Yǐsàiyà以赛亚shū

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 43

1 Yǎgè雅各achuàngzào创造deYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列azàochéng造成dewèixiànzài现在rúcǐ如此shuōbùyào不要hàipà害怕yīnwèi因为jiùshúlecéngdemíngshàoshìshǔwǒde我的
2 cóngshuǐzhōngjīngguò经过tóngzàitàngguòjiāngshuǐmànguòcónghuǒzhōngxíngguòbèishāohuǒyán火焰yěbù也不zhezàishēnshàng
3 Yīnwèi因为shìYēhéhuá耶和华deshénshìYǐsèliè以色列deshèngzhědejiùzhǔ救主yǐjīng已经shǐ使Āijí埃及zuòdeshújiàshǐ使shí西dàitì代替
4 Yīnkànwéibǎowéizūnyòuyīnwǒ’àinǐ我爱你suǒyǐ所以shǐ使réndàitì代替shǐ使lièbāngréntìhuàn替换deshēngmìng生命
5 Bùyào不要hàipà害怕yīntóngzàilǐngdehòuyì后裔cóngdōngfāng东方láiyòucóngxīfāng西方zhāo
6 yàoduìběifāng北方shuōjiāochū交出láiDuìnánfāng南方shuōbùyào不要jūliú拘留Jiāngwǒde我的zhòngcóngyuǎnfāng远方dàilái带来jiāngwǒde我的zhòngcóngdelǐnghuí
7 Jiùshì就是fánchēngwéi称为míngxiàderénshìwéizìjǐ自己deróngyào荣耀chuàngzào创造deshìsuǒzuòchéngsuǒzàozuòde
8 yàojiāngyǒuyǎnérxiāyǒuěrérlóngdemíndōudàichūlai出来
9 Rènpíng任凭wànguójùjí聚集rènpíng任凭zhòngmínhuìhé会合qízhōng其中shéinéngjiāngshēngmíng声明bìngjiāngxiānqián先前deshìshuōgěiwǒmen我们tīngnetāmen他们kěyǐ可以dàichūjiànzhèng见证láixiǎnwéishìhuòzhě或者tāmen他们tīngjiàn听见biàn便shuōzhèshìzhēnde
10 Yēhéhuá耶和华shuōnǐmen你们shìwǒde我的jiànzhèng见证suǒjiǎnxuǎn拣选depúrén仆人shìzhèyàng这样biàn便kěyǐ可以zhīdao知道qiěxìnfú信服yòumíngbai明白jiùshì就是Yēhéhuá耶和华zàiyǐqián以前méiyǒu没有zhēnshén,(zhēnyuánwénzuòzàozuòdezàiyǐhòu以后méiyǒu没有
11 WéiyǒushìYēhéhuá耶和华chúyǐwài以外méiyǒu没有jiùzhǔ救主
12 céngzhǐshì指示céngzhěngjiù拯救céngshuōmíng说明Bìngqiě并且zàinǐmen你们zhōngjiān中间méiyǒu没有biéshénsuǒyǐ所以Yēhéhuá耶和华shuōnǐmen你们shìwǒde我的jiànzhèng见证shìshén
13 Zìcóng自从yǒurìzi日子yǐlái以来jiùshì就是shénShéiyěbù也不néngjiùréntuōlí脱离shǒuyàoxíngshìshéinéngzǔzhǐ阻止ne
14 Yēhéhuá耶和华nǐmen你们dejiùshúzhǔ救赎主Yǐsèliè以色列deshèngzhěrúcǐ如此shuōyīnnǐmen你们deyuángù缘故yǐjīng已经dǎfa打发réndàoBābǐlún巴比伦bìngqiě并且yàoshǐ使jiāderéntáomíndōuzuòzìjǐ自己yuèdechuánxialai下来
15 shìYēhéhuá耶和华nǐmen你们deshèngzhěshìchuàngzào创造Yǐsèliè以色列deshìnǐmen你们dejūnwáng
16 Yēhéhuá耶和华zàicānghǎizhōngkāidàozàidàshuǐ大水zhōngkāi
17 Shǐ使chēliàng车辆jūnbīngyǒngshì勇士dōuchūlai出来yītóng一同tǎngxiàbùzài不再qǐlai起来tāmen他们mièméihǎoxiàng好像xīmiè熄灭dedēnghuǒ灯火
18 Yēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōnǐmen你们bùyào不要niàncóngqián从前deshìyěbù也不yàosīxiǎng思想shídeshì
19 Kànyàozuòjiànxīnshìrújīn如今yàofāxiàn发现nǐmen你们qǐbù岂不zhīdao知道mazàikuàngkāidàolù道路zàishāmò沙漠Kāijiāng开江
20 dedezǒushòuzūnzhòng尊重gǒutuóniǎo鸵鸟rúcǐ如此yīnshǐ使kuàngyǒushuǐshǐ使shāmò沙漠yǒuhǎocìgěi赐给wǒde我的bǎixìng百姓wǒde我的xuǎnmín选民
21 Zhèbǎixìng百姓shìwéizìjǐ自己suǒzàodehǎoshùshuōwǒde我的měidé美德
22 Yǎgè雅各abìngméiyǒu没有qiúgàoYǐsèliè以色列adǎoyànfán
23 méiyǒu没有jiāngdeyángdàilái带来gěizuòfánméiyǒu没有yòngzūnjìng尊敬méiyǒu没有yīngòngshǐ使láoméiyǒu没有yīnrǔxiāng乳香shǐ使yànfán
24 méiyǒu没有yòngyínwéimǎichāngméiyǒu没有yòngdezhīyóushǐ使bǎodǎoshǐ使yīndezuì’è罪恶láoshǐ使yīndezuìnièyànfán
25 Wéiyǒuwéizìjǐ自己deyuángù缘故túmǒ涂抹deguòfànyěbù也不niàndezuì’è罪恶
26 yàotíxǐng提醒kěyǐ可以yītóng一同biànlùn辩论kěyǐ可以jiāngdechénmíngxiǎnwéi
27 deshǐzǔ始祖fànzuì犯罪deshīfu师傅wéibèi违背
28 Suǒyǐ所以yàoméishèngsuǒdeshǒulǐng首领shǐ使Yǎgè雅各chéngwéi成为zhòushǐ使Yǐsèliè以色列chéngwéi成为rǔmà辱骂