Shìshījì士师记

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Yēhéhuá耶和华liúxià留下zhèwéiyàoshìyàn试验bùcéng不曾zhīdao知道jiānánzhēngzhànzhīshìdeYǐsèliè以色列rén
2 HǎojiàoYǐsèliè以色列dehòudài后代yòuzhīdao知道yòuxuéxí学习wèicéngxiǎode晓得dezhànshì战事
3 Suǒliúxià留下dejiùshì就是fēishìdeshǒulǐng首领yíqiè一切jiānánrén西dùnrénbìngzhùnènshāndewèiréncóngBālì巴力hēimenshānzhídào直到kǒu
4 Liúxià留下zhèwéiyàoshìyàn试验Yǐsèliè以色列rénzhīdao知道tāmen他们kěntīngcóng听从Yēhéhuá耶和华jièMóxī摩西fēnfù吩咐tāmen他们lièdejièmìng诫命kěn
5 Yǐsèliè以色列rénjìngzhùzàijiānánrénrénrénBǐlì比利rénwèirénrénzhōngjiān中间
6 tāmen他们denǚ’ér女儿wéijiāngzìjǐ自己denǚ’ér女儿jiàgěitāmen他们deérzi儿子bìngshìfèngtāmen他们deshén
7 Yǐsèliè以色列rénxíngYēhéhuá耶和华yǎnzhōngkànwéiědeshìwàngjì忘记Yēhéhuá耶和华tāmen他们deshénshìfèngzhūBālì巴力shě
8 Suǒyǐ所以Yēhéhuá耶和华dexiàngYǐsèliè以色列rénfāzuò发作jiùtāmen他们jiāozàisuǒdàmǐ大米wángshāntiándeshǒuzhōngYǐsèliè以色列rénshìshāntiánbānián八年
9 Yǐsèliè以色列rénqiúYēhéhuá耶和华deshíhòu的时候Yēhéhuá耶和华jiùwéitāmen他们xīngqǐ兴起wèizhěngjiù拯救zhějiùtāmen他们jiùshì就是jiāxiōngdì兄弟deérzi儿子étuóniè
10 Yēhéhuá耶和华delíngjiàngzàishēnshàngjiùzuòleYǐsèliè以色列deshìshīchūqù出去zhēngzhànYēhéhuá耶和华jiāngsuǒdàmǐ大米wángshāntiánjiāozàishǒuzhōngbiàn便shèngleshāntián
11 Yúshì于是guózhōngtàipíng太平sìshí四十niándeérzi儿子étuónièle
12 Yǐsèliè以色列rényòuxíngYēhéhuá耶和华yǎnzhōngkànwéiědeshìYēhéhuá耶和华jiùshǐ使wánglúnqiángshèng强盛gōngjī攻击Yǐsèliè以色列rén
13 lúnzhāoménrénréngōngdǎ攻打Yǐsèliè以色列rénzhànjù占据zōngshùchéng
14 Yúshì于是Yǐsèliè以色列rénshìwánglúnshíbā十八nián
15 Yǐsèliè以色列rénqiúYēhéhuá耶和华deshíhòu的时候Yēhéhuá耶和华jiùwéitāmen他们xīngqǐ兴起wèizhěngjiù拯救zhějiùshì就是biàn便mǐnréndeérzi儿子shìzuǒshǒubiànlì便利deYǐsèliè以色列réntuōsònglǐ送礼gěiwánglún
16 leliǎngrèndejiànchángzhǒudàizàiyòutuǐshàngyī上衣lǐmiàn里面
17 jiānglǐwù礼物xiàngěiwánglúnyuánlái原来lúnjíqí极其féipán肥胖
18 xiànwánlǐwù礼物biàn便jiāngtáilǐwù礼物deréndǎfa打发zǒule
19 Zìjǐ自己quècóngkàojìn靠近záoshízhīdehuílai回来shuōwángayǒujiànjīmì机密shìzòugàoWángshuōhuíbì回避Yúshì于是zuǒyòu左右shìderéndōutuì退le
20 láidào来到wángmiànqián面前Wángdúzì独自rénzuòzàiliánglóushàngshuōfèngshéndemìngbàogào报告jiànshìWángjiùcóngzuòwèi座位shàngzhànqǐlai起来
21 biàn便shēnzuǒshǒucóngyòutuǐshàngchūjiànláiwángdedǔfù肚腹
22 Liánjiàndōujìnqù进去leJiànbèiféiròujiāzhùméiyǒu没有cóngwángdedǔfù肚腹chūlai出来qiěchuān穿tōnglehòushēn
23 jiùchūdàoyóulángjiānglóuménjìndōuguānsuǒ
24 chūlai出来zhīhòu之后wángdepúrén仆人dàole到了kànjiàn看见lóuménguānsuǒjiùshuōshìzàilóushàngjiě
25 Tāmen他们děngfánlejiànréngkāilóuménjiùyàoshi钥匙kāilebùliào不料tāmen他们dezhǔrén主人dǎozàidìshang地上
26 Tāmen他们dānyándeshíhòu的时候jiùtáopǎo逃跑lejīngguò经过záoshízhīdetáodào西
27 Dàole到了jiùzàiYǐfǎlián以法莲shāndì山地chuījiǎoYǐsèliè以色列rénsuízhe随着xiàleshāndì山地zàiqián在前tóuyǐn
28 Duìtāmen他们shuōnǐmen你们suíláiyīnwèi因为Yēhéhuá耶和华yǐjīng已经nǐmen你们dechóurénjiāozàinǐmen你们shǒuzhōngYúshì于是tāmen他们gēnzhe跟着xiàqu下去bǎshǒu把守Yuēdànhé约旦河dedùkǒu渡口bùróng不容rénguòqu过去
29 Nàshí那时shālerényuēyǒuyīwàn一万dōushìqiángzhuàngdeyǒngshì勇士méiyǒu没有réntáotuō逃脱
30 Zhèyàng这样jiùbèiYǐsèliè以色列rénzhìleGuózhōngtàipíng太平bāshí八十nián
31 zhīhòu之后yǒudeérzi儿子shānjiātāyòng他用gǎnniúdegùnzi棍子dǎsǐ打死liùbǎifēishìrénjiùleYǐsèliè以色列rén