Shìshījì士师记

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 6

1 Yǐsèliè以色列rényòuxíngYēhéhuá耶和华yǎnzhōngkànwéiědeshìYēhéhuá耶和华jiùtāmen他们jiāozàidiànrénshǒu人手nián
2 diànrényāzhì压制Yǐsèliè以色列rénYǐsèliè以色列rényīnwèi因为diànrénjiùzàishānzhōngxuédòngjiànzào建造yíngzhài
3 Yǐsèliè以色列rénměiféngzhǒngzhīhòu之后diànrénréndōngfāng东方réndōushànglái上来gōngdǎ攻打tāmen他们
4 Duìzhetāmen他们ānyíng安营huǐhuài毁坏chǎnzhídào直到jiāméiyǒu没有gěiyǐ给以lièrénliúxià留下shíwù食物niúyángméiyǒu没有liúxià留下
5 Yīnwèi因为nàxiē那些réndàizheshēngchù牲畜zhàngpéngláixiànghuángchóng蝗虫nàyàng那样duōrénluòtuo骆驼wúshù无数dōujìnrù进入guónèi国内huǐhuài毁坏quánde
6 Yǐsèliè以色列rényīndiànréndeyuángù缘故jíqí极其qióngjiùqiúYēhéhuá耶和华
7 Yǐsèliè以色列rényīndiànréndeyuángù缘故qiúYēhéhuá耶和华
8 Yēhéhuá耶和华jiùchāqiǎnxiānzhī先知dàoYǐsèliè以色列rénnàli那里duìtāmen他们shuōYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénrúcǐ如此shuōcénglǐngnǐmen你们cóngĀijí埃及shànglái上来chūlewéizhījiā
9 Jiùnǐmen你们tuōlí脱离Āijí埃及réndeshǒubìngtuōlí脱离yíqiè一切qīyā欺压nǐmen你们zhīréndeshǒutāmen他们cóngnǐmen你们miànqián面前gǎnchūjiāngtāmen他们dedecìgěi赐给nǐmen你们
10 Yòuduìnǐmen你们shuōshìYēhéhuá耶和华nǐmen你们deshénNǐmen你们zhùzàiréndedebùkě不可jìngwèi敬畏tāmen他们deshénNǐmen你们jìngtīngcóng听从wǒde我的huà
11 Yēhéhuá耶和华deshǐzhě使者dàole到了ézuòzàixièrényuēashīdexiàngshù橡树xiàYuēashīdeérzi儿子diànzhèngzài正在jiǔzhànàli那里màizi麦子wéiyàofángbèidiànrén
12 Yēhéhuá耶和华deshǐzhě使者xiàngdiànxiǎnxiàn显现duìshuōdànéng大能deyǒngshì勇士aYēhéhuá耶和华tóngzài
13 diànshuōzhǔaYēhéhuá耶和华ruòwǒmen我们tóngzàiwǒmen我们zhìzāoyù遭遇zhèyíqiè一切shìnewǒmen我们delièbúshì不是xiàngwǒmen我们shuōYēhéhuá耶和华lǐngwǒmen我们cóngĀijí埃及shànglái上来manàyàng那样qímiào奇妙dezuòwéi作为zàinǎli哪里nexiànzài现在quèdiūqì丢弃wǒmen我们jiāngwǒmen我们jiāozàidiànrénshǒu人手
14 Yēhéhuá耶和华guānkàn观看diànshuōkàozhezhènénglì能力cóngdiànrénshǒu人手zhěngjiù拯救Yǐsèliè以色列rénbúshì不是chāqiǎndema
15 diànshuōzhǔayǒunéngzhěngjiù拯救Yǐsèliè以色列rénnejiāzàiMǎnáxī玛拿西zhīpàizhōngshìzhìpínqióng贫穷dezàijiāshìzhìwēixiǎo微小de
16 Yēhéhuá耶和华duìshuōtóngzàijiùdiànrénrényíyàng一样
17 diànshuōruòzàiyǎnqián眼前méngēnqiúgěiyīgè一个zhèngjù证据shǐ使zhīdao知道shuōhuàdejiùshì就是zhǔ
18 Qiúbùyào不要líkāi离开zhèlǐ这里děngguīhuíjiānglǐwù礼物dàilái带来gòngzàimiànqián面前Zhǔshuōděnghuílai回来
19 diànyùbèi预备lezhīshānyáng山羊gāoyòngmiànzuòlejiàobǐngjiāngròufàngzài放在kuāngnèitāngchéngzàizhōngdàidàoxiàngshù橡树xiàxiànzàishǐzhě使者miànqián面前
20 Shéndeshǐzhě使者fēnfù吩咐diànshuōjiāngròujiàobǐngfàngzài放在zhèpánshíshàngtāngdǎochūlai出来jiùzhèyàng这样xíngle
