Έσδρας

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Κεφάλαιο 6

ΤΟΤΕ, ο Δαρείος, ο βασιλιάς, έβγαλε διαταγή, και ερεύνησαν στα αρχεία, όπου βρίσκονται οι θησαυροί στη Βαβυλώνα.
2 Και βρέθηκε στην Αχμεθά, στο παλάτι, που είναι στην επαρχία των Μήδων, ένας τόμος, και σ' αυτόν ήταν γραμμένο ένα υπόμνημα ως εξής:
3 «Στον πρώτο χρόνο τού Κύρου, του βασιλιά, ο βασιλιάς Κύρος έβγαλε διαταγή για τον οίκο τού Θεού, που είναι στην Ιερουσαλήμ: Ας οικοδομηθεί ο οίκος, ο τόπος στον οποίο προσφέρονται οι θυσίες, και ας μπουν τα θεμέλιά του δυνατά· το ύψος του να είναι 60 πήχες, και το πλάτος του 60 πήχες·
4 τρεις σειρές από μεγάλες πέτρες, και μια σειρά από καινούργια ξύλα· και τα έξοδα ας δοθούν από τον οίκο τού βασιλιά·
5 τα χρυσά σκεύη, του οίκου τού Θεού, ακόμα και τα ασημένια, που ο Ναβουχοδονόσορας πήρε από τον ναό, που είναι στην Ιερουσαλήμ, και τα έφερε στη Βαβυλώνα, ας αποδοθούν και ας επανέλθουν στον ναό, που είναι στην Ιερουσαλήμ, κάθε ένα στον τόπο του, και ας μπουν στον οίκο τού Θεού».
6 Τώρα, λοιπόν, Ταθναϊ, έπαρχε των περιοχών πέρα από τον ποταμό, Σεθάρ-βοσναϊ, και οι συνέταιροί σας, οι Αφαρσαχαίοι, που είναι πέρα από τον ποταμό, απομακρυνθείτε από εκεί·
7 αφήστε το έργο αυτού τού οίκου τού Θεού· ο έπαρχος των Ιουδαίων, και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων, ας ανοικοδομήσουν αυτόν τον οίκο τού Θεού, στην τοποθεσία του.
8 Εκδόθηκε ακόμα από μένα διαταγή, τι θα κάνετε στους πρεσβύτερους αυτών των Ιουδαίων, για την οικοδόμηση αυτού του οίκου τού Θεού· από τα υπάρχοντα του βασιλιά, από τον φόρο των κατοίκων πέρα από τον ποταμό, θα δοθούν αμέσως τα έξοδα σ' αυτούς τους ανθρώπους, για να μη εμποδιστούν.
9 Και όποιο πράγμα έχουν ανάγκη, και μοσχάρια, και κριάρια, και πρόβατα, για τα ολοκαυτώματα του Θεού τού ουρανού, σιτάρι, αλάτι, κρασί και λάδι, σύμφωνα με το αίτημα των ιερέων, που είναι στην Ιερουσαλήμ, ας δίνονται σ' αυτούς καθημερινά, χωρίς έλλειψη,
10 για να προσφέρουν θυσίες σε οσμή ευωδίας στον Θεό τού ουρανού, και να προσεύχονται για τη ζωή τού βασιλιά και των γιων του.
11 Ακόμα, εκδόθηκε διαταγή από μένα για κάθε άνθρωπο, όποιος παραλλάξει αυτό τον λόγο, να αποσπαστεί από το σπίτι του ένα ξύλο, και να στηθεί, και να τον κρεμάσουν επάνω σ' αυτό· και το σπίτι του ας γίνει γι' αυτό τον λόγο κοπρώνας.
12 Και ο Θεός, που κατοίκισε εκεί το όνομά του ας εξολοθρεύσει κάθε βασιλιά και λαό, που θα απλώσει τα χέρια του για να παραλλάξει κάτι, ώστε να καταστρέψει αυτόν τον οίκον τού Θεού, που είναι στην Ιερουσαλήμ. Εγώ ο Δαρείος έβγαλα τη διαταγή· ας εκτελεστεί γρήγορα.
13 Τότε, ο Ταθναϊ, ο έπαρχος των περιοχών από την εδώ πλευρά τού ποταμού, ο Σεθάρ-βοσναϊ, και οι συνέταιροί τους, σύμφωνα με όσα πρόσταξε ο βασιλιάς Δαρείος, έτσι και έκαναν γρήγορα.
14 Και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων οικοδομούσαν, και ευοδώνονταν, σύμφωνα με την προφητεία τού προφήτη Αγγαίου, και του Ζαχαρία, γιου τού Ιδδώ. Και οικοδόμησαν, και τελείωσαν, σύμφωνα με την προσταγή τού Θεού τού Ισραήλ, και σύμφωνα με την προσταγή τού Κύρου, και του Δαρείου, και του Αρταξέρξη βασιλιά τής Περσίας.
15 Και συντελέστηκε ο οίκος αυτός την τρίτη ημέρα τού μήνα Αδάρ, στον έκτο χρόνο τής βασιλείας τού βασιλιά Δαρείου.
16 Και οι γιοι τού Ισραήλ, οι ιερείς και οι Λευίτες, και οι υπόλοιποι από τους γιους τής αιχμαλωσίας, εγκαινίασαν με ευφροσύνη αυτόν τον οίκο τού Θεού·
17 και πρόσφεραν στον εγκαινιασμό αυτού τού οίκου τού Θεού 100 μοσχάρια, 200 κριάρια, 400 αρνιά· και για προσφορά περί αμαρτίας για ολόκληρο τον Ισραήλ, 12 τράγους, σύμφωνα με τον αριθμό των φυλών τού Ισραήλ.
18 Και έβαλαν τους ιερείς στις διαιρέσεις τους, και τους Λευίτες στα υπουργήματά τους, για την υπηρεσία τού Θεού, που γίνεται στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με το γραμμένο στο βιβλίο τού Μωυσή.
19 Και οι γιοι τής αιχμαλωσίας έκαναν το Πάσχα τη 14η ημέρα τού πρώτου μήνα·
20 επειδή, οι ιερείς και οι Λευίτες καθαρίστηκαν μαζί· όλοι ήσαν καθαρισμένοι, και έσφαξαν το Πάσχα σε όλους τούς γιους τής αιχμαλωσίας, και στους αδελφούς τους τούς ιερείς, και στον εαυτό τους.
21 Και οι γιοι τού Ισραήλ έφαγαν, αυτοί που γύρισαν από την αιχμαλωσία, και όλοι αυτοί που χωρίστηκαν σ' αυτούς από την ακαθαρσία των εθνών τής γης, για να εκζητήσουν τον Κύριο τον Θεό τού Ισραήλ.
22 Και έκαναν τη γιορτή των αζύμων επτά ημέρες, με ευφροσύνη· επειδή, ο Κύριος τους εύφρανε, και έστρεψε σ' αυτούς την καρδιά τού βασιλιά τής Ασσυρίας, για να ενισχύσει τα χέρια τους στο έργο τού οίκου τού Θεού, του Θεού τού Ισραήλ.