Yǐxījié以西结shū

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 44

1 yòudàihuídào回到shèngdì圣地cháodōngdewàiménménguānbì关闭le
2 Yēhéhuá耶和华duìshuōzhèménbìxū必须guānbì关闭bùkě不可chǎngkāi敞开shéiyěbù也不yóuqízhōng其中jìnrù进入Yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshényǐjīng已经yóuqízhōng其中jìnrù进入suǒyǐ所以bìxū必须guānbì关闭
3 Zhìyú至于wángànwángdewèifēnzuòzàinèizàiYēhéhuá耶和华miànqián面前chībǐngyóuzhèméndelángéryóucǐ由此érchū
4 yòudàiyóuběiménláidào来到diàn殿qiánguānkàn观看jiànYēhéhuá耶和华deróngguāngchōngmǎn充满Yēhéhuá耶和华dediàn殿jiùzàide
5 Yēhéhuá耶和华duìshuōrénaduìsuǒshuōYēhéhuá耶和华diàn殿zhòngdì中的yíqiè一切diǎnzhāngfǎzé法则yàofàngzài放在xīnshàngyòngyǎnkàn眼看yòngěrtīngbìngyàoliúxīn留心diàn殿shèngdì圣地yíqiè一切chūrù出入zhīchǔ
6 yàoduìbèideYǐsèliè以色列jiāshuōzhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōYǐsèliè以色列jiāanǐmen你们xíngyíqiè一切zēngdeshìdānggòule
7 Nǐmen你们wǒde我的shíwù食物jiùshì就是zhīyóuxuèxiànshàngdeshíhòu的时候jiāngshēnxīnwèishòugēlǐ割礼dewàibāngrén外邦人lǐngjìnwǒde我的shèngdì圣地diànlewǒde我的diàn殿Yòubèilewǒde我的yuēzàinǐmen你们yíqiè一切zēngdeshìshàngjiāshàng加上zhèyīcéng一层
8 Nǐmen你们méiyǒu没有kānshǒu看守wǒde我的shèngquèpàibié派别rénzàishèngdì圣地nǐmen你们kānshǒu看守suǒfēnfù吩咐nǐmen你们de
9 ZhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōYǐsèliè以色列zhòngdì中的wàibāngrén外邦人jiùshì就是shēnxīnwèishòugēlǐ割礼dedōubùkě不可wǒde我的shèngdì圣地
10 DāngYǐsèliè以色列rénzǒudeshíhòu的时候yǒulì有利wèirényuǎnlí远离jiùshì就是zǒulíkāi离开suícóngtāmen他们deǒuxiàng偶像tāmen他们dàndāngzìjǐ自己dezuìniè
11 Rán’ér然而tāmen他们zàiwǒde我的shèngdì圣地dāngzhàoguǎndiàn殿ménzàidiàn殿zhōnggòngzhí供职wéimínzǎishā宰杀fánshēnghépíng和平ānshēngzhànzàimínqiáncìhòu伺候tāmen他们
12 Yīnwèi因为zhèxie这些wèiréncéngzàiǒuxiàng偶像qiáncìhòu伺候zhèmínchéngleYǐsèliè以色列jiāzuìnièdebànjiǎoshí绊脚石suǒyǐ所以xiàngtāmen他们shìtāmen他们dàndāngzìjǐ自己dezuìnièZhèshìzhǔYēhéhuá耶和华shuōde
13 Tāmen他们bùkě不可qīnjìn亲近gěigòngjìsī祭司dezhífēnyěbù也不āijìn挨近wǒde我的jiànshèngjiùshì就是zhìshèngdeTāmen他们quèyàodàndāngzìjǐ自己dexiūrù羞辱suǒxíngzēngzhīshìdebàoyìng报应
