Yǐxījié以西结shū

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 40

1 Wǒmen我们bèiluèdì’èrshí第二十niánlěngchénggōnghòushísì十四niánzhèngzài正在niánchū年初yuèzhīchūshíYēhéhuá耶和华delíngyuánwénzuòshǒujiàngzàishēnshàngdàidàoYǐsèliè以色列de
2 Zàishéndeyìxiàng异象zhōngdàidàoYǐsèliè以色列deānzhì安置zàizhìgāo至高deshānshàngZàishānshàngdenánbiān南边yǒufǎngfú仿佛zuòchéngjiànlì建立
3 dàidàonàlǐ到那里jiànyǒurényánsè颜色yuánwénzuòxíngzhuàng形状tóngshǒushéngliángdù量度degān竿zhànzàiménkǒu门口
4 rénduìshuōrénafánsuǒzhǐshì指示dedōuyàoyòngyǎnkàn眼看yòngěrtīngbìngyàofàngzài放在xīnshàngdàidàozhèlǐ这里láiwéiyàozhǐshì指示Fánsuǒjiàndedōuyàogàosu告诉Yǐsèliè以色列jiā
5 jiàndiàn殿wéiyǒuqiángrénshǒu人手liángdù量度degān竿chángliùzhǒuměizhǒushìzhǒulíngzhǎngTāyòng他用gān竿liángqiánghòugān竿gāogān竿
6 dàole到了cháodōngdeménjiùshàngmén上门detáijiē台阶liángméndezhèjiànkuāngān竿Yòuliángméndejiànkuāngān竿
7 Yòuyǒuwèifángměifángchánggān竿kuāngān竿xiānggé相隔zhǒuMénjiànjiùshì就是āizhexiàngdiàn殿delángménjiànkuāngān竿
8 yòuliángxiàngdiàn殿méndelángkuāngān竿
9 Yòuliángménláng门廊kuānzhǒuqiángzhùhòuèrzhǒuméndelángxiàngzhediàn殿
10 Dōngméndòngyǒuwèifángzhèpángsānjiānpángsānjiāndōushìyíyàng一样dechǐcun尺寸Zhèbiān这边dezhùzi柱子nàbian那边dezhùzi柱子shìyíyàng一样dechǐcun尺寸
11 liángménkǒu门口kuānshízhǒuchángshísān十三zhǒu
12 Wèifángqiánzhǎnchū展出dejìngjiè境界zhèbiān这边zhǒunàbian那边zhǒuWèifángzhèbiān这边liùzhǒunàbian那边liùzhǒu
13 Yòuliángméndòngcóngzhèwèifángdǐng房顶dehòuyándàowèifángdǐng房顶dehòuyánkuānèrshíwǔ二十五zhǒuWèifángménménxiāngduì相对
14 Yòuliángliángyuánwénzuòzàolángliùshí六十zhǒuqīshí七十jīngzuòèrshí二十zhǒu),qiángzhùwàishìyuànzi院子yǒulángwéijièzàiméndòngliǎngbiān
15 Cóngdàmén大门kǒudàonèilángqiángòngwǔshí五十zhǒu
16 Wèifángméndòngliǎngpáng两旁zhùjiānbìnglángdōuyǒuyánjǐndechuānglíngLǐbiān里边dōuyǒuchuānglíngzhùshàngyǒudiāokè雕刻dezōngshù
17 dàidàowàiyuànjiànyuàndewéiyǒushídeshídìshang地上yǒuwūzi屋子sānshí三十jiān
18 shídejiùshì就是ǎishídezàiméndòngliǎngpáng两旁méndòngdechángduǎn长短wéi
19 cóngxiàménliángdàonèiyuàn内院wàigòngkuānyībǎi一百zhǒudōngmiàn东面běimiàn北面dōushìrúcǐ如此
20 liángwàiyuàncháoběideménchángkuānruògān若干
21 MéndòngdewèifángzhèpángsānjiānpángsānjiānMéndòngdezhùzi柱子lángdìyī第一méndechǐcun尺寸yíyàng一样Méndòngchángwǔshí五十zhǒukuānèrshíwǔ二十五zhǒu
22 chuānglínglángbìngdiāokè雕刻dezōngshùcháodōngdeménchǐcun尺寸yíyàng一样Dēngcéngtáijiē台阶shàngdàozhèménqiánmian前面yǒuláng
23 Nèiyuàn内院yǒuménzhèménxiāngduì相对běimiàn北面dōngmiàn东面dōushìrúcǐ如此cóngzhèménliángdàoméngòngyībǎi一百zhǒu
24 dàiwǎngnánjiàncháonányǒuményòuzhàoxiānqián先前dechǐcun尺寸liángméndòngdezhùzi柱子láng
