Yǐxījié以西结shū

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 20

1 Dìqī第七niánwǔyuè五月chūshíyǒuYǐsèliè以色列dejǐge几个zhǎnglǎo长老láiqiúwènYēhéhuá耶和华zuòzàimiànqián面前
2 Yēhéhuá耶和华dehuà的话líndàoshuō
3 Rénayàogàosu告诉Yǐsèliè以色列dezhǎnglǎo长老shuōzhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōnǐmen你们láishìqiúwènmazhǔYēhéhuá耶和华shuōzhǐzhewǒde我的yǒngshēngshìbèinǐmen你们qiúwèn
4 Rénayàoshěnwèn审问shěnwèn审问tāmen他们madāngshǐ使tāmen他们zhīdao知道tāmen他们liènàxiē那些zēngdeshì
5 Duìtāmen他们shuōzhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōdāngjiǎnxuǎn拣选Yǐsèliè以色列xiàngYǎgè雅各jiādehòuyì后裔shìzàiĀijí埃及dejiāngzìjǐ自己xiàngtāmen他们xiǎnxiàn显现shuōshìYēhéhuá耶和华nǐmen你们deshén
6 xiàngtāmen他们shìlǐngtāmen他们chūĀijí埃及dedàowéitāmen他们chákàn察看deliúnǎizhīdedezàiwànguózhōngshìyǒuróngyào荣耀de
7 duìtāmen他们shuōnǐmen你们rényàopāoqì抛弃yǎnsuǒxǐ’ài喜爱zēngzhībùkě不可yīnĀijí埃及deǒuxiàng偶像diànzìjǐ自己shìYēhéhuá耶和华nǐmen你们deshén
8 Tāmen他们quèbèikěntīngcóng听从pāoqì抛弃tāmen他们yǎnsuǒxǐ’ài喜爱zēngzhīlíqì离弃Āijí埃及deǒuxiàng偶像jiùshuōyàojiāngwǒde我的fèn忿qīngzàitāmen他们shēnshàngzàiĀijí埃及dexiàngtāmen他们chéngjiù成就zhōngsuǒdìngde
9 quèwéimíngdeyuángù缘故méiyǒu没有zhèyàng这样xíngmiǎnde免得míngzàitāmen他们suǒzhùdelièguórényǎnqián眼前bèixièdú亵渎lǐngtāmen他们chūĀijí埃及dezàizhèlièguóréndeyǎnqián眼前jiāngzìjǐ自己xiàngtāmen他们xiǎnxiàn显现
10 Zhèyàng这样jiùshǐ使tāmen他们chūĀijí埃及delǐngtāmen他们dàokuàng
11 Jiāngwǒde我的cìgěi赐给tāmen他们jiāngwǒde我的diǎnzhāngzhǐshì指示tāmen他们Rénruòzūnxíngjiùyīncǐ因此huózhe活着
12 Yòujiāngwǒde我的ānxírì安息日cìgěi赐给tāmen他们hǎozài好在tāmen他们zhōngjiān中间wéizhèngjù证据shǐ使tāmen他们zhīdao知道Yēhéhuá耶和华shìjiàotāmen他们chéngwéi成为shèngde
13 Yǐsèliè以色列jiāquèzàikuàngbèishùncóng顺从wǒde我的yànwǒde我的diǎnzhāngrénruòzūnxíngjiùyīncǐ因此huózhe活着),dàdà大大gānfànwǒde我的ānxírì安息日jiùshuōyàozàikuàngjiāngwǒde我的fèn忿qīngzàitāmen他们shēnshàngmièjué灭绝tāmen他们
14 quèwéimíngdeyuángù缘故méiyǒu没有zhèyàng这样xíngmiǎnde免得wǒde我的míngzàilǐngtāmen他们chūĀijí埃及delièguórényǎnqián眼前bèixièdú亵渎
15 Bìngqiě并且zàikuàngxiàngtāmen他们shìlǐngtāmen他们jìnrù进入suǒcìgěi赐给tāmen他们liúnǎizhīdedezàiwànguózhōngshìyǒuróngyào荣耀de
16 Yīnwèi因为tāmen他们yànwǒde我的diǎnzhāngshùncóng顺从wǒde我的gānfànwǒde我的ānxírì安息日tāmen他们dexīnsuícóngzìjǐ自己deǒuxiàng偶像