14 Rán’ér然而yàoshǐ使tāmen他们kānshǒu看守diàn殿bànlǐ办理qízhōng其中deyíqiè一切shìbìngzuònèiyíqiè一切dàngzuò当作zhīgōng
15 Yǐsèliè以色列rénzǒulíkāi离开wǒde我的shíhou时候jìsī祭司wèirénSǎdū撒督dezǐsūn子孙réngkānshǒu看守wǒde我的shèngsuǒTāmen他们qīnjìn亲近shìfèngbìngqiě并且shìzàimiànqián面前jiāngzhīyóuxuèxiàngěiZhèshìzhǔYēhéhuá耶和华shuōde
16 Tāmen他们jìnrù进入wǒde我的shèngsuǒjiùjìn就近wǒde我的zhuōqiánshìfèngshǒusuǒfēnfù吩咐de
17 Tāmen他们jìnnèiyuàn内院ménchuān穿Zàinèi在内yuànméndiàn殿nèigòngzhí供职deshíhòu的时候bùkě不可chuān穿yángmáo羊毛yīfu衣服
18 Tāmen他们tóushàngyàodàiguǒtóujīn头巾yāochuān穿kùzi裤子Bùkě不可chuān穿shǐ使shēntǐ身体chūhàndeyīfu衣服
19 Tāmen他们chūdàowàiyuàndemínnàli那里dāngtuōxiàgòngzhí供职deyīfu衣服fàngzài放在shèngnèichuān穿shàngbiéde别的yīfu衣服miǎnde免得yīnshèngshǐ使mínchéngshèng
20 Bùkě不可tóuyěbù也不róngliǔchángchángzhījiǎn
21 Jìsī祭司jìnnèiyuàn内院deshíhòu的时候dōubùkě不可hējiǔ喝酒
22 Bùkě不可guǎfu寡妇bèixiūdefùrén妇人wéizhīYǐsèliè以色列hòuyì后裔zhòngdì中的chǔnǚ处女huòshì或是jìsī祭司yíliú遗留deguǎfu寡妇
23 Tāmen他们yàoshǐ使wǒde我的mínzhīdao知道shèngdefēnbié分别yòushǐ使tāmen他们fēnbiàn分辨jiéjìng洁净dejiéjìng洁净de
24 Yǒuzhēngsòngdeshìtāmen他们yīngdāng应当zhànpànduàn判断yàoànwǒde我的diǎnzhāngpànduàn判断Zàiyíqiè一切dejiéqī节期shǒuwǒde我的tiáolì条例wǒde我的ānxírì安息日wéishèng
25 Tāmen他们bùkě不可āijìn挨近sǐshī死尸zhānrǎn沾染zìjǐ自己zhīwéifùqīn父亲mǔqīn母亲érzi儿子nǚ’ér女儿dìxiōng弟兄wèijiàréndejiěmèi姐妹zhānrǎn沾染zìjǐ自己
26 Jìsī祭司jiéjìng洁净zhīhòu之后zàijìsuàn计算
27 Dāngjìnnèiyuàn内院jìnshèngsuǒzàishèngsuǒzhōngshìfèngderìzi日子yàowéizìjǐ自己xiànshúzuì赎罪ZhèshìzhǔYēhéhuá耶和华shuōde
28 Jìsī祭司yǒuchǎnyè产业shìtāmen他们dechǎnyè产业Bùkě不可zàiYǐsèliè以色列zhōnggěitāmen他们shìtāmen他们de
29 shúzuì赎罪shúqiāntāmendōu他们都kěyǐ可以chīYǐsèliè以色列zhōngyíqiè一切yǒngxiàndedōuyàoguītāmen他们
30 Shǒuxiān首先chūshúzhīyíqiè一切suǒxiàndegòngdōuyàoguīgěijìsī祭司Nǐmen你们yàoyòngchūshúdemàizi麦子miàngěijìsī祭司Zhèyàng这样fúqì福气jiùlíndàonǐmen你们dejiāle
31 Wúlùn无论shìniǎoshìshòufándehuòshì或是sīliè撕裂dejìsī祭司dōubùkě不可chī