Yǐxījié以西结shū

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 41

1 dàidàodiàn殿nàli那里liángqiángzhùzhèmiànhòuliùzhǒumiànhòuliùzhǒukuānzhǎiyùhuì与会xiāngtóng相同
2 Ménkǒu门口kuānshízhǒuMénliǎngpáng两旁zhèbiān这边zhǒunàbian那边zhǒuliángdiàn殿chángsìshí四十zhǒukuānèrshí二十zhǒu
3 dàonèidiàn殿liángqiángzhùhòuèrzhǒuMénkǒu门口kuānliùzhǒuménliǎngpáng两旁kuānzhǒu
4 liángnèidiàn殿chángèrshí二十zhǒukuānèrshí二十zhǒuduìshuōzhèshìzhìshèngsuǒ
5 yòuliángdiàn殿qiánghòuliùzhǒuWéizhediàn殿yǒupángkuānzhǒu
6 Pángyǒusāncéngcéngdiéérshàngměicéngpáiliè排列sānshí三十jiānPángdeliángzàidiàn殿qiángkǎnshàngmiǎnde免得chārù插入diàn殿qiáng
7 Zhèwéidiàn殿depángyuègāoyuèkuānYīnpángwéidiàn殿xuándiéérshàngsuǒyǐ所以yuèshàngyuèkuāncóngxiàyīcéng一层yóuzhōngyīcéng一层dàoshàngyīcéng一层
8 yòujiànwéizhediàn殿yǒugāoyuètáiPángdegēngāogān竿jiùshì就是liùzhǒu
9 PángdewàiqiánghòuzhǒuPángzhīwài之外háiyǒu还有de
10 Zàipáng在旁duìmiàn对面defángwū房屋zhōngjiān中间yǒukōngdekuānèrshí二十zhǒu
11 Pángdeméndōuxiàngdeménxiàngběi向北ménxiàngnán向南Zhōuwéi周围dedekuānzhǒu
12 Zàixīmiàn西面kōngdezhīhòu之后yǒufángzi房子kuānqīshí七十zhǒuchángjiǔshí九十zhǒuqiángwéihòuzhǒu
13 Zhèyàng这样liángdiàn殿chángyībǎi一百zhǒuyòuliángkōngdefángzi房子bìngqiánggòngchángyībǎi一百zhǒu
14 Diàn殿deqiánmian前面liǎngpáng两旁dekōngdekuānyībǎi一百zhǒu
15 liángkōngdehòumian后面defángzi房子bìngliǎngpáng两旁delóulánggòngchángyībǎi一百zhǒu
16 Nèidiàn殿yuànlángménjiànyánjǐndechuānglíngbìngduìzheménjiàndesāncénglóulángcóngdedàochuānglíngchuānglíngdōuyǒu),
17 Zhídào直到ményǐshàng以上jiùshì就是dàonèidiàn殿wàidiàn殿nèiwàiwéiqiáng围墙dōuànchǐcun尺寸yòngmùbǎn木板zhē
18 Qiángshàngdiāokè雕刻zōngshùMěièrzhōngjiān中间yǒuzōngshùměiyǒuèrliǎn
19 Zhèbiān这边yǒurén有人liǎnxiàngzhezōngshùnàbian那边yǒushīzi狮子liǎnxiàngzhezōngshùdiàn殿nèizhōuwéi周围dōushìrúcǐ如此
20 Cóngdezhìményǐshàng以上dōuyǒuzōngshùDiàn殿qiángjiùshì就是zhèyàng这样
21 Diàn殿deménzhùshìfāngdeZhìshèngsuǒdeqiánmian前面xíngzhuàng形状diàn殿dexíngzhuàng形状yíyàng一样
22 Tánshìmùtou木头zuòdegāosānzhǒuchángèrzhǒuTánjiǎotánmiànbìngpángdōushìmùtou木头zuòdeduìshuōzhèshìYēhéhuá耶和华miànqián面前dezhuōzi桌子
23 Diàn殿zhìshèngsuǒdeményǒuliǎngshàn
24 MěishànfēnliǎngshànzhèliǎngshànshìzhédiédeZhèbiān这边ménfēnliǎngshànnàbian那边ménfēnliǎngshàn
25 Diàn殿deménshànshàngdiāokè雕刻zōngshùzàiqiángshàngdeyìbān一般Zàiwài在外tóulángqiányǒujiàn
26 Lángzhèbiān这边nàbian那边dōuyǒuyánjǐndechuānglíngzōngshùDiàn殿depángjiànjiùshì就是zhèyàng这样