Έσδρας

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Κεφάλαιο 2

ΚΙ αυτοί είναι οι άνθρωποι της επαρχίας, που ανέβηκαν από την αιχμαλωσία, από εκείνους που μετοικίστηκαν, τους οποίους ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς τής Βαβυλώνας, τους είχε μετοικίσει στη Βαβυλώνα, και που επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ, και στην Ιουδαία, κάθε ένας στην πόλη του·
2 που ήρθαν μαζί με τον Ζοροβάβελ, τον Ιησού, τον Νεεμία, τον Σεραϊα, τον Ρεελαϊα, τον Μαροδοχαίο, τον Βιλσάν, τον Μισπάρ, τον Βιγουαί, τον Ρεούμ, τον Βαανά. Ο αριθμός των ανδρών τού λαού τού Ισραήλ ήταν:
3 Οι γιοι τού Φαρώς ήσαν 2.172.
4 Οι γιοι τού Σεφατία, 372.
5 Οι γιοι τού Αράχ, 775.
6 Οι γιοι τού Φαάθ-μωάβ, από τους γιους τού Ιησού και του Ιωάβ, 2.812.
7 Οι γιοι τού Ελάμ, 1.254.
8 Οι γιοι τού Ζατθού, 945.
9 Οι γιοι τού Ζακχαί, 760.
10 Οι γιοι τού Βανί, 642.
11 Οι γιοι τού Βηβαϊ, 623.
12 Οι γιοι τού Αζγάδ, 1.222.
13 Οι γιοι τού Αδωνικάμ, 666.
14 Οι γιοι τού Βιγουαί, 2.056.
15 Οι γιοι τού Αδίν, 454.
16 Οι γιοι τού Ατήρ, από τον Εζεκία, 98.
17 Οι γιοι τού Βησαί, 323.
18 Οι γιοι τού Ιωρά, 112.
19 Οι γιοι τού Ασούμ, 223.
20 Οι γιοι τού Γιββάρ, 95.
21 Οι γιοι τής Βηθλεέμ, 123.
22 Οι άνδρες τής Νετωφά, 56.
23 Οι άνδρες τής Αναθώθ, 128.
24 Οι γιοι τής Αζμαβέθ, 42
25 Οι γιοι τής Κιριάθ-αρείμ, της Χεφειρά, και της Βηρώθ, 743.
26 Οι γιοι τής Ραμά και τής Γαβαά, 621.
27 Οι άνδρες τής Μιχμάς, 122.
28 Οι άνδρες τής Βαιθήλ και της Γαι, 223.
29 Οι γιοι τής Νεβώ, 52.
30 Οι γιοι τής Μαγβίς, 156.
31 Οι γιοι τού άλλου Ελάμ. 1.254.
32 Οι γιοι τής Χαρήμ, 320.
33 Οι γιοι τής Λωδ, της Αδίδ, και της Ωνώ, 725.
34 Οι γιοι τής Ιεριχώ 345.
35 Οι γιοι τής Σεναά, 3.630.
36 Οι ιερείς: Οι γιοι τού Ιεδαϊα, από την οικογένεια του Ιησού, 973.
37 Οι γιοι τού Ιμμήρ, 1.052.
38 Οι γιοι τού Πασχώρ, 1.247.
39 Οι γιοι τού Χαρήμ, 1017.
40 Οι Λευίτες: Οι γιοι τού Ιησού, και του Καδμιήλ, από τους γιους τού Ωδουϊα, 74.
41 Οι ψαλμωδοί: Οι γιοι τού Ασάφ, 128.
42 Οι γιοι τών πυλωρών: Οι γιοι τού Σαλλούμ, οι γιοι τού Ατήρ, οι γιοι τού Ταλμών, οι γιοι τού Ακκούβ, οι γιοι τού Ατιτά, οι γιοι τού Σωβαϊ· όλοι ήσαν 139.
