Shìshījì士师记

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 20

1 Yúshì于是Yǐsèliè以色列cóngdàndàobiéshìyǐjí以及zhùlièdedezhòngrén众人dōuchūlai出来rútóng如同rénjùjí聚集zàiYēhéhuá耶和华miànqián面前
2 Yǐsèliè以色列míndeshǒulǐng首领jiùshì就是zhīpàidejūnchángdōuzhànzàishénbǎixìng百姓dehuìzhōngdāodebùbīng步兵gòngyǒu共有sìshí四十wàn
3 Yǐsèliè以色列rénshàngdàobiàn便mǐnréndōutīngjiàn听见leYǐsèliè以色列rénshuōqǐngjiāngzhèjiàněshìdeqíngyóuduìwǒmen我们shuōmíng说明
4 wèirénjiùshì就是bèihàizhīfùrén妇人dezhàngfu丈夫huídá回答shuōwǒde我的qièdàole到了biàn便mǐndeBǐyà比亚zhùsù住宿
5 Bǐyà比亚rényèjiān夜间qǐlai起来wéilezhùdefángzi房子xiǎngyàoshāyòujiāngwǒde我的qièqiángjiān强奸zhìsǐ致死
6 jiùqièdeshīshēnqiēchéngkuàishǐ使rénzhechuánsòng传送Yǐsèliè以色列dewéidequándeyīnwèi因为Bǐyà比亚rénzàiYǐsèliè以色列zhōngxínglexiōngyínchǒu’è丑恶deshì
7 Nǐmen你们Yǐsèliè以色列réndōudāngchóuhuà筹划shāngyì商议
8 Zhòngmíndōuqǐlai起来rútóng如同rénshuōwǒmen我们liánréndōuhuízìjǐ自己zhàngpéngzìjǐ自己fángwū房屋
9 Wǒmen我们xiàngBǐyà比亚rénzhèyàng这样xíngzhàosuǒchèdeqiāngōngjī攻击tāmen他们
10 Wǒmen我们yàozàiYǐsèliè以色列zhīpàizhōngyībǎi一百réntiāoshírényīqiān一千réntiāobǎirényīwàn一万réntiāoqiānrénwéimínyùn民运liángděngdàzhòng大众dàole到了biàn便mǐndeBǐyà比亚jiùzhàoBǐyà比亚rénzàiYǐsèliè以色列zhōngsuǒxíngdechǒushì丑事zhēngtāmen他们
11 Yúshì于是Yǐsèliè以色列zhòngrén众人bǐcǐ彼此liánrútóng如同rénjùjí聚集gōngjī攻击chéng
12 Yǐsèliè以色列zhòngzhīpàidǎfa打发rénwènbiàn便mǐnzhīpàidejiāshuōnǐmen你们zhōngjiān中间zěnme怎么zuòlezhèyàng这样deěshìne
13 Xiànzài现在nǐmen你们yàojiāngBǐyà比亚denàxiē那些fěitú匪徒jiāochū交出láiwǒmen我们hǎozhìtāmen他们cóngYǐsèliè以色列zhōngchúdiàozhèěBiàn便mǐnrénquèkěntīngcóng听从tāmen他们dìxiōng弟兄Yǐsèliè以色列réndehuà的话
14 Biàn便mǐnréncóngtāmen他们dechéngchūlai出来jùjí聚集dàole到了Bǐyà比亚yàoYǐsèliè以色列réndǎzhàng打仗
15 Nàshí那时biàn便mǐnréncóngchéngdiǎnchūdāodegòngyǒu共有èrwànliùqiānLìngwài另外háiyǒu还有Bǐyà比亚réndiǎnchūbǎijīngbīng
16 Zàizhòngjūnzhīzhōng之中yǒujiǎnxuǎn拣选debǎijīngbīngdōushìzuǒshǒubiànlì便利denéngyòngxiánshuǎishírénháofà毫发chā
17 Biàn便mǐnrénzhīwài之外diǎnchūYǐsèliè以色列réndāodegòngyǒu共有sìshí四十wàndōushìzhànshì战士
18 Yǐsèliè以色列rénjiùqǐlai起来dàoqiúwènshénshuōwǒmen我们zhōngjiān中间shéidāngshǒuxiān首先shàngqù上去biàn便mǐnrénzhēngzhànneYēhéhuá耶和华shuōYóudà犹大dāngxiānshàngqù上去
19 Yǐsèliè以色列rénzǎochén早晨qǐlai起来duìzheBǐyà比亚ānyíng安营
20 Yǐsèliè以色列rénchūlai出来yàobiàn便mǐnréndǎzhàng打仗jiùzàiBǐyà比亚qiánbǎizhèn
21 Biàn便mǐnrénjiùcóngBǐyà比亚chūlai出来dāngshāYǐsèliè以色列rénèrwànèrqiān
22 Yǐsèliè以色列rénbǐcǐ彼此fènyǒng奋勇réngzàitóubǎizhèndedìfang地方yòubǎizhèn
23 WèibǎizhènzhīxiānYǐsèliè以色列rénshàngqù上去zàiYēhéhuá耶和华miànqián面前hàozhídào直到wǎnshang晚上qiúwènYēhéhuá耶和华shuōwǒmen我们zàiwǒmen我们dìxiōng弟兄biàn便mǐnréndǎzhàng打仗kěyǐ可以bùkěyǐ不可以Yēhéhuá耶和华shuōkěyǐ可以shàngqù上去gōngjī攻击tāmen他们
24 Dì’èr第二Yǐsèliè以色列rénjiùshàngqián上前gōngjī攻击biàn便mǐnrén
25 Biàn便mǐnrénzàizhècóngBǐyà比亚chūlai出来Yǐsèliè以色列rénjiēzhànyòushātāmen他们yīwàn一万bāqiān八千dōushìdāode
