Bap 46

Milletler hakynda Ýermeýa pygambere Rebbiň sözi aýan boldy.
2 Bu Müsür hakdadyr. Ýahuda patyşasy Ýoşyýanyň ogly Ýehoýakymyň şalygynyň dördünji ýylynda, Babyl patyşasy Nebukadnesaryň Perat derýasynyň ýakasyndaky Karkemişde Müsür patyşasy fyrown Nekonyň goşunyny derbi-dagyn etjekdigi hakyndaky habardyr:
3 Uly hem kiçi galkanlary taýýarlap, söweşe giriň!
4 Atlary eýerläp, münüň, eý, atlylar! Tuwulgaňyzy geýip, ornuňyzda duruň, naýzalary ýiteldiň we sowutlar geýiň.
5 Men näme görýärin? Olar gorkup, yza çekildiler. Batyrlary ýere çalnyp, yzlaryna garaman gaçdylar. Ähli tarapdan howp abanýar. Muny Reb aýdýar.
6 Ýüwrük gaçyp gutulmaz, batyr halas bolup bilmez; demirgazykda, Peradyň kenarynda olar büdräp ýykylarlar.
7 Ol nämedir Nil kimin daşyp, suwlar kimin çaýkanýan?
8 Ol Müsürdir, Nil deý joşup, suwlar kimin çaýkanýan. Ol diýdi: «Men beýgelip, ýer ýüzüni gaplaryn, şäherleri ilaty bilen birlikde ýok ederin».
9 Eý, atlar, ýel bolup uçuň! Eý, arabalar, däliräp çapyň! Eý, batyrlar, galkanly Efiopiýa we Put, eý, eli ýaýly lutlar, orta söweşe çykyň!
10 Bu gün Gudratygüýçli–Hökmürowan Rebbiň günüdir; bu gün ýagylaryndan ar alynýan öç günüdir; gylyç olary iýip doýar, ganlaryny içip serhoş bolar; çünki demirgazyk ýurdunda, Peradyň kenarynda Hökmürowan Taňry Rebbe gurbanlyk berilýär.
11 Eý, biçäre Müsür halky, Gilgada git-de, melhem al! Dermany köp içmegiň puçdur; seniň derdiňe şypa ýokdur.
12 Seniň utanjyňy milletler eşitdiler, ýer ýüzüne doldy dady-perýadyň. Iki urşujy biri-birine büdräp, ikisi-de birlikde ýere ýazyldy.
13 Babyl patyşasy Nebukadnesaryň uruşmak üçin Müsür ýurduna geljekdigi barada Ýermeýa pygambere Rebbiň sözi geldi:
14 «Müsürde yglan ediň, Migdolda eşitdiriň, Nopda we Tahpanhesde eşitdirip, şeýle diýiň: „Taýýar boluň, ornuňyzda duruň, gylyç daşyňdakylary gyryp gutarýar“.
15 Näme üçin öküz hudaýyň – Apys gaçdy? Ol näme üçin durup bilmedi? Çünki ony Reb ýer bilen ýegsan etdi.
16 Köp esgerler büdredi, biri-biriniň üstüne ýykylyp: „Turuň, zalym gylyçdan gaçyp, öz halkymyza, dogduk mekanymyza dolanalyň“ diýdiler.
17 Ol ýerde: „Müsür patyşasy fyrown bir ýaňra, ol pursady elden sypdyrdy“ diýip gygyryň.
18 Ady Hökmürowan Reb bolan Patyşa şeýle diýýär: „Öz barlygymdan ant içýärin: biri geler – ol daglar içinde beýik Tabor dagy kimindir, deňiz ýakasyndaky Karmel dagy deýdir.
19 Eý, Müsüriň ilaty, goşuňy düw, sürgün edilersiň! Nop weýran bolar, ilatsyz bir haraba döner.
20 Müsür bir enaýyja göle bolsa-da, demirgazykdan oňa gögeýin çozar.
21 Hakyna tutulan esgerleri baga bakylan öküz kimin bolsa-da, olar-da yza dönüp, bilelikde gaçdylar. Öz orunlarynda durup bilmediler. Çünki başlaryna heläkçilik günleri, jezalandyryljak günleri ýetip geldi.
22 Duşman goşuny bilen hüjüm edende, ol süýrenip gaçýan ýylan ýaly haşşyldar. Duşman agaç çapýan deý Müsüre garşy eli paltaly çozar.
23 Gür bolsa-da, tokaýyny çaparlar, muny Reb aýdýar. Olar çekirtgelerden-de köpdür, hasaby ýok, san-sajaksyzdyr.
24 Müsür gyzlary uýada galar, demirgazyk halkynyň eline berler“.
25 Ysraýyl Hudaýy Hökmürowan Reb şeýle diýýär: „Men Tebes şäheriniň hudaýy Amony, fyrowny, Müsüri, onuň hudaýlaryny, patyşalaryny jezalandyraryn. Fyrowna bil baglanlary
26 olaryň janlarynyň kastyna çykan Babyl patyşasy Nebukadnesar bilen onuň serkerdeleriniň eline tabşyraryn. Şondan soň Müsür gadymkysy ýaly ýene ilatly bolar. Muny Reb aýdýar“.
27 Gorkma, eý, gulum Ýakup, howatyrlanma, eý, Ysraýyl! Çünki Men seni uzak ýerlerden, nesliňi sürgün edilen ýurdundan gutararyn. Ýakup yzyna dolanyp, dynç hem asuda bolar, indi ony hiç kim gorkuzmaz.
28 Gorkma, eý, gulum Ýakup, çünki Men seniň bilendirin. Seni aralaryna dargadan milletlerimiň baryny ýok etsem-de, seniň soňuňa çykmaryn. Emma saňa adalatly temmi bererin, seni jezasyz galdyrmaryn. Muny Reb aýdýar».