Yǐxījié以西结shū

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

-Reset+

Chapter 11

1 Língjiāngjǔqǐ举起dàidàoYēhéhuá耶和华diàn殿xiàngdōng向东dedōngménShéizhīzàiménkǒu门口yǒuèrshíwǔ二十五gèrén个人jiànqízhōng其中yǒumínjiān民间deshǒulǐng首领shuòdeérzi儿子deérzi儿子
2 Yēhéhuá耶和华duìshuōrénazhèjiùshì就是túmóu图谋zuìnièderénzàizhèchéngzhōnggěirénshèěmóu
3 Tāmen他们shuōgàifángwū房屋deshíhòu的时候shàngwèi尚未línjìn临近Zhèchéngshìguōwǒmen我们shìròu
4 Rénayīncǐ因此dāngshuōyùyán预言shuōyùyán预言gōngjī攻击tāmen他们
5 Yēhéhuá耶和华delíngjiàngzàishēnshàngduìshuōdāngshuōYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōYǐsèliè以色列jiāanǐmen你们kǒuzhōngsuǒshuōdexīnlǐ心里suǒxiǎngdedōuzhīdao知道
6 Nǐmen你们zàizhèchéngzhōngshārén杀人zēngduō增多shǐ使bèishāderénchōngmǎn充满jiēdào街道
7 Suǒyǐ所以zhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōnǐmen你们shāzàichéngzhòngdì中的rénjiùshì就是ròuzhèchéngjiùshì就是guōNǐmen你们quèyàocóngqízhōng其中bèidàichūqù出去
8 Nǐmen你们dāojiànshǐ使dāojiànlíndàonǐmen你们ZhèshìzhǔYēhéhuá耶和华shuōde
9 cóngzhèchéngzhōngdàichūnǐmen你们jiāozàiwài在外bāngréndeshǒuzhōngqiěyàozàinǐmen你们zhōngjiān中间shīxíng施行shěnpàn审判
10 Nǐmen你们dǎozàidāoxiàzàiYǐsèliè以色列dejìngjiè境界shěnpàn审判nǐmen你们nǐmen你们jiùzhīdao知道shìYēhéhuá耶和华
11 Zhèchéngzuònǐmen你们deguōnǐmen你们yěbù也不zuòqízhōng其中deròuzàiYǐsèliè以色列dejìngjiè境界shěnpàn审判nǐmen你们
12 Nǐmen你们jiùzhīdao知道shìYēhéhuá耶和华Yīnwèi因为nǐmen你们méiyǒu没有zūnxíngwǒde我的méiyǒu没有shùncóng顺从wǒde我的diǎnzhāngquèsuícóngnǐmen你们wéilièguódeěguī
13 zhèngshuōyùyán预言deshíhòu的时候deérzi儿子leYúshì于是zàidedàshēng大声hūjiào呼叫shuōāiZhǔYēhéhuá耶和华ayàojiāngYǐsèliè以色列shèngxià剩下derénmièjué灭绝jìngjìnma
14 Yēhéhuá耶和华dehuà的话líndàoshuō
15 Rénalěngdejūmín居民duìdedìxiōng弟兄deběndeqīnshǔ亲属Yǐsèliè以色列quánjiājiùshì就是duìdàzhòng大众shuōnǐmen你们yuǎnlí远离Yēhéhuá耶和华Zhèdeshìcìgěi赐给wǒmen我们wéide
16 Suǒyǐ所以dāngshuōYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōsuījiāngYǐsèliè以色列quánjiāyuǎnyuǎnqiānyí迁移dàolièguózhōngjiāngtāmen他们fēnsàn分散zàilièbāngnèiháiyàozàitāmen他们suǒdàodelièbāngzànzuòtāmen他们deshèngsuǒ
17 dāngshuōzhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōcóngwànmínzhōngzhāonǐmen你们cóngfēnsàn分散delièguónèi国内jùjí聚集nǐmen你们yòuyàojiāngYǐsèliè以色列decìgěi赐给nǐmen你们
18 Tāmen他们dàonàlǐ到那里cóngqízhōng其中chúdiàoyíqiè一切zēngyànde
19 yàoshǐ使tāmen他们yǒuhéyī合一dexīnyàojiāngxīnlíngfàngzài放在tāmen他们lǐmiàn里面yòucóngtāmen他们ròutǐ肉体zhōngchúdiàoshíxīncìgěi赐给tāmen他们ròuxīn
20 Shǐ使tāmen他们shùncóng顺从wǒde我的jǐnshǒuzūnxíngwǒde我的diǎnzhāngTāmen他们yàozuòwǒde我的zǐmín子民yàozuòtāmen他们deshén
21 Zhìyú至于nàxiē那些xīnzhōng心中suícóngzēngyànzhīdezhàotāmen他们suǒxíngdebàoyìng报应zàitāmen他们tóushàngZhèshìzhǔYēhéhuá耶和华shuōde
22 Yúshì于是zhǎnkāi展开chìbǎng翅膀lúnzi轮子dōuzàitāmen他们pángbiān旁边Zàitāmen他们yǐshàng以上yǒuYǐsèliè以色列shénderóngyào荣耀
23 Yēhéhuá耶和华deróngyào荣耀cóngchéngzhōngshàngshēng上升tíngzàichéngdōngdezuòshānshàng
24 Língjiāngjǔqǐ举起zàiyìxiàng异象zhōngjièzheshéndelíngjiāngdàijìnjiādededàobèiderénnàli那里suǒjiàndeyìxiàng异象jiùshàngshēng上升le
25 biàn便jiāngYēhéhuá耶和华suǒzhǐshì指示wǒde我的yíqiè一切shìdōushuōgěibèideréntīng