17 Suīrán虽然rúcǐ如此yǎnréngtāmen他们huǐmiè毁灭tāmen他们bùzài不在kuàngjiāngtāmen他们mièjué灭绝jìngjìn
18 zàikuàngduìtāmen他们deérnǚ儿女shuōbùyào不要zūnxíngnǐmen你们fùqīn父亲debùyào不要jǐnshǒutāmen他们deěguīyěbù也不yàoyīntāmen他们deǒuxiàng偶像diànzìjǐ自己
19 shìYēhéhuá耶和华nǐmen你们deshénnǐmen你们yàoshùncóng顺从wǒde我的jǐnshǒuzūnxíngwǒde我的diǎnzhāng
20 Qiěwǒde我的ānxírì安息日wéishèngZhèzàinǐmen你们zhōngjiān中间wéizhèngjù证据shǐ使nǐmen你们zhīdao知道shìYēhéhuá耶和华nǐmen你们deshén
21 Zhǐshì只是tāmen他们deérnǚ儿女bèishùncóng顺从wǒde我的yěbù也不jǐnshǒuzūnxíngwǒde我的diǎnzhāngrénruòzūnxíngjiùyīncǐ因此huózhe活着),gānfànwǒde我的ānxírì安息日jiùshuōyàojiāngwǒde我的fèn忿qīngzàitāmen他们shēnshàngzàikuàngxiàngtāmen他们chéngjiù成就zhōngsuǒdìngde
22 Suīrán虽然rúcǐ如此quèwéimíngdeyuángù缘故suōshǒuméiyǒu没有zhèyàng这样xíngmiǎnde免得wǒde我的míngzàilǐngtāmen他们chūĀijí埃及delièguórényǎnqián眼前bèixièdú亵渎
23 Bìngqiě并且zàikuàngxiàngtāmen他们shìbìjiāng必将tāmen他们fēnsàn分散zàilièguósǎnzàilièbāng
24 Yīnwèi因为tāmen他们zūnxíngwǒde我的diǎnzhāngjìngyànwǒde我的gānfànwǒde我的ānxírì安息日yǎnyǎngwàngtāmen他们fùqīn父亲deǒuxiàng偶像
25 rèntāmen他们zūnxíngměidejǐnshǒubùnéng不能shǐ使rénhuózhe活着deěguī
26 Yīntāmen他们jiāngyíqiè一切tóushēngdejīnghuǒjiùrèn就任píngtāmen他们zàizhègòngxiàndeshìshàngdiànzìjǐ自己hǎojiàotāmen他们qīliáng凄凉shǐ使tāmen他们zhīdao知道shìYēhéhuá耶和华
27 Rénayàogàosu告诉Yǐsèliè以色列jiāshuōzhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōnǐmen你们delièzàidézuì得罪wǒde我的shìshàngxièdú亵渎
28 Yīnwèi因为lǐngtāmen他们dàole到了shìyìngxǔ应许cìgěi赐给tāmen他们dedetāmen他们kànjiàn看见gāoshān高山màomì茂密shùjiùzàinàli那里xiànfèngshàngfānù发怒degòngzàinàli那里fénshāo焚烧xīnxiāngdeshēngbìngjiāoshàngdiàn
29 jiùduìtāmen他们shuōnǐmen你们suǒshàngdegāochǔjiàoshénme什么negāochǔdemíngzi名字jiàozhídào直到jīnrì今日
30 Suǒyǐ所以yàoduìYǐsèliè以色列jiāshuōzhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōnǐmen你们réngzhàonǐmen你们lièsuǒxíngdediànzìjǐ自己maréngzhàotāmen他们zēngdeshìxíngxiéyínma
31 Nǐmen你们fèngshànggòngshǐ使nǐmen你们érzi儿子jīnghuǒdeshíhòu的时候réngjiāngyíqiè一切ǒuxiàng偶像diànzìjǐ自己zhídào直到jīnrì今日maYǐsèliè以色列jiāabèinǐmen你们qiúwènmazhǔYēhéhuá耶和华shuōzhǐzhewǒde我的yǒngshēngshìbèinǐmen你们qiúwèn
32 Nǐmen你们shuōwǒmen我们yàoxiàngwàibāngrén外邦人lièguódezōngzú宗族yíyàng一样shìfèngmùtou木头shítou石头Nǐmen你们suǒdezhèxīnyì心意wànbùnéng不能chéngjiù成就