43 Οι Νεθινείμ: Οι γιοι τού Σιχά, οι γιοι τού Ασουφά, οι γιοι τού Ταββαώθ,
44 οι γιοι τού Κηρώς, οι γιοι τού Σιαά, οι γιοι τού Φαδών,
45 οι γιοι τού Λεβανά, οι γιοι τού Αγαβά, οι γιοι τού Ακκούβ,
46 οι γιοι τού Αγάβ, οι γιοι τού Σαλμαί, οι γιοι τού Ανάν,
47 οι γιοι τού Γιδδήλ, οι γιοι τού Γαάδ, οι γιοι τού Ρεαϊα,
48 οι γιοι τού Ρεσίν, οι γιοι τού Νεκωδά, οι γιοι τού Γαζάμ,
49 οι γιοι τού Ουζά, οι γιοι τού Φασέα, οι γιοι τού Βησαί,
50 οι γιοι τού Ασενά, οι γιοι τού Μεουνείμ, οι γιοι τού Νεφουσείμ,
51 οι γιοι τού Βακβούκ, οι γιοι τού Ακουφά, οι γιοι τού Αρούρ,
52 οι γιοι τού Βασλούθ, οι γιοι τού Μεϊδά, οι γιοι τού Αρσά,
53 οι γιοι τού Βαρκώς, οι γιοι τού Σισάρα, οι γιοι τού Θαμά,
54 οι γιοι τού Νεσιά, οι γιοι τού Ατιφά.
55 Οι γιοι τών δούλων τού Σολομώντα· οι γιοι τού Σωταϊ, οι γιοι τού Σωφερέθ, οι γιοι τού Φερουδά
56 οι γιοι τού Ιααλά, οι γιοι τού Δαρκών, οι γιοι τού Γιδδήλ,
57 οι γιοι τού Σεφατία, οι γιοι τού Αττίλ, οι γιοι τού Φοχερέθ από τη Σεβαϊμ, οι γιοι τού Αμί.
58 Όλοι οι Νεθινείμ, και οι γιοι τών δούλων τού Σολομώντα, ήσαν 392.
59 Κι αυτοί ήσαν που ανέβηκαν από τη Θελ-μελάχ, τη Θελ-αρησά, τη Χερούβ, την Αδδάν, και την Ιμμήρ· δεν μπορούσαν, όμως, να αποδείξουν την οικογένεια της πατριάς τους, και το σπέρμα τους, αν ήσαν από τον Ισραήλ·
60 οι γιοι τού Δαλαϊα, οι γιοι τού Τωβία, οι γιοι τού Νεκωδά, ήσαν 652·
61 και από τους γιους τών ιερέων: Οι γιοι τού Αβαϊα, οι γιοι τού Ακκώς, οι γιοι τού Βαρζελλαϊ, που πήρε γυναίκα από τις θυγατέρες τού Βαρζελλαϊ τού Γαλααδίτη, και ονομάστηκε σύμφωνα με το όνομά τους.
62 Αυτοί ζήτησαν την καταγραφή τους ανάμεσα σ' εκείνους που απαριθμήθηκαν κατά γενεαλογία, και δεν βρέθηκαν· γι' αυτό, τους έβγαλαν από την ιερατεία.
63 Και ο Θιρσαθά τούς είπε, να μη φάνε από τα αγιότατα πράγματα, μέχρις ότου σηκωθεί ιερέας με τα Ουρίμ και τα Θουμμίμ.
64 Ολόκληρη μαζί η σύναξη ήσαν 42.360,
65 εκτός από τους δούλους τους και τις υπηρέτριές τους, που ήσαν 7.337· και εκτός απ' αυτούς, υπήρχαν και 200 ψαλτωδοί, και ψάλτριες.
66 Τα άλογά τους ήσαν 736· τα μουλάρια τους, 245·
67 οι καμήλες τους, 435· τα γαϊδούρια, 6.720
68 Και μερικοί από τους αρχηγούς των πατριών, όταν ήρθαν στον οίκο τού Κυρίου, που ήταν στην Ιερουσαλήμ, πρόσφεραν αυτοπροαίρετα για τον οίκο τού Θεού, να τον ανεγείρουν στον τόπο του·
69 έδωσαν σύμφωνα με τη δύναμή τους στο θησαυροφυλάκιο του έργου 61.000 δραχμές από χρυσάφι, και 5.000 μνες από ασήμι, και 100 ιερατικούς χιτώνες.
70 Έτσι, οι ιερείς, και οι Λευίτες, και ένα μέρος από τον λαό, και οι ψαλτωδοί, και οι πυλωροί, και οι Νεθινείμ, κατοίκησαν στις πόλεις τους, και ολόκληρος ο Ισραήλ στις πόλεις του.