Έσδρας

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Κεφάλαιο 8

ΚΙ αυτοί είναι οι αρχηγοί των πατριών τους, και η γενεαλογία, εκείνων που ανέβηκαν μαζί μου από τη Βαβυλώνα, κατά την εποχή τής βασιλείας τού βασιλιά Αρταξέρξη.
2 Από τους γιους τού Φινεές, ο Γηρσώμ· από τους γιους τού Ιθάμαρ, ο Δανιήλ· από τους γιους τού Δαβίδ, ο Χαττούς.
3 Από τους γιους τού Σεχανία, που ήσαν από τους γιους τού Φαρώς, ο Ζαχαρίας· και μαζί του αριθμήθηκαν γενεαλογικά τα αρσενικά 150.
4 Από τους γιους τού Φαάθ-μωάβ, ο Ελιωηνάι, ο γιος τού Ζεραϊα, και μαζί του τα αρσενικά 200.
5 Από τους γιους τού Σεχανία, ο γιος τού Ιααζιήλ, και μαζί του τα αρσενικά 300.
6 Και από τους γιους τού Αδίν, ο Εβέδ, ο γιος τού Ιωνάθαν, και μαζί του τα αρσενικά 50.
7 Και από τους γιους τού Ελάμ, ο Ιεσαϊας, ο γιος τού Γοθολία, και μαζί του 70.
8 Και από τους γιους τού Σεφατία, ο Ζεβαδίας, ο γιος τού Μιχαήλ, και μαζί του τα αρσενικά 80.
9 Από τους γιους τού Ιωάβ, ο Οβαδία, ο γιος τού Ιεχιήλ, και μαζί του τα αρσενικά 218.
10 Και από τους γιους τού Σελωμείθ, ο γιος τού Ιωσιφία, και μαζί του τα αρσενικά 160.
11 Και από τους γιους τού Βηβαϊ, ο Ζαχαρίας, ο γιος τού Βηβαϊ, και μαζί του τα αρσενικά 28.
12 Και από τους γιους τού Αζγάδ, ο Ιωανάν, ο γιος τού Ακκατάν, και μαζί του τα αρσενικά 110.
13 Και από τους γιους τού Αδωνικάμ, οι τελευταίοι, κι αυτά είναι τα ονόματά τους: Ο Ελιφελέτ, ο Ιεϊήλ, και ο Σεμαϊας, και μαζί τους τα αρσενικά 60.
14 Και από τους γιους τού Βιγουαί, ο Γουθαϊ, και ο Ζαββούδ, και μαζί τους τα αρσενικά 70.
15 Και τους συγκέντρωσα κοντά στον ποταμό, που ρέει προς την Ααβά, και εκεί κατασκηνώσαμε τρεις ημέρες· και παρατήρησα ανάμεσα στον λαό, και στους ιερείς, και δεν βρήκα εκεί κανέναν από τους γιους τού Λευί.
16 Τότε, έστειλα στον Ελιέζερ, τον Αριήλ, τον Σεμαϊα, και τον Ελνάθαν, και τον Ιαρείβ, και τον Ελνάθαν, και τον Νάθαν, και τον Ζαχαρία, και τον Μεσουλλάμ, τους άρχοντες· και τον Ιωιαρίβ, και τον Ελνάθαν, τους συνετούς.
17 Και τους έδωσα παραγγελία για τον Ιδδώ, τον άρχοντα, στην τοποθεσία Κασιφία· και έβαλα στο στόμα τους λόγια για να μιλήσουν στον Ιδδώ, και στους αδελφούς του, τους Νεθινείμ, στην τοποθεσία Κασιφία, για να μας στείλουν λειτουργούς για τον οίκο τού Θεού μας.
18 Και, σύμφωνα με το αγαθό χέρι τού Θεού μας επάνω μας, μας έφεραν έναν συνετό άνδρα, από τους γιους τού Μααλί, γιου τού Λευί, γιου τού Ισραήλ· και τον Σερεβία, μαζί με τους γιους του, και τους αδελφούς του, 18·
19 και τον Ασαβία, και μαζί του τον Ιεσαϊα από τους γιους τού Μεραρί, τους αδελφούς του, και τους γιους τους, 20·
20 και από τους Νεθινείμ, που ο Δαβίδ και οι άρχοντες διόρισαν για την υπηρεσία των Λευιτών, 220 Νεθινείμ· όλοι αυτοί ήσαν σημειωμένοι ονομαστικά.
