Έσδρας

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Κεφάλαιο 7

ΚΑΙ ύστερα από τα πράγματα αυτά, στην εποχή τής βασιλείας τού Αρταξέρξη, βασιλιά τής Περσίας, ο Έσδρας, ο γιος τού Σεραϊα, γιου τού Αζαρία, γιου τού Χελκία,
2 γιου τού Σαλλούμ, γιου τού Σαδώκ, γιου τού Αχιτώβ,
3 γιου τού Αμαρία, γιου τού Αζαρία, γιου τού Μεραϊώθ,
4 γιου τού Ζεραϊα, γιου τού Οζί, γιου τού Βουκκί,
5 γιου τού Αβισσουά, γιου τού Φινεές, γιου τού Ελεάζαρ, γιου τού Ααρών, του πρώτου ιερέα,
6 αυτός ο Έσδρας ανέβηκε από τη Βαβυλώνα, ο οποίος ήταν γραμματέας έμπειρος στον νόμο τού Μωυσή, που έδωσε ο Κύριος ο Θεός τού Ισραήλ· και ο βασιλιάς τού χάρισε όλα τα αιτήματά του, σύμφωνα με το χέρι τού Κυρίου τού Θεού του, που ήταν επάνω του.
7 Και ανέβηκαν μερικοί από τους γιους Ισραήλ, και από τους ιερείς, και οι Λευίτες, και οι ψαλμωδοί, και οι πυλωροί, και οι Νεθινείμ, στην Ιερουσαλήμ, στον έβδομο χρόνο τού βασιλιά Αρταξέρξη.
8 Και ήρθαν στην Ιερουσαλήμ τον πέμπτο μήνα, του έβδομου χρόνου τού βασιλιά.
9 Επειδή, την πρώτη ημέρα τού πρώτου μήνα, αυτός άρχισε να ανεβαίνει από τη Βαβυλώνα, και την πρώτη ημέρα τού πέμπτου μήνα ήρθε στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με το αγαθό χέρι τού Θεού του, που ήταν επάνω του.
10 Επειδή, ο Έσδρας είχε ετοιμάσει την καρδιά του στο να εκζητεί τον νόμο τού Κυρίου, και να εκτελεί και να διδάσκει στον Ισραήλ τα διατάγματα και τις κρίσεις.
11 Και τούτο είναι το αντίγραφο της επιστολής, που ο βασιλιάς Αρταξέρξης έδωσε στον Έσδρα, τον ιερέα, τον γραμματέα, γραμματέα των λόγων των εντολών τού Κυρίου, και των διαταγμάτων του προς τον Ισραήλ:
12 Ο Αρταξέρξης, ο βασιλιάς των βασιλιάδων, στον Έσδρα τον ιερέα, τον γραμματέα τού νόμου τού Θεού τού ουρανού, τον τέλειο, και τα λοιπά.
13 Εκδόθηκε από μένα διαταγή, ώστε όλοι όσοι είναι από τον λαό τού Ισραήλ, και τους ιερείς του, και τους Λευίτες, που είναι στο βασίλειό μου, όσοι θέλουν να ανέβουν αυτοπροαίρετα στην Ιερουσαλήμ, νάρθουν μαζί σου.
