Shìshījì士师记

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 21

1 Yǐsèliè以色列rénzàicéngshìshuōwǒmen我们dōujiāngnǚ’ér女儿gěibiàn便mǐnrénwéi人为
2 Yǐsèliè以色列rénláidào来到zuòzàishénmiànqián面前zhídào直到wǎnshang晚上fàngshēngtòngkū痛哭
3 ShuōYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénawèihé为何Yǐsèliè以色列zhōngyǒuzhèyàng这样quēlezhīpàideshìne
4 qīngzǎo清早bǎixìng百姓qǐlai起来zàinàli那里zhúlezuòtánxiànfánhépíng和平ān
5 Yǐsèliè以色列rénbǐcǐ彼此wènshuōYǐsèliè以色列zhīpàizhōngshéiméiyǒu没有tónghuìzhòngshàngdàoYēhéhuá耶和华miànqián面前láinexiānshìYǐsèliè以色列rénguòshìshuōfánshàngdàoYēhéhuá耶和华miànqián面前láidebìjiāng必将zhì
6 Yǐsèliè以色列rénwéi人为tāmen他们dedìxiōng弟兄biàn便mǐnhòuhuǐ后悔shuōrújīn如今Yǐsèliè以色列zhōngjuéleyīgè一个zhīpàile
7 Wǒmen我们zàiYēhéhuá耶和华miànqián面前shìshuōjiāngwǒmen我们denǚ’ér女儿gěibiàn便mǐnrénwéi人为xiànzài现在wǒmen我们dāngzěnyàng怎样bànlǐ办理shǐ使tāmen他们shèngxià剩下derényǒune
8 Yòubǐcǐ彼此wènshuōYǐsèliè以色列zhīpàizhōngshéiméiyǒu没有shàngdàoYēhéhuá耶和华miànqián面前láinetāmen他们jiùcháchū查出lièméiyǒu没有rénjìnyíngdàohuìzhòngnàli那里
9 Yīnwèi因为bǎixìng百姓bèishùdeshíhòu的时候méiyǒu没有yīgè一个lièrénzàinàli那里
10 Huìzhòngjiùdǎfa打发yīwàn一万èrqiānyǒngshì勇士fēnfù吩咐tāmen他们shuōnǐmen你们yòngdāojiānglièrénliánfùnǚ妇女dàiháizi孩子dōushāle
11 Suǒdāngxíngdejiùshì就是zhèyàng这样yàojiāngyíqiè一切nánzǐ男子jiàdenǚzǐ女子jìnxíngshālù杀戮
12 Tāmen他们zàilièrénzhōngyùjiàn遇见lebǎiwèijiàdechǔnǚ处女jiùdàidàojiānándedeshìluóyíng
13 Quánhuì全会zhòngdǎfa打发réndàolínménpándebiàn便mǐnrénnàli那里xiàngtāmen他们shuōhémù和睦dehuà的话
14 Dāngshí当时biàn便mǐnrénhuílai回来leYǐsèliè以色列rénjiùsuǒcúnhuólièdenǚzǐ女子gěitāmen他们wéiháishì还是bùgòu不够
15 Bǎixìng百姓wéibiàn便mǐnrénhòuhuǐ后悔yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华shǐ使Yǐsèliè以色列rénquēleyīgè一个zhīpàiyuánwénzuòshǐ使Yǐsèliè以色列zhōngyǒulekǒu)。
16 Huìzhòngdì中的zhǎnglǎo长老shuōbiàn便mǐnzhòngdì中的nǚzǐ女子jìrán既然chúmièlewǒmen我们dāngzěnyàng怎样bànlǐ办理shǐ使shèngderényǒune
17 Yòushuōbiàn便mǐntáotuō逃脱deréndāngyǒudemiǎnde免得Yǐsèliè以色列zhōngtúmǒ涂抹leyīgè一个zhīpài
18 Zhǐshì只是wǒmen我们bùnéng不能jiāngzìjǐ自己denǚ’ér女儿gěitāmen他们wéiYīnwèi因为Yǐsèliè以色列réncéngshìshuōyǒujiāngnǚ’ér女儿gěibiàn便mǐnrénwéi人为deshòuzhòu
19 Tāmen他们yòushuōzàinánběizàishìjiàndàlù大路dōngdeshìluóniánnián年年yǒuYēhéhuá耶和华dejiéqī节期
20 Jiùfēnfù吩咐biàn便mǐnrénshuōnǐmen你们zàipútáoyuán葡萄园zhōngmáifú埋伏
21 Ruòkànjiàn看见shìluódenǚzǐ女子chūlai出来tiàowǔ跳舞jiùcóngpútáoyuán葡萄园chūlai出来zàishìluódenǚzǐ女子zhōngqiāngyīgè一个wéihuíbiàn便mǐnde
22 Tāmen他们defùqīn父亲huòshì或是dìxiōng弟兄ruòláiwǒmen我们zhēngjìngwǒmen我们jiùshuōqiúnǐmen你们kànwǒmen我们deqíngmiànshīēngěizhèxie这些rényīnwǒmen我们zàizhēngzhàndeshíhòu的时候méiyǒu没有gěitāmen他们liúxià留下nǚzǐ女子wéiZhèyěbù也不shìnǐmen你们jiāngnǚzǐ女子gěitāmen他们deRuòshì若是nǐmen你们gěidejiùsuàn就算yǒuzuì有罪
23 Yúshì于是biàn便mǐnrénzhàoyàng照样érxíngànzhetāmen他们deshùmù数目cóngtiàowǔ跳舞denǚzǐ女子zhōngqiāngwéijiùhuízìjǐ自己dedeyòuzhòngxiūchéngjūzhù居住
24 Dāngshí当时Yǐsèliè以色列rénlíkāi离开nàli那里guīběnzhīpàiběnzōngzú宗族běndì本地le
25 Nàshí那时Yǐsèliè以色列zhōngméiyǒu没有wángrénrènyì任意érxíng