmen他们lièshùncóng顺从Yēhéhuá耶和华demìnglìng命令
18 Yēhéhuá耶和华wéitāmen他们xīngqǐ兴起shìshījiùshìshītóngzàiShìshīzàishì在世deyíqiè一切rìzi日子Yēhéhuá耶和华zhěngjiù拯救tāmen他们tuōlí脱离chóudeshǒuTāmen他们yīnshòuqīyā欺压rǎohàijiùāishēngtànqì叹气suǒyǐ所以Yēhéhuá耶和华hòuhuǐ后悔le
19 zhìshìshīhòutāmen他们jiùzhuǎnxíngětāmen他们liègèngshénshìfèngkòubàibié拜别shénzǒngbùduàn不断juéwángěngdeèxíng恶行
20 Yúshì于是Yēhéhuá耶和华dexiàngYǐsèliè以色列rénfāzuò发作shuōyīnzhèmínwéibèi违背fēnfù吩咐tāmen他们lièsuǒshǒudeyuētīngcóng听从wǒde我的huà
21 Suǒyǐ所以yuēshūdeshíhòu的时候suǒshèngxià剩下debùzài不再cóngtāmen他们miànqián面前gǎnchū
22 Wéiyàojièshìyàn试验Yǐsèliè以色列rénkàntāmen他们kěnzhàotāmen他们lièjǐnshǒuzūnxíngwǒde我的dàokěn
23 Zhèyàng这样Yēhéhuá耶和华liúxià留下jiāngtāmen他们gǎnchūméiyǒu没有jiāofù交付yuēshūdeshǒu