33 ZhǔYēhéhuá耶和华shuōzhǐzhewǒde我的yǒngshēngshìzǒngyàozuòwángyòngdànéng大能deshǒushēnchū伸出láidebǎngbì膀臂bìngqīngchūlai出来defèn忿zhìlǐ治理nǐmen你们
34 yòngdànéng大能deshǒushēnchū伸出láidebǎngbì膀臂bìngqīngchūlai出来defèn忿jiāngnǐmen你们cóngwànmínzhōnglǐngchūlai出来cóngfēnsàn分散delièguónèi国内jùjí聚集nǐmen你们
35 dàinǐmen你们dàowàibāngrén外邦人dekuàngzàinàli那里dāngmiàn当面xíngfá刑罚nǐmen你们
36 zěnyàng怎样zàiĀijí埃及dedekuàngxíngfá刑罚nǐmen你们delièzhàoyàng照样xíngfá刑罚nǐmen你们ZhèshìzhǔYēhéhuá耶和华shuōde
37 shǐ使nǐmen你们cóngzhàngxiàjīngguò经过shǐ使nǐmen你们bèiyuējūshù拘束
38 cóngnǐmen你们zhōngjiān中间chújìngpànnì叛逆dézuì得罪wǒde我的rénjiāngtāmen他们cóngsuǒdedìfang地方lǐngchūlai出来tāmen他们quèbùdé不得Yǐsèliè以色列deNǐmen你们jiùzhīdao知道shìYēhéhuá耶和华
39 Yǐsèliè以色列jiāazhìyú至于nǐmen你们zhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōcóngcǐ从此yǐhòu以后ruòtīngcóng听从jiùrèn就任píngnǐmen你们shìfèngǒuxiàng偶像zhǐshì只是bùkě不可zàiyīnnǐmen你们degòngǒuxiàng偶像xièdú亵渎wǒde我的shèngmíng
40 ZhǔYēhéhuá耶和华shuōzàiwǒde我的shèngshānjiùshì就是Yǐsèliè以色列gāochǔdeshānsuǒyǒu所有Yǐsèliè以色列dequánjiādōuyàoshìfèngyàozàinàli那里yuènǐmen你们xiàngnǐmen你们yàogòngchūshúdechǎnbìngyíqiè一切deshèng
41 cóngwànmínzhōnglǐngnǐmen你们chūlai出来cóngfēnsàn分散delièguónèi国内jùjí聚集nǐmen你们nàshí那时yuènǐmen你们hǎoxiàng好像xīnxiāngzhīyàozàiwài在外bāngrényǎnqián眼前zàinǐmen你们shēnshàngxiǎnwéishèng
42 lǐngnǐmen你们jìnrù进入Yǐsèliè以色列dejiùshì就是shìyìngxǔ应许cìgěi赐给nǐmen你们lièzhīdenàshí那时nǐmen你们jiùzhīdao知道shìYēhéhuá耶和华
43 Nǐmen你们zàinàli那里yàozhuīniàndiànzìjǐ自己dexíngdòng行动zuòwéi作为yòuyàoyīnsuǒzuòdeyíqiè一切ěshìyànwù厌恶zìjǐ自己
44 ZhǔYēhéhuá耶和华shuōYǐsèliè以色列jiāawéimíngdeyuángù缘故zhàozhenǐmen你们deèxíng恶行nǐmen你们dehuàishì坏事dàinǐmen你们Nǐmen你们jiùzhīdao知道shìYēhéhuá耶和华
45 Yēhéhuá耶和华dehuà的话líndàoshuō
46 Rénayàomiànxiàng面向nánfāng南方xiàngnán向南dīxià滴下yùyán预言gōngjī攻击nánfāng南方tiányě田野deshùlín树林
47 Duìnánfāng南方deshùlín树林shuōyàotīngYēhéhuá耶和华dehuà的话ZhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōshǐ使huǒzàizhōngjiān中间zheshāomièzhōngjiān中间deyíqiè一切qīngshùshùměngliè猛烈dehuǒyán火焰xīmiè熄灭Cóngnándàoběiréndeliǎnmiàndōubèishāojiāo烧焦
48 Fányǒuxuèdedōuzhīdao知道shìYēhéhuá耶和华shǐ使huǒzhezhèhuǒxīmiè熄灭
49 Yúshì于是shuōāiZhǔYēhéhuá耶和华aréndōuzhǐzheshuōqǐbù岂不shìshuōbǐyù比喻dema