14 Επειδή, στέλνεσαι από τον βασιλιά, και τους επτά συμβούλους του, για να επισκεφθείς την Ιουδαία και την Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με τον νόμο τού Θεού σου, που είναι στο χέρι σου·
15 και να φέρεις το ασήμι, και το χρυσάφι, που ο βασιλιάς και οι σύμβουλοί του πρόσφεραν αυτοπροαίρετα στον Θεό τού Ισραήλ, το κατοικητήριο του οποίου βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ,
16 και ολόκληρο το ασήμι και το χρυσάφι, όσο συγκεντρώσεις σε ολόκληρη την επαρχία τής Βαβυλώνας, μαζί με τις προαιρετικές προσφορές τού λαού, και των ιερέων, που προσφέρουν αυτοπροαίρετα για τον οίκο τού Θεού τους, που είναι στην Ιερουσαλήμ·
17 για να αγοράσεις γρήγορα, με το ασήμι αυτό, μοσχάρια, κριάρια, αρνιά, τις προσφορές τους από άλφιτα, και τις σπονδές τους, και να τα προσφέρεις επάνω στο θυσιαστήριο του οίκου τού Θεού σας, που είναι στην Ιερουσαλήμ·
18 και κάθε τι που θα φανεί αρεστό σε σένα και στους αδελφούς σου να κάνετε με το υπόλοιπο ασήμι και το χρυσάφι, αυτό να κάνετε, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού σας.
19 Και τα σκεύη, που σου δόθηκαν για την υπηρεσία τού οίκου τού Θεού σου, να τα παραδώσεις μπροστά στον Θεό τής Ιερουσαλήμ.
20 Και ό,τι επιπλέον χρειαστεί για τον οίκο τού Θεού σου, ό,τι συμβεί να ξοδέψεις, ξόδευε από το βασιλικό θησαυροφυλάκιο.
21 Και από μένα, από μένα τον Αρταξέρξη, τον βασιλιά, εκδόθηκε διαταγή σε όλους τους θησαυροφύλακες, που είναι πέρα από τον ποταμό, κάθε τι που θα ζητήσει από σας ο Έσδρας, ο ιερέας, ο γραμματέας τού νόμου τού Θεού τού ουρανού, να γίνεται αμέσως,
22 μέχρι 100 τάλαντα ασήμι, και μέχρι 100 κόρους σιτάρι, και μέχρι 100 βαθ λάδι, και αλάτι απροσδιόριστο.
23 Κάθε τι που είναι προσταγμένο από τον Θεό τού ουρανού, ας γίνει με βιασύνη, για τον οίκο τού Θεού τού ουρανού· για να μη έρθει οργή επάνω στη βασιλεία τού βασιλιά και των γιων του.
24 Ακόμα, γνωστοποιείται σε σας ότι, σε κανέναν από τους ιερείς και τους Λευίτες, τους ψαλτωδούς, θυρωρούς, Νεθινείμ, και τους υπηρέτες αυτού τού οίκου τού Θεού, δεν θα είναι νόμιμο να επιβληθεί φόρος, δασμός ή διόδιο επάνω σ' αυτούς.
25 Κι εσύ, Έσδρα, σύμφωνα με τη σοφία τού Θεού σου, που είναι σε σένα, κατάστησε κριτές και δικαστές, για να κρίνουν ολόκληρο τον λαό, που είναι πέρα από τον ποταμό, όλους εκείνους που γνωρίζουν τους νόμους τού Θεού σου· και διδάσκετε εκείνους που δεν γνωρίζουν.
26 Και καθένας που δεν εκτελεί τον νόμο τού Θεού σου, και τον νόμο τού βασιλιά, ας εκτελείται γρήγορα επάνω του κρίση, είτε θάνατος είτε εξορία είτε δήμευση των υπαρχόντων είτε φυλακή.
27 Ευλογητός να είναι ο Κύριος, ο Θεός των πατέρων μας, που έδωσε τέτοια πράγματα στην καρδιά τού βασιλιά, για να φέρει δόξα στον οίκο τού Κυρίου, που είναι στην Ιερουσαλήμ·
28 και έκανε να βρω έλεος μπροστά στον βασιλιά και τους συμβούλους του, και όλους τούς άρχοντες του βασιλιά, τους δυνατούς! Κι εγώ ενισχύθηκα, σύμφωνα με το χέρι τού Κυρίου τού Θεού μου, που ήταν επάνω μου, και συγκέντρωσα από τον Ισραήλ άρχοντες για να ανέβουν μαζί μου.