25 Méndòngliǎngpáng两旁lángdezhōuwéi周围dōuyǒuchuānglíngxiānliángdechuānglíngyíyàng一样Méndòngchángwǔshí五十zhǒukuānèrshíwǔ二十五zhǒu
26 Dēngcéngtáijiē台阶shàngdàozhèménqiánmian前面yǒulángZhùshàngyǒudiāokè雕刻dezōngshùzhèbiān这边nàbian那边
27 Nèiyuàn内院cháonányǒuménCóngzhèménliángdàocháonándeméngòngyībǎi一百zhǒu
28 dàicóngnánméndàonèiyuàn内院jiùzhàoxiānqián先前dechǐcun尺寸liángnánmén
29 Wèifángzhùzi柱子bìnglángdōuzhàoxiānqián先前dechǐcun尺寸Méndòngliǎngpáng两旁lángdezhōuwéi周围dōuyǒuchuānglíngMéndòngchángwǔshí五十zhǒukuānèrshíwǔ二十五zhǒu
30 Zhōuwéi周围yǒulángchángèrshíwǔ二十五zhǒukuānzhǒu
31 Lángcháozhe朝着wàiyuànzhùshàngyǒudiāokè雕刻dezōngshùDēngcéngtáijiē台阶shàngdàozhèmén
32 dàidàonèiyuàn内院dedōngmiàn东面jiùzhàoxiānqián先前dechǐcun尺寸liángdōngmén
33 Wèifángzhùzi柱子bìnglángdōuzhàoxiānqián先前dechǐcun尺寸Méndòngliǎngpáng两旁lángdezhōuwéi周围dōuyǒuchuānglíngMéndòngchángwǔshí五十zhǒukuānèrshíwǔ二十五zhǒu
34 Lángcháozhe朝着wàiyuànMéndòngliǎngpáng两旁dezhùzi柱子dōuyǒudiāokè雕刻dezōngshùDēngcéngtáijiē台阶shàngdàozhèmén
35 dàidàoběiménjiùzhàoxiānqián先前dechǐcun尺寸liángmén
36 Jiùshì就是liángwèifángzhùzi柱子bìnglángMéndòngzhōuwéi周围dōuyǒuchuānglíngMéndòngchángwǔshí五十zhǒukuānèrshíwǔ二十五zhǒu
37 Lángzhùcháozhe朝着wàiyuànMéndòngliǎngpáng两旁dezhùzi柱子dōuyǒudiāokè雕刻dezōngshùDēngcéngtáijiē台阶shàngdàozhèmén
38 Méndòngdezhùpángyǒuwūzi屋子ménJìsī祭司yuánwénzuòtāmen他们zàinàli那里fánshēng
39 Zàiménláng门廊nèizhèbiān这边yǒuliǎngzhāngzhuōzi桌子nàbian那边yǒuliǎngzhāngzhuōzi桌子zàishàngkěyǐ可以zǎishā宰杀fánshēngshúzuì赎罪shēngshúqiānshēng
40 Shàngdàocháoběideménkǒu门口zhèbiān这边yǒuliǎngzhāngzhuōzi桌子ménláng门廊nàbian那边yǒuliǎngzhāngzhuōzi桌子
41 Ménzhèbiān这边yǒuzhāngzhuōzi桌子nàbian那边yǒuzhāngzhuōzi桌子gòngzhāngZàishàngjìsī祭司zǎishā宰杀xīshēng牺牲
42 Wéifánshēngyǒuzhāngzhuōzi桌子shìzáoguòdeshítou石头zuòchéngdechángzhǒubànkuānzhǒubàngāozhǒuJìsī祭司jiāngzǎishā宰杀fánshēnghépíng和平ānshēngsuǒyòngdemǐnfàngzài放在shàng
43 Yǒugōuzi钩子kuānzhǎngdīngzàilángnèidewéiZhuōzi桌子shàngyǒuxīshēng牺牲deròu
44 Zàiběiménpángnèiyuàn内院yǒuwūzi屋子wéigēchàng歌唱derénérshèZhèwūzi屋子cháonánZàinánménpángyòuyǒujiāncháoběinányuánwénzuòdōng)。
45 duìshuōzhècháonándewūzi屋子shìwéikānshǒu看守diàn殿dejìsī祭司
46 cháoběidewūzi屋子shìwéikānshǒu看守jìtán祭坛dejìsī祭司Zhèxie这些jìsī祭司shìwèirénzhōngSǎdū撒督dezǐsūn子孙jìnqiánláishìfèngYēhéhuá耶和华de
47 yòuliángnèiyuàn内院chángyībǎi一百zhǒukuānyībǎi一百zhǒushìjiànfāngdeJìtán祭坛zàidiàn殿qián
48 Yúshì于是dàidàodiàn殿qiándelángliánglángdeqiángzhùZhèmiànhòuzhǒumiànhòuzhǒuMénliǎngpáng两旁zhèbiān这边sānzhǒunàbian那边sānzhǒu
49 LángZǐcháng子长èrshí二十zhǒukuānshíyī十一zhǒuShànglángyǒutáijiē台阶Kàojìn靠近qiángzhùyòuyǒuzhùzi柱子zhèbiān这边gēnnàbian那边gēn