Έσδρας

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Κεφάλαιο 10

ΚΑΙ ενώ ο Έσδρας προσευχόταν, και εξομολογιόταν, κλαίγοντας, και πεσμένος μπροστά στον οίκο τού Θεού, συγκεντρώθηκε κοντά του από τον Ισραήλ μια υπερβολικά μεγάλη σύναξη, άνδρες και γυναίκες και παιδιά· επειδή, ο λαός έκλαιγε με μεγάλο κλάμα.
2 Και ο Σεχανίας, ο γιος τού Ιεχιήλ, από τους γιους τού Ελάμ, αποκρίθηκε και είπε στον Έσδρα: Εμείς ανομήσαμε στον Θεό μας, και πήραμε ξένες γυναίκες από τους λαούς τής γης· όμως, τώρα υπάρχει ελπίδα στον Ισραήλ για το πράγμα αυτό·
3 γι' αυτό, ας κάνουμε τώρα συνθήκη με τον Θεό μας, να αποβάλουμε όλες τις γυναίκες, και τα παιδιά που γεννήθηκαν, απ' αυτές, σύμφωνα με τη συμβουλή τού κυρίου μου, κι αυτών που τρέμουν στην εντολή τού Θεού μας· και ας γίνει σύμφωνα με τον νόμο·
4 σήκω· επειδή, το πράγμα ανήκει σε σένα· και εμείς είμαστε μαζί σου· γίνε ανδρείος, και πράττε.
5 Τότε, αφού ο Έσδρας σηκώθηκε, όρκισε τους άρχοντες των ιερέων, των Λευιτών, και ολόκληρου του Ισραήλ, ότι θα πράξουν σύμφωνα μ' αυτό τον λόγο. Και ορκίστηκαν.
6 Και καθώς ο Έσδρας σηκώθηκε μπροστά από τον οίκο τού Θεού, πήγε στο οίκημα του Ιωανάν, του γιου τού Ελιασείβ· και όταν ήρθε εκεί, ψωμί δεν έφαγε, και νερό δεν ήπιε· επειδή, υπήρχε πένθος για την παράβαση αυτών που μετοικίστηκαν.
7 Και διακήρυξαν στην Ιουδαία και στην Ιερουσαλήμ σε όλους τους γιους τής μετοικεσίας, να συγκεντρωθούν στην Ιερουσαλήμ·
8 και καθένας που δεν έρθει μέσα σε τρεις ημέρες, σύμφωνα με την εντολή των αρχόντων και των πρεσβυτέρων, θα γίνει ανάθεμα ολόκληρη η περιουσία του, και αυτός θα εξοστρακιστεί από τη σύναξη αυτών που μετοικίστηκαν.
9 Και όλοι οι άνδρες τού Ιούδα και του Βενιαμίν συγκεντρώθηκαν στην Ιερουσαλήμ, μέσα σε τρεις ημέρες. Ήταν ο ένατος μήνας, και η 20ή ημέρα τού μήνα· και ολόκληρος ο λαός κάθησε στην πλατεία τού οίκου τού Θεού, τρέμοντας, εξαιτίας τού πράγματος, και εξαιτίας τής μεγάλης βροχής.
10 Και αφού ο Έσδρας, ο ιερέας, σηκώθηκε, τους είπε: Εσείς ανομήσατε, και πήρατε ξένες γυναίκες για να προσθέσετε και άλλα στην παράβαση του Ισραήλ·
11 τώρα, λοιπόν, εξομολογηθείτε στον Κύριο, τον Θεό των πατέρων σας, και κάντε το θέλημά του· χωριστείτε από τους λαούς τής γης, και από τις ξένες γυναίκες.
12 Και ολόκληρη η σύναξη αποκρίθηκε και είπαν με δυνατή φωνή: Καθώς μίλησες σε μας, έτσι θα κάνουμε·
13 ο λαός, όμως, είναι πολύς, και ο καιρός πολύ βροχερός, και δεν μπορούμε να στεκόμαστε έξω, και το έργο δεν είναι μιας ημέρας ούτε δύο· επειδή, είμαστε πολλοί που αμαρτήσαμε σ' αυτό το πράγμα·
14 ας διοριστούν τώρα άρχοντές μας σε όλη τη σύναξη, κσι ας έρθουν σε ορισμένους καιρούς όλοι αυτοί που πήραν ξένες γυναίκες στις πόλεις μας, και μαζί τους οι πρεσβύτεροι κάθε πόλης, και οι κριτές της, μέχρις ότου η φλογερή οργή τού Θεού μας για το πράγμα αυτό αποστραφεί από μας.
15 Διορίστηκαν, λοιπόν, γι' αυτό ο Ιωνάθαν, ο γιος τού Ασαήλ, και ο Ιααζίας, ο γιος τού Τικβά· και ο Μεσουλλάμ και ο Σαββεθαϊ, οι Λευίτες ήσαν βοηθοί τους.
