Yǐxījié以西结shū

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

-Reset+

Chapter 36

1 RénayàoduìYǐsèliè以色列shānyùyán预言shuōYǐsèliè以色列shānyàotīngYēhéhuá耶和华dehuà的话
2 ZhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōyīnchóushuōaZhèyǒngjiǔ永久deshāngāng山冈dōuguīwǒmen我们wéile
3 Suǒyǐ所以yàoyùyán预言shuōzhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōyīnwèi因为dírén敌人shǐ使huāngliáng荒凉wéitūnchīhǎojiàoguīyǔqí与其dewàibāngrén外邦人wéibìngqiě并且duōzuǐduōshéderénláibǎixìng百姓shuōyǒuchòumíng
4 Gùcǐ故此Yǐsèliè以色列shānyàotīngzhǔYēhéhuá耶和华dehuà的话Dàshān大山xiǎogāngshuǐgōushāngǔ山谷huāngfèizhīdebèizhīchéngwéiwéiqíyú其余dewàibāngrén外邦人suǒzhànjù占据suǒde
5 ZhǔYēhéhuá耶和华duìnǐmen你们rúcǐ如此shuōzhēnfènhèn愤恨rúhuǒ如火zébèi责备qíyú其余dewàibāngrén外邦人dōngdezhòngrén众人Tāmen他们kuàilè快乐mǎnhuái满怀xīncúnhènějiāngwǒde我的deguīzìjǐ自己wéiyòukànwéibèideluè
6 Suǒyǐ所以yàozhǐzheYǐsèliè以色列deshuōyùyán预言duìdàshān大山xiǎogāngshuǐgōushāngǔ山谷shuōzhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōfènhèn愤恨fèn忿shuōyīnnǐmen你们céngshòuwàibāngrén外邦人dexiūrù羞辱
7 Suǒyǐ所以shìshuōnǐmen你们wéidewàibāngrén外邦人zǒngyàodàndāngzìjǐ自己dexiūrù羞辱ZhèshìzhǔYēhéhuá耶和华shuōde
8 Yǐsèliè以色列shānzhītiáowéiwǒde我的mínYǐsèliè以色列jiéguǒ结果yīnwèi因为tāmen他们kuàiyào快要láidào来到
9 Kànshìbāngzhù帮助dexiàngzhuǎnshǐ使déyǐ得以gēngzhòng耕种
10 shǐ使Yǐsèliè以色列quánjiāderénshù人数zàishàngmian上面zēngduō增多chéngyǒurén有人jūzhù居住huāngchǎngzàibèijiànzào建造
11 shǐ使rénshēngchù牲畜zàishàngmian上面jiāzēngTāmen他们shēngyǎngzhòngduō众多yàoshǐ使zhàojiù照旧yǒurén有人jūzhù居住bìngyàoxiānqián先前gèngduō更多jiùzhīdao知道shìYēhéhuá耶和华
12 shǐ使rénjiùshì就是wǒde我的mínYǐsèliè以色列xíngzàishàngmian上面Tāmen他们bìděi必得wéiyěbù也不zàishǐ使tāmen他们sāng
13 ZhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōyīnwèi因为rénduìshuōshìtūnchīréndeyòushǐ使guómín国民sāng
14 Suǒyǐ所以zhǔYēhéhuá耶和华shuōbùzài不再tūnchīrényěbù也不zàishǐ使guómín国民sāng
15 shǐ使bùzài不再tīngjiàn听见gèguó各国dexiūrù羞辱bùzài不再shòuwànmínderǔmà辱骂yěbù也不zàishǐ使guómín国民bàndiēZhèshìzhǔYēhéhuá耶和华shuōde
16 Yēhéhuá耶和华dehuà的话yòulíndàoshuō
17 RénaYǐsèliè以色列jiāzhùzàiběndì本地deshíhòu的时候zàixíngdòng行动zuòwéi作为shàngdiàndeTāmen他们dexíngwéi行为zàimiànqián面前hǎoxiàng好像zhèngzài正在jīngdefùrén妇人nàyàng那样wūhuì污秽
18 Suǒyǐ所以yīntāmen他们zàidìshang地上liúréndexuèyòuyīntāmen他们ǒuxiàng偶像diàndejiùwǒde我的fèn忿qīngzàitāmen他们shēnshàng
19 jiāngtāmen他们fēnsàn分散zàilièguósǎnzàilièbāngàntāmen他们dexíngdòng行动zuòwéi作为chéngfá惩罚tāmen他们
