Yǐsàiyà以赛亚shū

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 8

1 Yēhéhuá耶和华duìshuōyīgè一个páirénsuǒyòngde,(huòzuòrénchángyòng常用dexiěshànghēiěrshālā沙拉shī。(Jiùshì就是luèlínqiǎngduó抢夺kuàidàodeyìsī意思
2 yàoyòngchéngshí诚实dejiànzhèngrén见证人jìsī祭司Bǐlì比利jiādeérzi儿子jiājìlù记录zhèshì
3 Yǐsàiyà以赛亚qīzi妻子yuánwénzuòxiānzhī先知tóngshìhuáiyùn怀孕shēngYēhéhuá耶和华jiùduìshuōgěimíngjiào名叫hēiěrshālā沙拉shī
4 Yīnwèi因为zàizhèxiǎohái小孩xiǎode晓得jiàojiàozhīxiāndecáibǎo财宝dezàishùwángmiànqián面前bānle
5 Yēhéhuá耶和华yòuxiǎoshuō
6 Zhèbǎixìng百姓yàn西luóhuǎnliúdeshuǐxǐyuè喜悦xùndeérzi儿子
7 Yīncǐ因此zhǔshǐ使fānténg翻腾deshuǐměngrán猛然chōngláijiùshì就是shùwángsuǒyǒu所有dewēishìmànguòyíqiè一切deshuǐdào水道zhǎngguòliǎng’àn两岸
8 chōngYóudà犹大Zhǎngfànlàn泛滥zhídào直到jǐngxiàng颈项nèiazhǎnkāi展开chìbǎng翅膀biànmǎndede
9 Lièguóderénmín人民rènpíng任凭nǐmen你们xuānrǎngzhōngpòhuài破坏Yuǎnfāng远方dezhòngrén众人dāngcè’ěr侧耳értīngRènpíng任凭nǐmen你们shùyāoláizhōngpòhuài破坏Nǐmen你们shùyāoláizhōngpòhuài破坏
10 Rènpíng任凭nǐmen你们tóngmóu同谋zhōngguīyǒuRènpíng任凭nǐmen你们yándìngzhōngbùchéng不成Yīnwèi因为shénwǒmen我们tóngzài
11 Yēhéhuá耶和华dànéng大能deshǒuzhǐjiàobùkě不可xíngzhèbǎixìng百姓suǒxíngdedàoduìzhèyàng这样shuō
12 Zhèbǎixìng百姓shuōtóngmóu同谋bèipàn背叛nǐmen你们bùyào不要shuōtóngmóu同谋bèipàn背叛Tāmen他们suǒdenǐmen你们bùyào不要yěbù也不yàowèijù畏惧
13 DànyàozūnwànjūnzhīYēhéhuá耶和华wéishèngwéinǐmen你们suǒdāngdesuǒdāngwèijù畏惧de
14 zuòwéi作为shèngsuǒQuèxiàngYǐsèliè以色列liǎngjiāzuòbànjiǎodeshítou石头diēréndepánshíXiànglěngdejūmín居民zuòwéi作为juāntào圈套wǎngluó
15 Xǔduō许多rénzàishàngbànjiǎodiēdǎoérqiě而且diēsuìbìngxiànrù陷入wǎngluóbèichánzhù
16 yàojuànshūzàiméntú门徒zhōngjiān中间fēngzhùxùnhuì
17 yàoděnghòu等候yǎnmiànbùgù不顾Yǎgè雅各jiādeYēhéhuá耶和华yàoyǎngwàng
18 KànYēhéhuá耶和华suǒgěiwǒde我的érnǚ儿女jiùshì就是cóngzhùzàixí’ānshān锡安山wànjūnzhīYēhéhuá耶和华láidezàiYǐsèliè以色列zhōngzuòwéi作为yùzhào预兆qíjì奇迹
19 Yǒurén有人duìnǐmen你们shuōdāngqiúwènnàxiē那些jiāoguǐdexíngwūshù巫术dejiùshì就是shēngyīn声音miánmányányǔ言语wēideNǐmen你们biàn便huídá回答shuōbǎixìng百姓bùdàng不当qiúwènzìjǐ自己deshénmawéihuórénqiúwènrénne
20 Réndāngxùnhuìwéibiāozhǔn标准Tāmen他们suǒshuōderuòxiāngfú相符bùdé不得jiànchénguāng
21 Tāmen他们jīngguò经过zhèdeshòujiānnán艰难shòujī’è饥饿Jī’è饥饿deshíhòu的时候xīnzhōng心中jiāozàozhòumà咒骂zìjǐ自己dejūnwángzìjǐ自己deshén
22 Yǎngguānshàngtiāncháxiàdebùliào不料jìnshìjiānnán艰难hēi’àn黑暗yōu’àn幽暗detòngkǔ痛苦Tāmen他们bèigǎnhēidehēi’àn黑暗zhōng