21 Yēhéhuá耶和华deshǐzhě使者shēnchū伸出shǒunèidezhàngzhàngtóuāileròujiàobǐngjiùyǒuhuǒcóngpánshízhōngchūlai出来shāojìnleròujiàobǐngYēhéhuá耶和华deshǐzhě使者jiùbùjiànle不见了
22 diànjiànshìYēhéhuá耶和华deshǐzhě使者jiùshuōāizāiZhǔYēhéhuá耶和华abùhǎo不好leyīnwèi因为miànkànjiàn看见Yēhéhuá耶和华deshǐzhě使者
23 Yēhéhuá耶和华duìshuōfàngxīn放心bùyào不要zhì
24 Yúshì于是diànzàinàli那里wéiYēhéhuá耶和华zhúlezuòtánmíngjiào名叫Yēhéhuá耶和华shālóng沙龙jiùshì就是Yēhéhuá耶和华píng’ān平安deyìsī意思)。Zhètánzàixièdeézhídào直到rújīn如今
25 DāngYēhéhuá耶和华fēnfù吩咐diànshuōfùqīn父亲deniúláijiùshì就是huòzuòsuìdedì’èr第二zhīniúbìngchāihuǐfùqīn父亲wéiBālì巴力suǒzhúdetánkǎnxiàtánpángdemù’ǒu木偶
26 Zàizhèpánshíyuánwénzuòbǎozhàng保障shàngzhěngzhěng整整dewéiYēhéhuá耶和华deshénzhúzuòtánjiāngdì’èr第二zhīniúxiànwéifányòngsuǒkǎnxiàdemù’ǒu木偶zuòchái
27 diànjiùcóngpúrén仆人zhōngtiāoleshígèrén个人zhàozheYēhéhuá耶和华fēnfù吩咐tāde他的xíngleyīnjiāběnchéngderéngǎnzàibáizhòu白昼xíngzhèshìjiùzàiyèjiān夜间xíngle
28 Chéngderénqīngzǎo清早qǐlai起来jiànBālì巴力detánchāihuǐtánpángdemù’ǒu木偶kǎnxiàdì’èr第二zhīniúxiànzàixīnzhúdetánshàng
29 Jiùbǐcǐ彼此shuōzhèshìshìshéizuòdenetāmen他们fǎng访cházhīhòu之后jiùshuōzhèshìyuēashīdeérzi儿子diànzuòde
30 Chéngderénduìyuēashīshuōjiāngérzi儿子jiāochū交出láihǎozhìYīnwèi因为chāihuǐleBālì巴力detánkǎnxiàtánpángdemù’ǒu木偶
31 Yuēashīhuídá回答zhànzhegōngjī攻击tāde他的zhòngrén众人shuōnǐmen你们shìwéiBālì巴力zhēnglùn争论manǐmen你们yàojiùmashéiwéizhēnglùn争论chènzǎojiāngshéizhìBālì巴力ruòguǒshìshényǒurén有人chāihuǐtāde他的tánràngwéizìjǐ自己zhēnglùn争论
32 Suǒyǐ所以dāngrénchēngdiànwéiBālì巴力yìsī意思shuōchāihuǐBālì巴力detánràngBālì巴力zhēnglùn争论
33 Nàshí那时diànrénréndōngfāng东方réndōujùjí聚集guòzàilièpíngyuán平原ānyíng安营
34 Yēhéhuá耶和华delíngjiàngzàidiànshēnshàngjiùchuījiǎoxièdōujùjí聚集gēnsuí跟随
35 dǎfa打发rénzǒubiànMǎnáxī玛拿西deMǎnáxī玛拿西rénjùjí聚集gēnsuí跟随Yòudǎfa打发rénjiànshèrén西lúnrénréntāmen他们dōuchūlai出来tāmen他们huìhé会合
36 diànduìshénshuōruòguǒzhàozhesuǒshuōdehuà的话jièshǒuzhěngjiù拯救Yǐsèliè以色列rén
37 jiùyītuán一团yángmáo羊毛fàngzài放在chǎngshàngruòdānshìyángmáo羊毛shàngyǒulùshui露水biéde别的dìfang地方dōushìgāndejiùzhīdao知道zhàozhesuǒshuōdehuà的话jièshǒuzhěngjiù拯救Yǐsèliè以色列rén
38 zǎochén早晨diànqǐlai起来jiànguǒrán果然shìzhèyàng这样Jiāngyángmáo羊毛cóngyángmáo羊毛zhōngníngchūmǎnpéndelùshui露水lái
39 diànyòuduìshénshuōqiúbùyào不要xiàngfānù发怒zàishuō再说zhèyīcì一次ràngjiāngyángmáo羊毛zàishìyīcì一次Dànyuàn但愿yángmáo羊毛shìgāndebiéde别的dìfang地方dōuyǒulùshui露水
40 Zhèshénrúcǐ如此xíngyángmáo羊毛shàngshìgāndebiéde别的dìfang地方dōuyǒulùshui露水