20 Tāmen他们dàole到了suǒdelièguójiùshǐ使wǒde我的shèngmíngbèixièdú亵渎Yīnwèi因为réntánlùn谈论tāmen他们shuōzhèshìYēhéhuá耶和华demínshìcóngYēhéhuá耶和华dedechūlai出来de
21 quèwǒde我的shèngmíngjiùshì就是Yǐsèliè以色列jiāzàisuǒdàodelièguózhōngsuǒxièdú亵渎de
22 Suǒyǐ所以yàoduìYǐsèliè以色列jiāshuōzhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōYǐsèliè以色列jiāaxíngzhèshìbúshì不是wéinǐmen你们nǎishì乃是wéiwǒde我的shèngmíngjiùshì就是zàinǐmen你们dàodelièguózhōngsuǒxièdú亵渎de
23 yàoshǐ使wǒde我的Dàmíng大名xiǎnwéishèngZhèmíngzàilièguózhōngbèixièdú亵渎jiùshì就是nǐmen你们zàitāmen他们zhōngjiān中间suǒxièdú亵渎dezàitāmen他们yǎnqián眼前zàinǐmen你们shēnshàngxiǎnwéishèngdeshíhòu的时候tāmen他们jiùzhīdao知道shìYēhéhuá耶和华ZhèshìzhǔYēhéhuá耶和华shuōde
24 cónggèguó各国shōunǐmen你们cónglièbāngjùjí聚集nǐmen你们yǐndǎo引导nǐmen你们guīhuíběndì本地
25 yòngQīngshuǐ清水zàinǐmen你们shēnshàngnǐmen你们jiùjiéjìng洁净leyàojiéjìng洁净nǐmen你们shǐ使nǐmen你们tuōlí脱离yíqiè一切dewūhuì污秽diàoyíqiè一切deǒuxiàng偶像
26 yàocìgěi赐给nǐmen你们yīgè一个xīnxīnjiāngxīnlíngfàngzài放在nǐmen你们lǐmiàn里面yòucóngnǐmen你们deròutǐ肉体zhōngchúdiàoshíxīncìgěi赐给nǐmen你们ròuxīn
27 bìjiāng必将wǒde我的língfàngzài放在nǐmen你们lǐmiàn里面shǐ使nǐmen你们shùncóng顺从wǒde我的jǐnshǒuzūnxíngwǒde我的diǎnzhāng
28 Nǐmen你们zhùzàisuǒcìgěi赐给nǐmen你们lièzhīdeNǐmen你们yàozuòwǒde我的zǐmín子民yàozuònǐmen你们deshén
29 jiùnǐmen你们tuōlí脱离yíqiè一切dewūhuì污秽mìngfēngdēngshǐ使nǐmen你们zāoyù遭遇jīhuang饥荒
30 shǐ使shùmù树木duōjiéguǒ结果tiándì田地duōchūtǔ出土chǎnhǎojiàonǐmen你们bùzài不再yīnjīhuang饥荒shòuwàibāngrén外邦人dejīqiào讥诮
31 Nàshí那时nǐmen你们zhuīxiǎngnǐmen你们deèxíng恶行nǐmen你们bùshàn不善dezuòwéi作为jiùyīnnǐmen你们dezuìnièzēngdeshìyànwù厌恶zìjǐ自己
32 ZhǔYēhéhuá耶和华shuōnǐmen你们yàozhīdao知道zhèyàng这样xíngbúshì不是wéinǐmen你们Yǐsèliè以色列jiāadāngwéizìjǐ自己dexíngwéi行为bàokuì抱愧méngxiū
33 ZhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōjiéjìng洁净nǐmen你们shǐ使nǐmen你们tuōlí脱离yíqiè一切zuìnièderìzi日子shǐ使chéngyǒurén有人jūzhù居住huāngchǎngzàibèijiànzào建造
34 Guòderénsuīkànwéihuāngfèizhīdexiànjīn现今zhèhuāngfèizhīderéngdegēngzhòng耕种
35 Tāmen他们shuōzhèxiānqián先前wéihuāngfèizhīdexiànzài现在chéngyīdiànyuán伊甸园Zhèhuāngfèiqīliáng凄凉huǐhuài毁坏dechéngxiànzài现在jiāngù坚固yǒurén有人jūzhù居住
36 Nàshí那时zàinǐmen你们wéiqíyú其余dewàibāngrén外邦人zhīdao知道Yēhéhuá耶和华xiūzàohuǐhuài毁坏zhīchǔpéizhí培植huāngfèizhīdeYēhéhuá耶和华shuōguòchéngjiù成就
37 ZhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōyàojiāzēngYǐsèliè以色列jiāderénshù人数duōyángqúnTāmen他们wéizhèshìxiàngqiúwènyàogěitāmen他们chéngjiù成就
38 lěngzàishǒujiézuòsuǒxiàndeyángqúnzěnyàng怎样duōzhàoyàng照样huāngliáng荒凉dechéngbèirénqún人群chōngmǎn充满Tāmen他们jiùzhīdao知道shìYēhéhuá耶和华