26 Yǐsèliè以色列zhòngrén众人jiùshàngdàozuòzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前hàodāngjìnshí禁食zhídào直到wǎnshang晚上YòuzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前xiànfánhépíng和平ān
27 Nàshí那时shéndeyuēguì约柜zàinàli那里Yàlún亚伦desūnzi孙子deérzi儿子fēishìzàiyuēguì约柜qiánYǐsèliè以色列rénwènYēhéhuá耶和华shuōwǒmen我们dāngzàichūqù出去wǒmen我们dìxiōng弟兄biàn便mǐnréndǎzhàng打仗neháishì还是bīngneYēhéhuá耶和华shuōnǐmen你们dāngshàngqù上去yīnwèi因为míngrì明日bìjiāng必将tāmen他们jiāozàinǐmen你们shǒuzhōng
28
29 Yǐsèliè以色列rénzàiBǐyà比亚dewéishèxiàbīng
30 Dìsān第三Yǐsèliè以色列rényòushàngqù上去gōngjī攻击biàn便mǐnrénzàiBǐyà比亚qiánbǎizhènqiánliǎngcì两次yíyàng一样
31 Biàn便mǐnrénchūlai出来yíngjiùbèiyǐnyòu引诱chéngZàitiánjiān田间liǎngtiáolùshang路上tōngtōngBǐyà比亚xiàngqiánliǎngcì两次dòngshǒu动手shāYǐsèliè以色列rényuēyǒusānshí三十
32 Biàn便mǐnrénshuōtāmen他们réngjiù仍旧bàizàiwǒmen我们miànqián面前DànYǐsèliè以色列rénshuōwǒmen我们bùrú不如táopǎo逃跑yǐnyòu引诱tāmen他们líkāi离开chéngdàolùshang路上lái
33 Yǐsèliè以色列zhòngrén众人dōuqǐlai起来zàiBālì巴力bǎizhènYǐsèliè以色列debīngcóngjiāmáifú埋伏dedìfang地方chōngshàngqián上前
34 YǒuYǐsèliè以色列rénzhòngdì中的yīwàn一万jīngbīngláidào来到Bǐyà比亚qiánjiēzhànshìpàishénshìxiōngměng凶猛Biàn便mǐnrénquèbùzhīdào不知道zāihuòlínjìn临近le
35 Yēhéhuá耶和华shǐ使Yǐsèliè以色列rénshābàibiàn便mǐnrénYǐsèliè以色列rénshābiàn便mǐnrénèrwànqiānyībǎi一百dōushìdāode
36 Yúshì于是biàn便mǐnrénzhīdao知道zìjǐ自己bàileXiānshìYǐsèliè以色列rénYīnwèi因为kàozhezàiBǐyà比亚qiánsuǒshèdebīngjiùzàibiàn便mǐnrénmiànqián面前zhàbài
37 bīngjímáng急忙chuǎngjìnBǐyà比亚yòngdāoshāquánchéngderén
38 Yǐsèliè以色列rényùxiān预先tóngbīngyuēdìng约定zàichéngnèifànghuǒyānshàngténgwéihào
39 Yǐsèliè以色列rénlíntuì退zhèndeshíhòu的时候biàn便mǐnréndòngshǒu动手shāYǐsèliè以色列rényuēyǒusānshí三十jiùshuōtāmen他们réngxiàngqiánbèiwǒmen我们shābàile
40 Dāngyānzhùcóngchéngzhōngshàngténgdeshíhòu的时候biàn便mǐnrénhuítóu回头guānkàn观看jiànquánchéngdeyānchōngtiān
41 Yǐsèliè以色列rényòuzhuǎnshēn转身huílai回来biàn便mǐnrénjiùshénjīnghuángyīnwèi因为kànjiàn看见zāihuòlíndàozìjǐ自己le
42 Tāmen他们zàiYǐsèliè以色列rénmiànqián面前zhuǎnshēn转身wǎngkuàngtáopǎo逃跑Yǐsèliè以色列rénzàihòu在后miànzhuīshācóngchéngchūlai出来dedōujiāgōngshāmiètāmen他们
43 Yǐsèliè以色列rénwéirǎo围绕biàn便mǐnrénzhuīgǎn追赶tāmen他们zàitāmen他们xiējiǎozhīchǔduìzherìchū日出zhīdedeBǐyà比亚jiàntà践踏tāmen他们
44 Biàn便mǐnrénledeyǒuyīwàn一万bāqiān八千dōushìyǒngshì勇士
45 Qíyú其余derénzhuǎnshēn转身xiàngkuàngtáopǎo逃跑wǎnglínménpánYǐsèliè以色列rénzàidàolù道路shàngshāletāmen他们qiānrénshísuìyíyàng一样zhuīdàodùnyòushāletāmen他们èrqiānrén
46 biàn便mǐnledegòngyǒu共有èrwànqiānréndōushìdāodeyǒngshì勇士
47 Zhīshèngxià剩下liùbǎirénzhuǎnshēn转身xiàngkuàngtáopǎo逃跑dàole到了línménpánjiùzàinàli那里zhùleyuè
48 Yǐsèliè以色列rényòuzhuǎndàobiàn便mǐndejiāngchéngderénshēngchù牲畜bìngyíqiè一切suǒyùjiàn遇见dedōuyòngdāoshājìnyòufànghuǒshāoleyíqiè一切chéng