16 Και έκαναν πραγματικά έτσι οι γιοι τής μετοικεσίας. Και ο Έσδρας, ο ιερέας, και μερικοί άρχοντες των πατριών, σύμφωνα με τις πατρικές οικογένειές τους, και όλοι αυτοί ονομαστικά, χωρίστηκαν, και κάθησαν την πρώτη ημέρα τού δέκατου μήνα, για να εξετάσουν την υπόθεση.
17 Και τελείωσαν με όλους τούς άνδρες, που είχαν πάρει ξένες γυναίκες, μέχρι την πρώτη ημέρα τού πρώτου μήνα.
18 Και ανάμεσα στους γιους τών ιερέων βρέθηκαν ότι πήραν ξένες γυναίκες, από τους γιους τού Ιησού, του γιου τού Ιωσεδέκ, και των αδελφών του, ο Μαασίας, και ο Ελιέζερ, και ο Ιαρείβ, και ο Γεδαλίας.
19 Και έδωσαν τα χέρια τους, ότι θα αποβάλουν τις γυναίκες τους· και ως ένοχοι, πρόσφεραν ένα κριάρι από το κοπάδι για την ανομία τους.
20 Και από τους γιους τού Ιμμήρ, ο Ανανί, και ο Ζεβαδίας.
21 Και από τους γιους τού Χαρήμ, ο Μαασίας, και ο Ηλίας, και ο Σεμαϊας, και ο Ιεχιήλ, και ο Οζίας.
22 Και από τους γιους τού Πασχώρ, ο Ελιωηνάι, ο Μαασίας, ο Ισμαήλ, ο Ναθαναήλ, ο Ιωζαβάδ, και ο Ελασά.
23 Και από τους Λευίτες, ο Ιωζαβάδ, και ο Σιμεϊ, και ο Κελαϊας, (αυτός είναι ο Κελιτά), ο Πεθαϊα, ο Ιούδας, ο Ελιέζερ.
24 Και από τους ψαλτωδούς, ο Ελιασείβ· και από τους θυρωρούς, ο Σαλλούμ, και ο Τελέμ, και ο Ουρεί.
25 Και από τον Ισραήλ, από τους γιους τού Φαρώς, ο Ραμίας, και ο Ιεζίας, και ο Μαλχίας, και ο Μιαμείν, και ο Ελεάζαρ, και ο Μαλχίας, και ο Βεναϊας.
26 Και από τους γιους τού Ελάμ, ο Ματθανίας, ο Ζαχαρίας, και ο Ιεχιήλ, και ο Αβδί, και ο Ιερεμώθ, και ο Ηλιά.
27 Και από τους γιους τού Ζατθού, ο Ελιωηνάι, ο Ελιασείβ, ο Ματθανίας, και ο Ιερεμώθ, και ο Ζαβάδ, και ο Αζιζά.
28 Και από τους γιους του Βηβαϊ, ο Ιωανάν, ο Ανανίας, ο Ζαββαϊ, και ο Αθλαϊ.
29 Και από τους γιους τού Βανί, ο Μεσουλλάμ, ο Μαλλούχ, και ο Αδαϊας, ο Ιασούβ, και ο Σεάλ και ο Ραμώθ.
30 Και από τους γιους τού Φαάθ-μωάβ, ο Αδνά, και ο Χελάλ, ο Βεναϊας, ο Μαασίας, ο Ματθανίας, ο Βεζελεήλ, και ο Βιννουϊ, και ο Μανασσής.
31 Και από τους γιους τού Χαρήμ, ο Ελιέζερ, ο Ιεσίας, ο Μαλχίας, ο Σεμαϊας, και ο Συμεών,
32 ο Βενιαμίν, ο Μαλλούχ, και ο Σεμαρίας.
33 Από τους γιους τού Ασούμ, ο Ματθεναϊ, ο Ματταθά, ο Ζαβάδ, ο Ελιφελέτ, ο Ιερεμαϊ, ο Μανασσής, και ο Σιμεϊ.
34 Από τους γιους τού Βανί, ο Μααδαϊας, ο Αμράμ, και ο Ουήλ,
35 ο Βεναϊας, ο Βεδεϊας, ο Χελλού,
36 ο Βανίας, Μερημώθ, ο Ελιασείβ,
37 ο Ματθανίας, ο Ματθεναϊ, και ο Ιαασώ,
38 και ο Βανί, και ο Βιννουϊ, ο Σιμεϊ,
39 και ο Σελεμίας, και ο Νάθαν, και ο Αδαϊας,
40 ο Μαχναδεβαϊ, ο Σασαϊ, ο Σαραϊ,
41 ο Αζαρεήλ, και ο Σελεμίας, ο Σεμαρίας,
42 ο Σαλλούμ, ο Αμαρίας, και ο Ιωσήφ.
43 Από τους γιους τού Νεβώ, ο Ιεϊήλ, ο Ματταθίας, ο Ζαβάδ, ο Ζεβινά, ο Ιαδαύ, και ο Ιωήλ, και ο Βεναϊας.
44 Όλοι αυτοί είχαν πάρει ξένες γυναίκες· και μερικοί απ' αυτούς είχαν πάρει γυναίκες, από τις οποίες είχαν τεκνοποιήσει.