21 Τότε, κήρυξα εκεί νηστεία, κοντά στον ποταμό Ααβά, ώστε αφού ταπεινωθούμε μπροστά στον Θεό μας, να ζητήσουμε απ' αυτόν έναν ίσιο δρόμο, για μας και για τα παιδιά μας, και για όλα τα υπάρχοντά μας.
22 Επειδή, ντράπηκα να ζητήσω από τον βασιλιά δύναμη και καβαλάρηδες, για να μας βοηθήσουν ενάντια σε εχθρό στον δρόμο· επειδή, είχαμε πει στον βασιλιά τα εξής: Το χέρι τού Θεού μας είναι προς αγαθό επάνω σε όλους όσους τον ζητούν· και η κυριαρχική του δύναμη και η οργή του επάνω σε όλους όσους τον εγκαταλείπουν.
23 Νηστεύσαμε, λοιπόν, και ικετεύσαμε τον Θεό μας γι' αυτό· και έγινε ελεήμονας σε μας.
24 Τότε, χώρισα 12 από τους άρχοντες των ιερέων, τον Σερεβία, τον Ασαβία, και μαζί τους 10 από τους αδελφούς τους.
25 Και τους ζύγισα το ασήμι, και το χρυσάφι, και τα σκεύη, την προσφορά τού οίκου τού Θεού μας, που είχαν προσφέρει ο βασιλιάς και οι σύμβουλοί του, και οι άρχοντές του, και ολόκληρος ο Ισραήλ, που παραβρέθηκε·
26 ζύγισα, λοιπόν, και παρέδωσα στο χέρι τους 650 τάλαντα ασήμι, και ασημένια σκεύη 100 ταλάντων, και 100 τάλαντα χρυσάφι·
27 και 20 χρυσές φιάλες, 1.000 δραχμών, και δύο σκεύη από καλό χαλκό, που λαμποκοπούσε σαν χρυσάφι.
28 Και τους είπα: Εσείς είστε άγιοι στον Κύριο, και τα σκεύη είναι άγια· και το ασήμι και το χρυσάφι είναι αυτοπροαίρετη προσφορά στον Κύριο, τον Θεό των πατέρων σας.
29 Προσέχετε και φυλάγετέ τα, μέχρις ότου τα ζυγίσετε μπροστά στους άρχοντες των ιερέων και των Λευιτών, και των αρχόντων των πατριών τού Ισραήλ, στην Ιερουσαλήμ, μέσα στα οικήματα του οίκου τού Κυρίου.
30 Και οι ιερείς και οι Λευίτες παρέλαβαν το βάρος από το ασήμι, και από το χρυσάφι, και τα σκεύη, για να τα φέρουν στην Ιερουσαλήμ, στον οίκο τού Θεού μας.
31 Και σηκωθήκαμε από τον ποταμό Ααβά τη 12η ημέρα τού πρώτου μήνα, για να πάμε στην Ιερουσαλήμ· και το χέρι τού Θεού μας ήταν επάνω μας, και μας ελευθέρωσε από χέρι εχθρού, και από ενεδρευτή στον δρόμο.
32 Και ήρθαμε στην Ιερουσαλήμ· και καθήσαμε εκεί τρεις ημέρες.
33 Και την τέταρτη ημέρα ζυγίστηκε το ασήμι και το χρυσάφι, και τα σκεύη, στον οίκο τού Θεού μας, και παραδόθηκε διαμέσου τού Μερημώθ, γιου τού Ουρία, του ιερέα· και μαζί του ήταν ο Ελεάζαρ, ο γιος τού Φινεές· και μαζί τους ο Ιωζαβάδ, ο γιος τού Ιησού, και ο Νωαδίας, ο γιος τού Βιννουϊ, οι Λευίτες·
34 και αριθμητικά, και με ζύγισμα του βάρους, τα πάντα· και ολόκληρο το βάρος γράφτηκε εκείνη την ώρα.
35 Οι γιοι τής μετοικεσίας, αυτοί που ήρθαν από την αιχμαλωσία, πρόσφεραν ολοκαυτώματα στον Θεό τού Ισραήλ, 12 μοσχάρια για ολόκληρο τον Ισραήλ, 96 κριάρια, 77 αρνιά, 12 τράγους περί αμαρτίας, όλα αυτά ως ολοκαύτωμα στον Κύριο.
36 Και παρέδωσαν τα προστάγματα του βασιλιά στους σατράπες τού βασιλιά, και στους έπαρχους, που ήσαν πέρα από τον ποταμό· κι αυτοί βοήθησαν τον λαό, και τον οίκο τού Θεού.